Person:
ÇAKIR, MERYEM

Loading...
Profile Picture

Status

Kurumdan Ayrılmıştır

Organizational Units

Job Title

First Name

MERYEM

Last Name

ÇAKIR

Name

Email Address

Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 1 of 1
  • Publication
    Treatment of Cervical External Resorption with Reinforced Glass Ionomer and T-PRF
    (2019-09-30) Serra Bıçakcı, Emine; Dinçer, Asiye Nur; Hacıfettahoğlu, Meryem; Tunalı, Mustafa; SERRA BIÇAKCI, EMİNE; ÇAKIR, MERYEM; TUNALI, MUSTAFA
    P-223Servikal Eksternal Rezorpsiyonun Gü.lendirilmiş Cam İyonomer ve T- PRF ile TedavisiEmine Serra Bıçakcı1, Asiye Nur Dinçer2, Zeliha Betül Özsağır1, Meryem Hacıfettahoğlu2, Mustafa Tunalı11Bezmialem Vakıf .niversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, İstanbul2Bezmialem Vakıf .niversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, İstanbulAmaç: 43-45 no’lu b.lgede Miller Tip 1 dişeti .ekilmesi bulunan hastaya, T-PRF + tünel operasyonuyla tam k.k kapanması ger.ekleştirildi.B.lgenin 6. ay kontrolünde 44 no’lu dişte eksternal k.k rezorpsiyonu tespit edildi. Bu vakada eksternal k.k rezorpsiyonunendodontik tedavisi flep kaldırılarak ger.ekleştirilerek, k.k kapanma başarısı ve kazanılan keratinize dokunungenişlik ve kalınlığının idamesi ama.landı.Olgu Sunumu: 6. ay kontrollerinde hastanın ağrı şikayeti üzerine 44 no’lu dişin muayenesinde palpasyon ve perküsyonda şiddetlihassasiyet ve dişin devital olduğu tespit edildi. Klinik ve radyografik muayenede ilgili dişte .ürük olmadığı ve k.k ucundak.k kanalıyla ilişkili olan periapikal lezyon varlığı g.zlemlendi. Endodonti kliniğinde k.k kanal tedavisi sırasında, k.kün bukkalindeservikal k.k rezorpsiyonu olduğu saptandı. Rezorpsiyon b.lgesi dişeti marjininin apikalinde yer aldığından, k.k kanal dolgusuile eş zamanlı olarak defektin restorasyonun yapılması gerektiği .ng.rüldü. Kanalın şekillendirilmesi sonrasında kanal i.imedikaman yerleştirildi ve ge.ici restorasyon uygulandı. Operasyon .ncesinde hastadan 40 cc ven.z kanın 2800 rpm-12dakikasantrifüj edilmesiyle T- PRF’ ler hazırlandı. Yeterli g.rüş ve .alışmaya imkan verecek şekilde flep kaldırıldı. Operasyon sırasındak.k kanal dolgusu ger.ekleştirilip, b.lgenin gü.lendirilmiş cam ionomer (GC equia) ile restorasyonu sonrasında T-PRF’ ler yerleştirilerekZucchelli askı süturu ile b.lge primer olarak kapatıldı.Sonuç: K.k kapama operasyonu uygulanan dişte tespit edilen eksternal k.k rezorpsiyon b.lgesinin eş zamanlı endodontik ve periodontaltedavisi sonrasında 3 aylık sonu.lara g.re dişetinin kalınlaşarak ataşman kazancı olduğu g.rüldü. Bu konuda dahafazla sayıda ve uzun takipli .alışmalara ihtiya. duyulmaktadır.Anahtar Kelimeler: T-PRF, PRF, Eksternal K.k Rezorpsiyonu, Cam iyonomerP-223Treatment of Cervical External Resorption with Reinforced Glass Ionomer and T-PRFEmine Serra Bıçakcı1, Asiye Nur Dinçer2, Zeliha Betül Özsağır1, Meryem Hacıfettahoğlu2, Mustafa Tunalı11Bezmialem Vakif University Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, İstanbul2Bezmialem Vakif University Faculty of Dentistry, Department of Endodontic, İstanbulAim: The patient had a Miller Type 1 gingival recession in area of 43-45, complete root coverage was performed with T-PRF +Tunnel operation. An external root resorption at the tooth number 44 was detected on the 6th month follow-up of the operation.In this case, endodontic treatment of external root resorption was performed by removing the flap. The success of rootclosure and maintenance of the width and thickness of the keratinized tissue was aimed.Case Report: On the 6th month follow-up, the patient had pain on palpation and percussion and the tooth was devital. Accordingto clinical and radiographic examination of the relevant tooth had not carious and had periapical lesion associated with apicalin the root. During root canal treatment, cervical root resorption was seen in the buccal root cavity of the endodontic clinic.Since the resorption site was located below the gingival margin, it was predicted that restoration of the defect should be performedsimultaneously with the root canal filling. After the canal preparation was completed, themedicament of the canal wasinserted and temporary restoration was applied. Preoperative 40 cc venous blood from the patient was prepared by centrifugationat 2800 rpm-12minutes. The flap was removed to allow adequate visibility and operation. After root canal filling and restorationwith reinforced glass ionomer (GC equia), the region was closed primarily by Zuchelli suture by placing the T-PRF.Conclusion: After the simultaneous endodontic and periodontal treatment of the external root resorption site of the tooth toperformed the root closure operation, it was seen that the gingival thickness and the attachment gain increased according tothe results of 3 months. More and longer- term work is needed in this regard.Keywords: T-PRF, PRF, External Root Resorption, Glass IonomerTürk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Poster Bildiriler Türkiye Klinikleri Bilimsel Oturumlar p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 7.0px Helvetica} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px Helvetica} span.s1 {font: 5.5px Helvetica} 732