Person:
ÖZDER, ACLAN

Loading...
Profile Picture

Status

Organizational Units

Organizational Unit

Job Title

First Name

ACLAN

Last Name

ÖZDER

Name

Email Address

Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 10 of 63
 • Publication
  Investigation of mean platelet volume in patients with type 2 diabetes mellitus and in subjects with impaired fasting glucose: a cost-effective tool in primary health care?
  (2014-01-01) Ozder, ACLAN; Eker, Hasan Huseyin; ÖZDER, ACLAN
  The aim of this study was to compare mean platelet volume (MPV) in patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM), in subjects with impaired fasting glucose (IFG), and in non-diabetic controls. A total of 201 adults with T2DM and 201 subjects with IFG from the Family Medicine out-patient clinic as well as 201 healthy controls were included in the study. We measured blood fasting glucose, complete blood count and LDL-cholesterol and compared the results between the groups enrolled. In the patients with diabetes and subjects with IFG, MPV was significantly higher (10.66 ± 0.94 fL and 10.49 ± 0.96 fL, respectively ) as compared to the non-diabetic group (10.04 ± 1.01 fL) (p = 0.000). Among the diabetic subjects, a positive statistical Pearson correlation was seen between MPV and HbA1c levels (r = 0.357; p = 0.000) and fasting blood glucose (FBG) levels (r = 0.306; p = 0.000). The mean MPV in patients having HbA1C < 7.5% was 10.17 ± 0.83 fL and significantly lower than that of patients with HbA1c ≥ 7.5% (10.80 ± 0.92 fL) (p = 0.001). MPV could be used as a simple and cost-effective tool to monitor the progression and control of T2DM and thereby in preventing vascular events in primary health care.
 • Publication
  Tip 2 Diyabetes Mellitus hastalarında 25-(OH) D vitamini düzeyi mikroalbüminüri ve diyabetin seyri ile ilişkili midir?
  (2022-10-13) Yüksel Salduz Z. İ.; Özder A.; YÜKSEL SALDUZ, ZEYNEB İREM; ÖZDER, ACLAN
  SS-18 TIP 2 DIYABETES MELLITUS HASTALARINDA 25-(OH) D VITAMINI DÜZEYI MIKROALBÜMINÜRI VE DIYABETIN SEYRI ILE ILIŞKILI MIDIR? ZEYNEB İREM YÜKSEL SALDUZ, ACLAN ÖZDER BEZMIALEM TIP FAKÜLTESI AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI Amaç: 25-(OH) D vitamini (VD) eksikliği birçok çalışmada Tip 2 Diyabetes Mellitusun (Tip 2 DM) ortaya çıkan komplikas yonları için önemli bir risk faktörü olarak tanımlanmıştır (1,2). Çalışmamızın amacı VD düzeyleri ile Tip 2 DM seyrinde ortaya çıkan albuminüri seviyesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. Gereç-Yöntem: Çalışma kesitsel, tek merkezli, retrospektif olarak planlandı. Temmuz 2019-Aralık 2019 tarihleri arasında Bezmialem Tıp Fakültesi Hastanesi Aile Hekimliği polikliniğine ayaktan başvuran Tip 2 DM hastalarının sosyodemografik ve laboratuvar verileri elektronik hasta sisteminden tarandı. 148 hasta çalışmaya alındı. Hastalar VD düzeylerine göre ikiye ayrıldı. 25-(OH) D vitamini 20 ng/mL’ nin altında olanlar VD eksikliği olan grup; grup 1, 25-(OH) D vitamini 20 ng/mL’ nin üzerinde olanlar VD eksikliği olmayan grup; grup 2 olarak sınıflandırıldı. Hastaların Glukoz, Üre, Kreatinin, Kan üre azotu (BUN), Glomeruler filtrasyon hızı (GFR), Alanin aminotransferaz (ALT), Aspartat aminotransferaz (AST), LDL koles terol (LDL-C), HDL kolesterol (HDL-C), Trigliserid (TG), Total kolesterol, HbA1c ve hemogram parametre değerleri olarak Lökosit sayısı (WBC), Eritrosit sayısı (RBC), Trombosit sayısı (PLT), Hemoglobin (Hgb), Hematokrit (Hct), Nötrofil mutlak sayısı (Neut), Lenfosit mutlak sayısı (Lymph), Ortalama eritrosit hacmi (MCV), Ortalama trombosit hacmi (MPV), Vitamin B 12 (Vit B12), Ferritin, Tiroid stimülan hormon (TSH), 25-(OH) D vitamini, mikroalbüminüri düzeyi grup 1 ve grup 2 arasında karşılaştırıldı. Vitamin D seviyeleri ve albüminüri arasındaki ilişki incelendi. Bulgular: Çalışmaya 148 hasta dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 56,58±9,76 idi. 70 hasta erkek, 78 hasta kadındı. Tüm hastaların VD ortalaması 22,80±17,84 ve HbA1c ortalaması 7,56±1,65 bulundu. D vitamini 20 ng/mL’ nin altında 76, üzerinde 72 hastamız vardı. D vitamini 20 ng/mL’ nin altındaki grup 1 hastalarımızda; LDL-C, Total Kol, HbA1c, Lenfosit sayısı, mikroalbuminüri düzeyi anlamlı derecede yüksek bulundu. (p<0.05) (Tablo 1) Sonuç: Çalışmamızda D vitamini seviyesi düşük olan hastalarda mikroalbüminüri ve HbA1c düzeyi yüksek tespit edilmiş tir. Bu durum VD eksikliğinin Tip 2 DM hastalığının kontrolsüz seyrinde ve böbrek fonksiyon bozukluğunda etkili olduğunu düşündürtmektedir. Aile hekimliği kapsamında koruyucu hekimliğin önemi düşünüldüğünde VD desteği diyabetin kont rollü seyrinde ucuz ve etkili bir yöntem olarak gündemde olmalıdır. Kaynaklar 1. Kostoglou-Athanassiou, Ifigenia, et al. \"Vitamin D and glycemic control in diabetes mellitus type 2.\" Therapeutic ad vances in endocrinology and metabolism 4.4 (2013): 122-128. 2. Herrmann, Markus, et al. \"Serum 25-hydroxyvitamin D: a predictor of macrovascular and microvascular complicati ons in patients with type 2 diabetes.\" Diabetes care 38.3 (2015): 521-528. Anahtar Kelimeler:D vitamini, Mikroalbüminüri, Tip 2 diyabetes mellitus
 • Publication
  ISOLATED SYSTOLIC HYPERTENSION AND RELATED VARIABLES IN OLDER PATIENTS EXAMINED IN A FAMILY PRACTICE CENTER
  (2013-06-30) Engin, Selçuk; Ersoy, Suleyman; ÖZDER, ACLAN; ÖZDER, ACLAN
 • Publication
  Violence related behaviours among adolescent students and factors affecting thereto
  (2015-01-01T00:00:00Z) Eker, Hasan Hüseyin; Tasdemir, Mustafa; Ulger, Zekiye; ÖZDER, ACLAN; ÖZDER, ACLAN
  © 2015 Eker HH, et al.Background: Violence among young people is an important public health problem in society. Act of violence seen in schools is disturbing students- learning processes and inhibiting their developments generally results in emotional abuse, physical injury and death. Objectives: This study is conducted in order to find out the prevalence of and exposure to violence, which is an important public health problem, in schools and to determine the factors affecting thereto. Specific factors investigated were exposure to violence, gender, age, type of school, economic status of families and level of education of mothers. Method: This cross-sectional study was performed between March 2012 and May 2012. The population is 1575 students from 9th grade and the study is completed with 1405 students accepting to participate therein. A study questionnaire form established based on the -Youth Risk Behaviour Survey (YRBS)- prepared by CDC (Center for Disease Control and Prevention) is used as data collecting tool. Results: The ratios of each violence-related behaviour are 35.8% and 14.1%, respectively for boys whereas 20.4% and 6.4% for girls. These behaviours are statistically more common among boys than girls (p < 0.05). It was found out that there is a significant relationship between the students- family income level and getting involved in a physical fight in school (p < 0.05).Though no significant relationship is detected between mother-s educational level and getting involved in a physical fight and carrying weapons, ratios of gang membership is 6.2% for students whose a mother is illiterate and is 14.3% for student whose mother-s educational level is high school and above (p < 0.05) Conclusions: It is observed that each violence-related behaviour is more common among boys and with the increase in the mother-s education, tendency of being a member of a gang and getting involved in a physical fight accordingly increases.
 • Publication
  Tıp 2 Dıabetes Mellıtuslu Hastalarda Yasam Kalıtesı Ve Tedavı Memnunıyetı: Bırıncı Basamaktan Sonuçlar
  (2014-09-28) ÖZDER, ACLAN; Şekeroğlu, Mesut; Eker, Hasan Hüseyin; ÖZDER, ACLAN
 • Publication
  Sağlıklı Beslenme
  (2015-10-01) ÖZDER, ACLAN; ÖZDER, ACLAN
 • Publication
  Bir Üniversitenin Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kuruluna Yapılan Başvurularda Eksiklikler ve Sıklıkla Yapılan Hatalar
  (2019-08-01) Meral, İsmail; Aştı, Türkinaz; Soysal, Ömer; Yıldırım, Nuran; Özçelik, Semra; Aydın, Teoman; Akbaş, Fahri; Temel, Binnur; Özder, Aclan; Büyükpınarbaşılı, Nur; Dönmez, Nazmiye; Alkaya, Mustafa Fırat; MERAL, İSMAİL; AŞTI, TÜRKINAZ; SOYSAL, ÖMER; YILDIRIM, NURAN; ÖZÇELİK, SEMRA; AYDIN, TEOMAN; AKBAŞ, FAHRİ; TEMEL, BİNNUR; ÖZDER, ACLAN; BÜYÜKPINARBAŞILI, NUR; DÖNMEZ, NAZMİYE
  Girişimsel olmayan araştırmalarda, ilgili etik kurulun onayını almadan çalışmalara başlamak mümkün değildir. Dünya Sağlık Örgütü-nün kurallarına göre, gerekli tüm belgeleri içeren başvuru dosyası ilgili Etik Kurula eksiksiz sunulmalıdır. Araştırmacıların başvuru dosyasındaki belgeleri eksiksiz tamamlamadaki isteksizliği, Etik Kurulların çalışma sürecini yavaşlatmakta ve hatta Etik Kurul ile araştırmacılar arasında tartışmaya bile neden olabilmektedir. Bu nedenle bu çalışma, bir üniversitenin Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kuruluna gönderilen proje başvuru dosyalarındaki eksiklikleri ve en çok yapılan hataları göstermek ve araştırmacılar için bir rehber oluşturmak amacıyla yapıldı. 24 Mart 2016 ve 30 Haziran 2018 tarihleri arasında Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurula gönderilen başvuru dosyaları ve kararları ilgili etik kurulun veri tabanından analiz edildi. Başvuru dosyalarının revizyonuna neden olan en önemli gerekçeler, projenin amacının ilgili referanslar eşliğinde yeterince açıklanamaması ve özellikle iyi yazılamamış yöntem kısmı gibi başvuru formundaki eksikliklerdi. Araştırmacıları proje başvuru dosyası hazırlarken en çok yapılan hatalar hakkında eğitmek, Üniversite Etik Kurullarının gözden geçirme sürecinin verimliliğini ve hızını artıracaktır.
 • Publication
  Association between nutritional status and Modic classification in degenerative disc disease
  (2016-04-01) TASPINAR, Ozgur; Seyithanoglu, Hakan; CAMLI, Adil; KIZILTAN, Huriye; HOCAOGLU, Ilknur Turk; Aydin, TEOMAN; Keskin, YAŞAR; Ozder, ACLAN; Eris, ALİ HİKMET; DENIZLI, Ebru; KEPEKCI, Muge; SEYİTHANOĞLU, MEHMET HAKAN; AYDIN, TEOMAN; ERİŞ, ALİ HİKMET; ÖZDER, ACLAN; KESKİN, YAŞAR
  [Purpose] This study was conducted to examine the association between Modic classification and the eating habits in patients with degenerative disc disease (DDD) and to determine the influence of nutrition on disease severity. [Subjects and Methods] Sixty patients with DDD visiting a low back pain outpatient clinic were enrolled. Through face-to-face interviews, they completed questionnaires regarding their demographics, disease activity, smoking and alcohol use, concomitant diseases, disease duration, and nutritional status. Exclusion criteria were age 65 years, other comorbidities, missing MRI data, and inability to speak Turkish. [Results] Forty patients were finally included in the study. The frequency with which they consumed water, salt, fast food, eggs, milk, yogurt, cheese, whole wheat bread, white bread, butter, and margarine was recorded. A weak negative correlation was observed between the Modic types and fish and egg consumption. [Conclusion] Modic changes, which indicate the severity of DDD, seem to be correlated to patients- dietary habits. However, studies with comparison groups and larger samples are needed to confirm our promising results before any cause-and-effect relationship can be proposed.
 • Publication
  ABO and Rh Blood Group Distribution in Istanbul Province
  (2015-01-01T00:00:00Z) SALDUZ, ZEYNEB IREM YUKSEL; ÇETİN, GÜVEN; KARATOPRAK, CUMALİ; ÖZDER, ACLAN; ÇETİN, GÜVEN; KARATOPRAK, CUMALİ; ÖZDER, ACLAN
 • Publication
  Anxiety levels among Turkish public transportation drivers: a relation to restless legs syndrome?
  (2014-01-01) Ozder, ACLAN; Eker, Hasan Huseyin; ÖZDER, ACLAN
  The aim of this study was to estimate the prevalence of individuals who are at high risk for state and trait anxiety as well as to investigate the relationship of anxiety levels of urban transportation drivers from Istanbul, Turkey with restless legs syndrome (RLS). The data was gathered between April 2013 and June 2013 by the use of a questionnaire prepared for the purpose of this study, completed anonymously. Restless leg syndrome and anxiety level were evaluated in the group; data obtained was analyzed using the SPSS version 16. Chi-square, correlation and student-t tests were used. Restless leg syndrome symptoms were determined by a self-assessment questionnaire, including the International Restless Legs Syndrome Study Group (IRLSSG) diagnostic criteria, to determine RLS symptoms and Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI) to determine anxiety levels of the participants. In the present study, the four RLS criteria were reported in 31.2%. STAI-state and STAI-trait scores were 40.82 +/- 9.55 and 42.99 +/- 8.54 respectively. The state and trait anxiety mean scores were different among participants with RLS in this study (p < 0.05). It was found a significant difference between tobacco usage and state anxiety (p < 0.05). There were a significant difference between RLS and age, number of cigarettes daily consumed and employment time (p < 0.05). The state and trait anxiety scores were found high among bus drivers with RLS in this study.