Person:
ÖZDER, ACLAN

Loading...
Profile Picture

Status

Organizational Units

Organizational Unit

Job Title

First Name

ACLAN

Last Name

ÖZDER

Name

Email Address

Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 10 of 16
 • Publication
  Bir Üniversitenin Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kuruluna Yapılan Başvurularda Eksiklikler ve Sıklıkla Yapılan Hatalar
  (2019-08-01) Meral, İsmail; Aştı, Türkinaz; Soysal, Ömer; Yıldırım, Nuran; Özçelik, Semra; Aydın, Teoman; Akbaş, Fahri; Temel, Binnur; Özder, Aclan; Büyükpınarbaşılı, Nur; Dönmez, Nazmiye; Alkaya, Mustafa Fırat; MERAL, İSMAİL; AŞTI, TÜRKINAZ; SOYSAL, ÖMER; YILDIRIM, NURAN; ÖZÇELİK, SEMRA; AYDIN, TEOMAN; AKBAŞ, FAHRİ; TEMEL, BİNNUR; ÖZDER, ACLAN; BÜYÜKPINARBAŞILI, NUR; DÖNMEZ, NAZMİYE
  Girişimsel olmayan araştırmalarda, ilgili etik kurulun onayını almadan çalışmalara başlamak mümkün değildir. Dünya Sağlık Örgütü-nün kurallarına göre, gerekli tüm belgeleri içeren başvuru dosyası ilgili Etik Kurula eksiksiz sunulmalıdır. Araştırmacıların başvuru dosyasındaki belgeleri eksiksiz tamamlamadaki isteksizliği, Etik Kurulların çalışma sürecini yavaşlatmakta ve hatta Etik Kurul ile araştırmacılar arasında tartışmaya bile neden olabilmektedir. Bu nedenle bu çalışma, bir üniversitenin Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kuruluna gönderilen proje başvuru dosyalarındaki eksiklikleri ve en çok yapılan hataları göstermek ve araştırmacılar için bir rehber oluşturmak amacıyla yapıldı. 24 Mart 2016 ve 30 Haziran 2018 tarihleri arasında Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurula gönderilen başvuru dosyaları ve kararları ilgili etik kurulun veri tabanından analiz edildi. Başvuru dosyalarının revizyonuna neden olan en önemli gerekçeler, projenin amacının ilgili referanslar eşliğinde yeterince açıklanamaması ve özellikle iyi yazılamamış yöntem kısmı gibi başvuru formundaki eksikliklerdi. Araştırmacıları proje başvuru dosyası hazırlarken en çok yapılan hatalar hakkında eğitmek, Üniversite Etik Kurullarının gözden geçirme sürecinin verimliliğini ve hızını artıracaktır.
 • Publication
  Neutrophil lymphocyte ratio as useful predictive tool for glycaemic control in type 2 diabetes: Retrospective, single centre study in Turkey
  (2022-06-01T00:00:00Z) Yüksel Salduz, Zeyneb İrem; Özder, Aclan; YÜKSEL SALDUZ, ZEYNEB İREM; ÖZDER, ACLAN
  Abstract Objective: To evaluate the inflammatory cells in the complete blood count test and their relationship with the glycaemic control in type 2 diabetes patients. Methods: The retrospective clinical study was conducted at the Department of Family Medicine, Bezmialem Vakif University, Istanbul, Turkey, from January 2015 to June 2016, and comprised adult type 2 diabetes patients- data, like complete blood count and biochemical parameters. The data was stratified according to glycated haemoglobin levels; <7% in group 1, and >7% in group 2. Data was analysed using SPSS 21. Results: Of the 320 subjects, 172(54%) were in group 1 and 148(46%) in group 2. Overall, there were 106(33%) male and 214(67%) female subjects. The mean age of the sample was 53.6±11.9 years. White blood cell count, neutrophil count and neutrophil-lymphocyte ratios were significantly higher in group 2. Red blood cell count, mean platelet volume, fasting blood glucose, triglyceride, alanine aminotransferase levels were also significantly higher in group 2 (p <0.05). Conclusion: Simple complete blood count test can be used as a cost-effective tool to monitor glycaemic regulation in type 2 diabetes patients. Keywords: Diabetes mellitus, Type 2, HbA1c, Neutrophil, Lymphocyte. (JPMA 72: 1097; 2022) DOI: https://doi.org/10.47391/JPMA.3205
 • Publication
  TIP DALLARINDAKİ GELİŞMELERİN TARİHİ
  (2021-12-01T00:00:00Z) Yüksel, Zeyneb İrem; Özder, Aclan; YÜKSEL SALDUZ, ZEYNEB İREM; ÖZDER, ACLAN
  Aile Hekimliğinin Dünyadaki GelişimiTıp ilmi kimi zaman bilimsel, kimi zamansa meydana gelen sosyal süreçlere cevaben gelişmiştir. Teknolojik gelişmelere paralel olarak tıpta yeni uzmanlık dallarının ortaya çıktığı görülmektedir. Diğer tüm uzmanlık dalları gibi, Aile Hekimliği (AH)’nin doğuşu da bir gereksinim sonucu olmuştur. AH’ye duyulan bu gereksinim ilk kez Amerikalı bir iç hastalıkları hekimi olan Francis Peabody tarafından 1923 yılında dile getirilmiştir. Tıpta gelişen aşırı uzmanlaşmanın ortaya çıkardığı sorunlar nedeniyle, hastaları biyopsikososyal yaklaşım çerçevesinde bir bütün olarak değerlendirecek bir uzmanlık dalının gerekliliğini savunan Peabody’nin bu görüşü, yıllar sonra 2. Dünya savaşı ertesi dönemde İngiltere’de yankı bulmuş ve 1952 yılında Genel Pratisyenlik Kraliyet Koleji (Royal College of General Practitioners) kurulmuştur.
 • Publication
  Corrigendum to ‘A novel indicator predicts 2019 novel coronavirus infection in subjects with diabetes’. [Diab. Res. Clin. Practice 166 (2020) 108294]
  (2021-11-01T00:00:00Z) Özder, Aclan; Yüksel, Zeyneb İrem; Durdu, Bülent; Okyaltırık, Fatmanur; Çakırca, Mustafa; ÖZDER, ACLAN; YÜKSEL SALDUZ, ZEYNEB İREM; DURDU, BÜLENT; OKYALTIRIK, FATMANUR; ÇAKIRCA, MUSTAFA
 • Publication
  Flurbiprofene bağlı tek taraflı perioküler kanama: Nadir bir ilaç yan etkisi
  (2019-10-01T00:00:00Z) Yüksel, Zeyneb İrem; Özder, Aclan; ÖZDER, ACLAN
  Non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar birçok endikasyonda sıklıklakullanılmaktadır. Bu ilaçların nadir görülen yan etkileri debilinmelidir. Bu çalışmada 100 mg oral flurbiprofen alımındansonra gelişen tek taraflı perioküler kanama ile başvuran 50 yaşındabir kadın olguyu sunmayı amaçladık. Hastanın oftalmik muayenesindesaptanan perioküler kanamaya neden olabilecek olası tanılarıayırt edebilmek için bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonansgörüntüleme yapıldı. Hastada travma öyküsünün olmadığı ayrıntılıolarak sorgulandı. Görüntülemelerde sadece sol göz ve çevresindeyumuşak doku ödemi mevcuttu. Laboratuvar değerlerinden laktatdehidrogenaz ve c-reaktif proteinde hafif yükseklik dışında herhangibir anormal bulgu saptanmadı. Hastaya semptomatik olaraktedavi planlandı ve hastanın kontrol muayenesinde biyokimyasalve hematolojik parametreleri normal olarak tespit edildi. Periokülerkanama gerilemişti. Kanamalı cilt lezyonları flurbiprofenin nadirbir ilaç yan etkisi olarak akılda tutulmalıdır.Anahtar kelimeler: Flurbiprofen, periokular, kanama, yan etkiler
 • Publication
  Birinci Basamakta İki Uçlu Duygudurum Bozukluğuna Yaklaşım
  (2018-05-01T00:00:00Z) Özder, Aclan; Yüksel Salduz, Zeyneb İrem; ÖZDER, ACLAN; YÜKSEL SALDUZ, ZEYNEB İREM
 • Publication
  Evaluation of Cognitive Functions in Hemodialysis versus Peritoneal Dialysis Treatment Patients in CKD
  (2017-10-31T00:00:00Z) Özder, Aclan; Yüksel Salduz, Zeyneb İrem; Deligöz Bildacı, Yelda; Kazancıoğlu, Rümeyza; ÖZDER, ACLAN; YÜKSEL SALDUZ, ZEYNEB İREM; KAZANCIOĞLU, RÜMEYZA
 • Publication
  Aile Hekimliğinde Her Yönüyle Beslenme
  (2021-03-01T00:00:00Z) Yüzbaşıoğlu, Merve; Özder, Aclan; Bolat, Erkan; ÖZDER, ACLAN
  Aile hekimliği pratiğinde ramazan ayı, hastalara özen gerektiren özel bir aydır. Normalde ara öğünlerle birlikte 5-6 olan öğün sayısı iki öğüne düşer. Güneşin doğuşundan batışına aç kalınır, popüler deyişle bir nevi intermittan fasting uygulanır. Oruç, ömrü uzatabilmekte; kalp hastalıkları, diyabet gibi bir takım kronik hastalıklardan koruyucu rol üstlenmektedir. Aynı zamanda ramazan ayı beslenme açısından risk altında olan çocuk, gebe, yaşlı, hastalar ve sporcular için sorunlara sebep olabilmektedir. Olası sorunları önlemek amacıyla yeterli ve dengeli beslenme gerekmektedir. Tüm besin grupları bir arada yenmeli, yavaş ve iyi çiğnenmeli, posa alımı için sebze ve meyveler mutlaka tüketilmeli; yağ, yeterli miktarda ve doymamış yağlardan tercih edilmelidir. Günlük en az 1.5-2 lt su içilmeli, proteini yetecek miktarda almaya dikkat edilmelidir. Ramazan ayında vücut metabolizmasında önemli değişiklikler olmakta, bu değişiklikler sonucunda total kolesterol, HDL düzeyleri yükselmekte; LDL, VLDL düzeyleri düşmektedir. Diyabet hastalarının tedavisi ramazan ayına göre düzenlenmeli, gerekirse oruç tutmamaları söylenmelidir.
 • Publication
  Ev izolasyonuna alınan hastaların covid-19 enfeksiyonu ve temas ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları
  (2021-03-27T00:00:00Z) Baktır Altuntaş, Sibel; Yüksel Salduz, Zeyneb İrem; Altuntaş, Bülent; Özder, Aclan; ÖZDER, ACLAN
  Aim:Aile Sağlığı Merkezi’ne (ASM) kayıtlı hastalar arasında evizolasyonuna alınan hastaların Covid-19 enfeksiyonu hakkındabilgi düzeyini ölçmek, ev izolasyonunda uymaları gerekenkurallar ve kurallara uymalarında etkili olan faktörleriaraştırmaktır.Method:ASM’e kayıtlı hastalar arasında Haziran ve Temmuz aylarıarasında ev izolasyonuna alınan 122 kişi telefonla arandı.Sosyodemografik özelliklerini, Covid-19 enfeksiyonu hakkındakibilgi ve tutumları ve izolasyon kurallarına uyma ile ilgili sorularıiçeren ankete katılmayı kabul edip, soruları eksiksizcevaplayanlar çalışmaya dahil edildi. Veri analizinde Jamovi1.6.15 programı kullanıldı.Results:Ev izolasyonuna alınan kişilerin yaş ortalaması 42(min:18,max:75) olup, % 54,1’i erkekti. Evinde kanser hastasıveya risk grubu birey (kronik hastalık) olanların oranı %35,2 idi.Katılımcıların büyük çoğunluğu (n=65) Covid-19 Pcr test sonucupozitif idi. Covid-19 enfeksiyonu hakkında yeterli bilgiye sahipolduğunu düşünenlerin oranı %64,1(n=79) idi. Enfeksiyonunöksürme ve aksırma ile yayıldığını düşünenlerin oranı % 85,2,kapı kolları gibi yüzeylerde ve hasta kişilerin temas ettiğiyerlerde canlı kalacağını düşünenlerin oranı %89,3 iken, elyıkamanın enfeksiyondan korunmada yeterli olacağınındüşünenlerin oran %92,6 idi. Maske takanların oranı %100 ikenen fazla cerrahi maske kullanıldığını gördük. Evizolasyonundayken aile hekimi tarafından telefonla arananizolasyon kuralları hakkında bilgilendirilerek semptom takibiyapılanların oranı %100 idi. Aile hekimleri tarafından arananhastalar arasında izolasyon sırasında ayrı odada kalma %53,3,odayı gün içinde birden fazla kez havalandırma %94,3, masketakma ve başka insanlarla temastan kaçınma gibi kurallarauyanların oranı %100 idi. Alışverişi %72,1 oranında ev halkındanbirisi aracılığı ile yaptıklarını ve alınan malzemeleri %41,8 oranıile en fazla yıkadıktan sonra kullandıklarını gördük.Conclusions:Türkiye’de aile hekimleri ev izolasyonuna alınan hastalarınözellikli izlemlerinden sorumludur. Aile hekimleri Covid-19nedeniyle ev izolasyonuna alınan kişilere telefonla ulaşıp,izolasyon sırasında uyulması gereken kurallar konusundabilgilendirmekte ve semptom takibi yapmaktadır. Ancakenfeksiyonun yayılımının önlenmesi tüm bireylerin önerilenpandemi kurallarına (maske, mesafe, hijyen) tümüyle uymalarıile mümkün olacaktır.
 • Publication
  Ev izolasyonuna alınan hastaların covid-19 enfeksiyonu ve temas ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları
  (2021-03-25T00:00:00Z) Baktır Altuntaş, Sibel; Yüksel Salduz, Zeyneb İrem; Altuntaş, Bülent; Özder, Aclan; YÜKSEL SALDUZ, ZEYNEB İREM; ÖZDER, ACLAN