Person:
ÖZDER, ACLAN

Loading...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Research Projects
Organizational Units
Organizational Unit
Job Title
Last Name
ÖZDER
First Name
ACLAN
Name

Search Results

Now showing 1 - 10 of 60
No Thumbnail Available
Publication
Metadata only

Tip 2 Diyabetes Mellitus hastalarında 25-(OH) D vitamini düzeyi mikroalbüminüri ve diyabetin seyri ile ilişkili midir?

2022-10-13, Yüksel Salduz Z. İ., Özder A., YÜKSEL SALDUZ, ZEYNEB İREM, ÖZDER, ACLAN

SS-18 TIP 2 DIYABETES MELLITUS HASTALARINDA 25-(OH) D VITAMINI DÜZEYI MIKROALBÜMINÜRI VE DIYABETIN SEYRI ILE ILIŞKILI MIDIR? ZEYNEB İREM YÜKSEL SALDUZ, ACLAN ÖZDER BEZMIALEM TIP FAKÜLTESI AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI Amaç: 25-(OH) D vitamini (VD) eksikliği birçok çalışmada Tip 2 Diyabetes Mellitusun (Tip 2 DM) ortaya çıkan komplikas yonları için önemli bir risk faktörü olarak tanımlanmıştır (1,2). Çalışmamızın amacı VD düzeyleri ile Tip 2 DM seyrinde ortaya çıkan albuminüri seviyesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. Gereç-Yöntem: Çalışma kesitsel, tek merkezli, retrospektif olarak planlandı. Temmuz 2019-Aralık 2019 tarihleri arasında Bezmialem Tıp Fakültesi Hastanesi Aile Hekimliği polikliniğine ayaktan başvuran Tip 2 DM hastalarının sosyodemografik ve laboratuvar verileri elektronik hasta sisteminden tarandı. 148 hasta çalışmaya alındı. Hastalar VD düzeylerine göre ikiye ayrıldı. 25-(OH) D vitamini 20 ng/mL’ nin altında olanlar VD eksikliği olan grup; grup 1, 25-(OH) D vitamini 20 ng/mL’ nin üzerinde olanlar VD eksikliği olmayan grup; grup 2 olarak sınıflandırıldı. Hastaların Glukoz, Üre, Kreatinin, Kan üre azotu (BUN), Glomeruler filtrasyon hızı (GFR), Alanin aminotransferaz (ALT), Aspartat aminotransferaz (AST), LDL koles terol (LDL-C), HDL kolesterol (HDL-C), Trigliserid (TG), Total kolesterol, HbA1c ve hemogram parametre değerleri olarak Lökosit sayısı (WBC), Eritrosit sayısı (RBC), Trombosit sayısı (PLT), Hemoglobin (Hgb), Hematokrit (Hct), Nötrofil mutlak sayısı (Neut), Lenfosit mutlak sayısı (Lymph), Ortalama eritrosit hacmi (MCV), Ortalama trombosit hacmi (MPV), Vitamin B 12 (Vit B12), Ferritin, Tiroid stimülan hormon (TSH), 25-(OH) D vitamini, mikroalbüminüri düzeyi grup 1 ve grup 2 arasında karşılaştırıldı. Vitamin D seviyeleri ve albüminüri arasındaki ilişki incelendi. Bulgular: Çalışmaya 148 hasta dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 56,58±9,76 idi. 70 hasta erkek, 78 hasta kadındı. Tüm hastaların VD ortalaması 22,80±17,84 ve HbA1c ortalaması 7,56±1,65 bulundu. D vitamini 20 ng/mL’ nin altında 76, üzerinde 72 hastamız vardı. D vitamini 20 ng/mL’ nin altındaki grup 1 hastalarımızda; LDL-C, Total Kol, HbA1c, Lenfosit sayısı, mikroalbuminüri düzeyi anlamlı derecede yüksek bulundu. (p<0.05) (Tablo 1) Sonuç: Çalışmamızda D vitamini seviyesi düşük olan hastalarda mikroalbüminüri ve HbA1c düzeyi yüksek tespit edilmiş tir. Bu durum VD eksikliğinin Tip 2 DM hastalığının kontrolsüz seyrinde ve böbrek fonksiyon bozukluğunda etkili olduğunu düşündürtmektedir. Aile hekimliği kapsamında koruyucu hekimliğin önemi düşünüldüğünde VD desteği diyabetin kont rollü seyrinde ucuz ve etkili bir yöntem olarak gündemde olmalıdır. Kaynaklar 1. Kostoglou-Athanassiou, Ifigenia, et al. \"Vitamin D and glycemic control in diabetes mellitus type 2.\" Therapeutic ad vances in endocrinology and metabolism 4.4 (2013): 122-128. 2. Herrmann, Markus, et al. \"Serum 25-hydroxyvitamin D: a predictor of macrovascular and microvascular complicati ons in patients with type 2 diabetes.\" Diabetes care 38.3 (2015): 521-528. Anahtar Kelimeler:D vitamini, Mikroalbüminüri, Tip 2 diyabetes mellitus

No Thumbnail Available
Publication
Metadata only

Tıp 2 Dıabetes Mellıtuslu Hastalarda Yasam Kalıtesı Ve Tedavı Memnunıyetı: Bırıncı Basamaktan Sonuçlar

2014-09-28, ÖZDER, ACLAN, Şekeroğlu, Mesut, Eker, Hasan Hüseyin, ÖZDER, ACLAN

No Thumbnail Available
Publication
Metadata only

ABO and Rh Blood Group Distribution in Istanbul Province

2015-01-01T00:00:00Z, SALDUZ, ZEYNEB IREM YUKSEL, ÇETİN, GÜVEN, KARATOPRAK, CUMALİ, ÖZDER, ACLAN, ÇETİN, GÜVEN, KARATOPRAK, CUMALİ, ÖZDER, ACLAN

No Thumbnail Available
Publication
Metadata only

Akademısyen Hekımler Arasında Gündüz Asırı Uykululuk Prevalansı Ve Yasam Kalıtesıyle Meslekı Performans Üzerındekı Etkısı

2014-09-28, ÖZDER, ACLAN, Eker, Hasan Hüseyin, ÖZDER, ACLAN

No Thumbnail Available
Publication
Metadata only

ISOLATED SYSTOLIC HYPERTENSION AND RELATED VARIABLES IN OLDER PATIENTS EXAMINED IN A FAMILY PRACTICE CENTER

2013-06-30, Engin, Selçuk, Ersoy, Suleyman, ÖZDER, ACLAN, ÖZDER, ACLAN

No Thumbnail Available
Publication
Metadata only

Sağlıklı Beslenme

2015-10-01, ÖZDER, ACLAN, ÖZDER, ACLAN

No Thumbnail Available
Publication
Metadata only

Anxiety levels among Turkish public transportation drivers: a relation to restless legs syndrome?

2014-01-01, Ozder, ACLAN, Eker, Hasan Huseyin, ÖZDER, ACLAN

The aim of this study was to estimate the prevalence of individuals who are at high risk for state and trait anxiety as well as to investigate the relationship of anxiety levels of urban transportation drivers from Istanbul, Turkey with restless legs syndrome (RLS). The data was gathered between April 2013 and June 2013 by the use of a questionnaire prepared for the purpose of this study, completed anonymously. Restless leg syndrome and anxiety level were evaluated in the group; data obtained was analyzed using the SPSS version 16. Chi-square, correlation and student-t tests were used. Restless leg syndrome symptoms were determined by a self-assessment questionnaire, including the International Restless Legs Syndrome Study Group (IRLSSG) diagnostic criteria, to determine RLS symptoms and Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI) to determine anxiety levels of the participants. In the present study, the four RLS criteria were reported in 31.2%. STAI-state and STAI-trait scores were 40.82 +/- 9.55 and 42.99 +/- 8.54 respectively. The state and trait anxiety mean scores were different among participants with RLS in this study (p < 0.05). It was found a significant difference between tobacco usage and state anxiety (p < 0.05). There were a significant difference between RLS and age, number of cigarettes daily consumed and employment time (p < 0.05). The state and trait anxiety scores were found high among bus drivers with RLS in this study.

No Thumbnail Available
Publication
Metadata only

Violence related behaviours among adolescent students and factors affecting thereto

2015-01-01T00:00:00Z, Eker, Hasan Hüseyin, Tasdemir, Mustafa, Ulger, Zekiye, ÖZDER, ACLAN, ÖZDER, ACLAN

© 2015 Eker HH, et al.Background: Violence among young people is an important public health problem in society. Act of violence seen in schools is disturbing students- learning processes and inhibiting their developments generally results in emotional abuse, physical injury and death. Objectives: This study is conducted in order to find out the prevalence of and exposure to violence, which is an important public health problem, in schools and to determine the factors affecting thereto. Specific factors investigated were exposure to violence, gender, age, type of school, economic status of families and level of education of mothers. Method: This cross-sectional study was performed between March 2012 and May 2012. The population is 1575 students from 9th grade and the study is completed with 1405 students accepting to participate therein. A study questionnaire form established based on the -Youth Risk Behaviour Survey (YRBS)- prepared by CDC (Center for Disease Control and Prevention) is used as data collecting tool. Results: The ratios of each violence-related behaviour are 35.8% and 14.1%, respectively for boys whereas 20.4% and 6.4% for girls. These behaviours are statistically more common among boys than girls (p < 0.05). It was found out that there is a significant relationship between the students- family income level and getting involved in a physical fight in school (p < 0.05).Though no significant relationship is detected between mother-s educational level and getting involved in a physical fight and carrying weapons, ratios of gang membership is 6.2% for students whose a mother is illiterate and is 14.3% for student whose mother-s educational level is high school and above (p < 0.05) Conclusions: It is observed that each violence-related behaviour is more common among boys and with the increase in the mother-s education, tendency of being a member of a gang and getting involved in a physical fight accordingly increases.

No Thumbnail Available
Publication
Metadata only

Bir Üniversitenin Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kuruluna Yapılan Başvurularda Eksiklikler ve Sıklıkla Yapılan Hatalar

2019-08-01, Meral, İsmail, Aştı, Türkinaz, Soysal, Ömer, Yıldırım, Nuran, Özçelik, Semra, Aydın, Teoman, Akbaş, Fahri, Temel, Binnur, Özder, Aclan, Büyükpınarbaşılı, Nur, Dönmez, Nazmiye, Alkaya, Mustafa Fırat, MERAL, İSMAİL, AŞTI, TÜRKINAZ, SOYSAL, ÖMER, YILDIRIM, NURAN, ÖZÇELİK, SEMRA, AYDIN, TEOMAN, AKBAŞ, FAHRİ, TEMEL, BİNNUR, ÖZDER, ACLAN, BÜYÜKPINARBAŞILI, NUR, DÖNMEZ, NAZMİYE

Girişimsel olmayan araştırmalarda, ilgili etik kurulun onayını almadan çalışmalara başlamak mümkün değildir. Dünya Sağlık Örgütü-nün kurallarına göre, gerekli tüm belgeleri içeren başvuru dosyası ilgili Etik Kurula eksiksiz sunulmalıdır. Araştırmacıların başvuru dosyasındaki belgeleri eksiksiz tamamlamadaki isteksizliği, Etik Kurulların çalışma sürecini yavaşlatmakta ve hatta Etik Kurul ile araştırmacılar arasında tartışmaya bile neden olabilmektedir. Bu nedenle bu çalışma, bir üniversitenin Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kuruluna gönderilen proje başvuru dosyalarındaki eksiklikleri ve en çok yapılan hataları göstermek ve araştırmacılar için bir rehber oluşturmak amacıyla yapıldı. 24 Mart 2016 ve 30 Haziran 2018 tarihleri arasında Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurula gönderilen başvuru dosyaları ve kararları ilgili etik kurulun veri tabanından analiz edildi. Başvuru dosyalarının revizyonuna neden olan en önemli gerekçeler, projenin amacının ilgili referanslar eşliğinde yeterince açıklanamaması ve özellikle iyi yazılamamış yöntem kısmı gibi başvuru formundaki eksikliklerdi. Araştırmacıları proje başvuru dosyası hazırlarken en çok yapılan hatalar hakkında eğitmek, Üniversite Etik Kurullarının gözden geçirme sürecinin verimliliğini ve hızını artıracaktır.

Loading...
Thumbnail Image
Publication
Open Access

Determination of Genetic Changes of Rev-erb beta and Rev-erb alpha genes in Type 2 Diabetes Mellitus by Next-Generation Sequencing

2020-08-13T00:00:00Z, Tokat, B, Kanca-Demirci, D, Gul, N, Satman, I, Ozturk, O, Ozder, ACLAN, Kucukhuseyin, O, Yilmaz-Aydogan, H, ÖZDER, ACLAN

Background: The nuclear receptors Rev-erb alpha and Rev-erb beta are transcription factors that regulate the function of genes in glucose and lipid metabolism, and they also form a link between circadian rhythm and metabolism. We evaluated the variations in Rev-erb alpha and Rev-erb beta genes together with biochemical parameters as risk factors in type 2 diabetic (T2DM) patients. Methods: Molecular analyses of Rev-erb alpha and Rev-erb beta genes were performed on genomic DNA by using next-generation sequencing in 42 T2DM patients (21 obese and 21 non-obese) and 66 healthy controls. Results: We found 26 rare mutations in the study groups, including 13 missense mutations, 9 silent mutations, 3 5'UTR variations, and a 3'UTR variation, of which 9 were novel variations (5 missense and 3 silent and 1 5'UTR). Six common variations were also found in the Rev-erb genes; Rev-erb beta Chr3:24003765 A > G, Rev-erb beta rs924403442 (Chr3:24006717) G > T, Rev-erb alpha Chr17:38253751 T > C, Rev-erb alpha rs72836608 C > A, Rev-erb alpha rs2314339 C > T and Rev-erb alpha rs2102928 C > T. Of these, Rev-erb beta Chr3:24003765 A > G was a novel missense mutation (p.Q197R), while others were identified as intronic variants. T2DM patients with Rev-erb beta rs924403442 T allele had lower body surface area (BSA) than noncarriers (GG genotype) (p = 0.039). Rev-erb alpha rs72836608 A allele and Rev-erb alpha rs2314339 CC genotype were associated with decreased serum HDL-cholesterol levels in T2DM patients (p = 0.025 and p = 0.027, respectively). In our study, different effects of Rev-erbs polymorphisms were found according to gender and presence of obesity. Rev-erb alpha rs72836608 (C > A) and rs2314339 (C > T) and Rev-erb alpha rs2102928 (C > T) were associated with low HDL-C levels in male T2DM patients. In female patients, Rev-erb alpha rs2102928 (C > T) was associated with high microalbuminuria and Rev-erb beta rs9244403442 G > T was associated with low HDL and high BSA values. In addition, Rev-erb alpha Chr17: 38,253,751 (T > C), rs72836608 (C > A), and rs2314339 (C > T) and Rev-erb beta Chr3:24003765 (A > G) were associated with increased serum GGT levels in obese T2DM patients. In non-obese patients, Rev-erbs SNPs had no effect on serum GGT levels. Conclusion: Our findings indicate that variations in the Rev-erb alpha and Rev-erb beta genes can affect metabolic changes in T2DM and these effects may vary depending on gender and obesity.