Person:
ÖZDER, ACLAN

Loading...
Profile Picture

Status

Organizational Units

Organizational Unit

Job Title

First Name

ACLAN

Last Name

ÖZDER

Name

Email Address

Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 6 of 6
 • Publication
  TIP DALLARINDAKİ GELİŞMELERİN TARİHİ
  (2021-12-01T00:00:00Z) Yüksel, Zeyneb İrem; Özder, Aclan; YÜKSEL SALDUZ, ZEYNEB İREM; ÖZDER, ACLAN
  Aile Hekimliğinin Dünyadaki GelişimiTıp ilmi kimi zaman bilimsel, kimi zamansa meydana gelen sosyal süreçlere cevaben gelişmiştir. Teknolojik gelişmelere paralel olarak tıpta yeni uzmanlık dallarının ortaya çıktığı görülmektedir. Diğer tüm uzmanlık dalları gibi, Aile Hekimliği (AH)’nin doğuşu da bir gereksinim sonucu olmuştur. AH’ye duyulan bu gereksinim ilk kez Amerikalı bir iç hastalıkları hekimi olan Francis Peabody tarafından 1923 yılında dile getirilmiştir. Tıpta gelişen aşırı uzmanlaşmanın ortaya çıkardığı sorunlar nedeniyle, hastaları biyopsikososyal yaklaşım çerçevesinde bir bütün olarak değerlendirecek bir uzmanlık dalının gerekliliğini savunan Peabody’nin bu görüşü, yıllar sonra 2. Dünya savaşı ertesi dönemde İngiltere’de yankı bulmuş ve 1952 yılında Genel Pratisyenlik Kraliyet Koleji (Royal College of General Practitioners) kurulmuştur.
 • Publication
  Corrigendum to ‘A novel indicator predicts 2019 novel coronavirus infection in subjects with diabetes’. [Diab. Res. Clin. Practice 166 (2020) 108294]
  (2021-11-01T00:00:00Z) Özder, Aclan; Yüksel, Zeyneb İrem; Durdu, Bülent; Okyaltırık, Fatmanur; Çakırca, Mustafa; ÖZDER, ACLAN; YÜKSEL SALDUZ, ZEYNEB İREM; DURDU, BÜLENT; OKYALTIRIK, FATMANUR; ÇAKIRCA, MUSTAFA
 • Publication
  Aile Hekimliğinde Her Yönüyle Beslenme
  (2021-03-01T00:00:00Z) Yüzbaşıoğlu, Merve; Özder, Aclan; Bolat, Erkan; ÖZDER, ACLAN
  Aile hekimliği pratiğinde ramazan ayı, hastalara özen gerektiren özel bir aydır. Normalde ara öğünlerle birlikte 5-6 olan öğün sayısı iki öğüne düşer. Güneşin doğuşundan batışına aç kalınır, popüler deyişle bir nevi intermittan fasting uygulanır. Oruç, ömrü uzatabilmekte; kalp hastalıkları, diyabet gibi bir takım kronik hastalıklardan koruyucu rol üstlenmektedir. Aynı zamanda ramazan ayı beslenme açısından risk altında olan çocuk, gebe, yaşlı, hastalar ve sporcular için sorunlara sebep olabilmektedir. Olası sorunları önlemek amacıyla yeterli ve dengeli beslenme gerekmektedir. Tüm besin grupları bir arada yenmeli, yavaş ve iyi çiğnenmeli, posa alımı için sebze ve meyveler mutlaka tüketilmeli; yağ, yeterli miktarda ve doymamış yağlardan tercih edilmelidir. Günlük en az 1.5-2 lt su içilmeli, proteini yetecek miktarda almaya dikkat edilmelidir. Ramazan ayında vücut metabolizmasında önemli değişiklikler olmakta, bu değişiklikler sonucunda total kolesterol, HDL düzeyleri yükselmekte; LDL, VLDL düzeyleri düşmektedir. Diyabet hastalarının tedavisi ramazan ayına göre düzenlenmeli, gerekirse oruç tutmamaları söylenmelidir.
 • Publication
  Ev izolasyonuna alınan hastaların covid-19 enfeksiyonu ve temas ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları
  (2021-03-27T00:00:00Z) Baktır Altuntaş, Sibel; Yüksel Salduz, Zeyneb İrem; Altuntaş, Bülent; Özder, Aclan; ÖZDER, ACLAN
  Aim:Aile Sağlığı Merkezi’ne (ASM) kayıtlı hastalar arasında evizolasyonuna alınan hastaların Covid-19 enfeksiyonu hakkındabilgi düzeyini ölçmek, ev izolasyonunda uymaları gerekenkurallar ve kurallara uymalarında etkili olan faktörleriaraştırmaktır.Method:ASM’e kayıtlı hastalar arasında Haziran ve Temmuz aylarıarasında ev izolasyonuna alınan 122 kişi telefonla arandı.Sosyodemografik özelliklerini, Covid-19 enfeksiyonu hakkındakibilgi ve tutumları ve izolasyon kurallarına uyma ile ilgili sorularıiçeren ankete katılmayı kabul edip, soruları eksiksizcevaplayanlar çalışmaya dahil edildi. Veri analizinde Jamovi1.6.15 programı kullanıldı.Results:Ev izolasyonuna alınan kişilerin yaş ortalaması 42(min:18,max:75) olup, % 54,1’i erkekti. Evinde kanser hastasıveya risk grubu birey (kronik hastalık) olanların oranı %35,2 idi.Katılımcıların büyük çoğunluğu (n=65) Covid-19 Pcr test sonucupozitif idi. Covid-19 enfeksiyonu hakkında yeterli bilgiye sahipolduğunu düşünenlerin oranı %64,1(n=79) idi. Enfeksiyonunöksürme ve aksırma ile yayıldığını düşünenlerin oranı % 85,2,kapı kolları gibi yüzeylerde ve hasta kişilerin temas ettiğiyerlerde canlı kalacağını düşünenlerin oranı %89,3 iken, elyıkamanın enfeksiyondan korunmada yeterli olacağınındüşünenlerin oran %92,6 idi. Maske takanların oranı %100 ikenen fazla cerrahi maske kullanıldığını gördük. Evizolasyonundayken aile hekimi tarafından telefonla arananizolasyon kuralları hakkında bilgilendirilerek semptom takibiyapılanların oranı %100 idi. Aile hekimleri tarafından arananhastalar arasında izolasyon sırasında ayrı odada kalma %53,3,odayı gün içinde birden fazla kez havalandırma %94,3, masketakma ve başka insanlarla temastan kaçınma gibi kurallarauyanların oranı %100 idi. Alışverişi %72,1 oranında ev halkındanbirisi aracılığı ile yaptıklarını ve alınan malzemeleri %41,8 oranıile en fazla yıkadıktan sonra kullandıklarını gördük.Conclusions:Türkiye’de aile hekimleri ev izolasyonuna alınan hastalarınözellikli izlemlerinden sorumludur. Aile hekimleri Covid-19nedeniyle ev izolasyonuna alınan kişilere telefonla ulaşıp,izolasyon sırasında uyulması gereken kurallar konusundabilgilendirmekte ve semptom takibi yapmaktadır. Ancakenfeksiyonun yayılımının önlenmesi tüm bireylerin önerilenpandemi kurallarına (maske, mesafe, hijyen) tümüyle uymalarıile mümkün olacaktır.
 • Publication
  Ev izolasyonuna alınan hastaların covid-19 enfeksiyonu ve temas ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları
  (2021-03-25T00:00:00Z) Baktır Altuntaş, Sibel; Yüksel Salduz, Zeyneb İrem; Altuntaş, Bülent; Özder, Aclan; YÜKSEL SALDUZ, ZEYNEB İREM; ÖZDER, ACLAN
 • Publication
  COVİD-19 PANDEMİSİNDE Hastalık/Hastane Yönetimi- Pandemide Aile Hekimliği
  (2021-09-01T00:00:00Z) Özder, Aclan; ÖZDER, ACLAN