Person:
ÖZMAN, ZEYNEP

Loading...
Profile Picture

Status

Organizational Units

Organizational Unit

Job Title

First Name

ZEYNEP

Last Name

ÖZMAN

Name

Email Address

Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 10 of 35
 • Publication
  Impact of BRCA1 mutation status on the therapeutic efficacy of CDK4/6 inhibitors in triple negative breast cancer
  (2020-06-09T00:00:00Z) GÜNEY ESKİLER, GAMZE; ÖZMAN, ZEYNEP; ÖZMAN, ZEYNEP
 • Publication
  Hipertansiyonda iskeminin ve oksidatif stresin rolü.
  (2018-05-14T00:00:00Z) Shundo, Harika; Erdoğan Çakar, Ayşe; Özman, Zeynep; Cinemre, Fatma Behice; Kahyaoğlu, Behlül; Ağaç, Mustafa Tarık; Aydemir, Birsen; Cinemre, Hakan; ÖZMAN, ZEYNEP
  Giriş ve Amaç: Arteriyel kan basıncının 90/140 mmHg veya üzerinde bulunması yada kişinin antihipertansif ilaç kullanıyor olması hipertansiyon olarak tanımlanır. Hipertansiyonun hipoksi ve oksidatif stresle ilişkisi değişik çalışmalarda gösterilmiştir. Bu çalışmada, iskeminin erken fazını gösteren -İskemiyle modifiye olmuş albümin (İMA)- ve oksidatif stres markırı olan malondialdehid (MDA) kullanarak hipertansiyon etyopatalojisinde iskeminin ve oksidatif stressin rolünü araştırmayı planladık.Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza Haziran 2016-Ekim 2017 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Polikliniğine hipertansiyon tanısıyla başvuran, bilinen semptomatik kardiyovasküler hastalığı olmayan 153 hasta dahil edilmiştir.Hastaların rutin kardiyovasküler muayeneleri, kardiyovasküler risk durumları ve ilaç kullanımları kayıt altına alınmıştı. Hipertansiyon şiddeti ESC Arteriyel Hipertansiyon 2013 Kılavuzu`na göre evre1-2-3 olarak sınıflanmıştır. Hastaların hepsinden kan örnekleri alınarak serumları ayrıldı, analiz edilinceye kadar -80 °C`de saklandı. Serum IMA düzeyleri kobalt albumin bağlanma testi ve serum albümin konsantrasyonları Bromokrezol yeşili boyanma yöntemiyle kolorimetrik olarak ölçüldü. MDA, tiobarbitürik asit reaktif madde (TBARS) kullanılarak Yagi(2) yöntemine uygunölçüldü. MDA miktarı -extinction-(1.56 9 10-5 M/cm) katsayısı kullanılarak hesaplandı, sonuçlar μMol/L olarak ifade edildi.Bulgular: İMA değerleri, absorbans ünitesi olarak ölçülüp hastaların serum albümin konsantrasyonlarına göre düzeltildi (D-İMA). D-İMA Evre1 hastalarda 0,286±0,061 (mean±SE), Evre2 hastalarda 0,405±0,045 ve Evre3 hastalarda 0,574±0,094 olarak bulundu. Oneway ANOVA ile grupların ortalamaları arasında anlamlı fark vardı (p<0,037). D-İMA değerleri Evre3 hastalarda Evre1 hastalara göre anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,037). MDA sonuçları: Evre1: 1,030±0,236(mean±SE), Evre2: 1,994±0,244 ve Evre3: 2,434±0,444 olarak bulundu. Oneway ANOVA ile grupların ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,015). Tukey ile grup karşılaştırmaları yapıldı. Evre3 hastalarda MDA değeri Evre1 hastalara göre anlamlı olarak daha yüksek (p<0,011) bulundu. Sonuç: Çalışmamızın bulguları hipertansiyon hastalarında İMA ve MDA değerlerinin hipertansiyonun şiddeti ile ilişkili yükseldiğini göstermektedir. Arteriyel kan basıncı yüksek seyreden hastalarda, iskemi ve oksidatif stress hipertansiyonun şiddeti ile orantılı olarak artmaktadır. Altta yatan mekanizmaların ileri çalışmalarla araştırılmasına ihtiyaç vardır.Anahtar Kelimeler: Esansiyel Arteriyel Hipertansiyon,Oksidatif Stres, İskemi
 • Publication
  The Role Of Trace Elements Status In Patients With Gastrointestinal Bleeding
  (2018-11-19T00:00:00Z) Cinemre, Hakan; Karacaer, Cengiz; Bahtiyar, Nurten; Erdoğan Çakar, Ayşe; Aydın, Sükeynet; Özman, Zeynep; Cinemre, Fatma Behice; Aydemir, Birsen; ÖZMAN, ZEYNEP
 • Publication
  Evaluating Cytotoxicity of Dentin Bonding Adhesive Systems on Human Dental Pulp Stem Cells
  (2022-04-23T00:00:00Z) Kazak, Mağrur; Sarıalioğlu Güngör, Ayça; Özman, Zeynep; Dönmez, Nazmiye; SARIALİOĞLU GÜNGÖR, AYÇA; ÖZMAN, ZEYNEP; DÖNMEZ, NAZMİYE
 • Publication
  Circulating furin, IL-6, and presepsin levels and disease severity in SARS-CoV-2-infected patients
  (2021-06-01T00:00:00Z) Kocyigit, Abdurrahim; Sogut, Ozgur; Kanimdan, Ebru; Guler, Eray Metin; Kaplan, Onur; Eren, Canan; Ozman, Zeynep; Yasar, Oznur; KOÇYİĞİT, ABDÜRRAHİM; BALKAN, EZGİ; KANIMDAN, EBRU; YENİGÜN, VILDAN BETÜL; ÖZMAN, ZEYNEP
  Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is an infectious disease caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), has resulted in a vast number of infections and deaths that deeply affect the world. When the virus encounters the host cell, it binds to angiotensin-converting enzyme 2, then the S protein of the virus is broken down by the transmembrane protease serine 2 with the help of furin, allowing the virus to enter the cell. The elevated inflammatory cytokines suggest that a cytokine storm, also known as cytokine release syndrome, may play a major role in the pathology of COVID-19. Therefore, the aim of this study is to investigate the relationship between circulating furin levels, disease severity, and inflammation in patients with SARS-CoV-2. A total of 52 SARS-CoV-2 patients and 36 healthy control participants were included in this study. SARS- CoV-2 patients were scored by the disease activity score. Serum furin, presepsin, and interleukin-6 (IL-6) levels were assessed using an enzyme-linked immunosorbent assay. The mean furin, presepsin, and IL-6 levels were significantly higher in the peripheral blood of SARS-CoV-2 compared to the controls (p < 0.001). There were close positive relationship between serum furin and IL-6, furin and presepsin, and furin and disease severity (r = 0.793, p < 0001; r = 0.521, p < 0.001; and r = 0,533, p < 0.001, respectively) in patients with SARS-CoV-2. These results suggest that furin may contribute to the exacerbation of SARS-CoV-2 infection and increased inflammation, and could be used as a predictor of disease severity in COVID-19 patients.
 • Publication
  Evaluation of Some Physico-chemical and Antioxidant Characteristics of Commercial Honey Samples Originated from Different Regions of Turkey
  (2022-01-01T00:00:00Z) Bilgin, Mehmet Gültekin; Güneş Bayır, Ayşe; Özman, Zeynep; Babalı Balıbey, Fatmanur; Turgay, Feyzanur; Karakaş, İrem; Köse, Nesrin; Sevinç, Tülay; Selçuk, Tuğbanur; Öztürk, Nezire; BİLGİN, MEHMET GÜLTEKİN; GÜNEŞ BAYIR, AYŞE; ÖZMAN, ZEYNEP; BABALI BALIBEY, FATMANUR
 • Publication
  Gastrointestinal Kanser Hastalarında Oksaliplatin ve İrinotekan Direnci: Gsk3β-Temelli EMT Mekanizması
  (2019-05-06T00:00:00Z) Men, Ahmet Yasir; İnce, Merve Nur; Bezdegümeli, Erhan; Küçükakça, Bilge Nur; Özman, Zeynep; Deveci, Asuman; Güney, Gamze; ÖZMAN, ZEYNEP
 • Publication
  Kurkuminin meme kanserinde TGF-β temelli Smad4 sinyal yolağında etkisinin gen ekspresyon düzeyinde araştırılması
  (2020-09-01T00:00:00Z) BEZDEGÜMELİ, ERHAN; DEVECİ ÖZKAN, ASUMAN; İNCE, MERVE NUR; ÖZMAN, ZEYNEP; KÜÇÜKAKÇA, BİLGE NUR; MEN, AHMET YASİR; GÜNEY ESKİLER, GAMZE; BİLİR, CEMİL; KALELİ, SÜLEYMAN; ÖZMAN, ZEYNEP
 • Publication
  Triple Negatif Meme Kanserinde IL-6 ve STAT3-ün Prediktif Rolünün Araştırılması
  (2022-03-28T00:00:00Z) Özdemir, Kayhan; Özman, Zeynep; Güney Eskiler, Gamze; Kamburoğlu, Burak; Koçer, Havva Belma; ÖZMAN, ZEYNEP
 • Publication
  Verbascum Siniatum Ekstraktının Osteosarkom Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik veApoptotik Etkilerinin İncelenmesi
  (2022-12-16) ÖZMAN Z.; BAŞARICI M. T.; DURMUŞ E.; KOÇYİĞİT A.; ÖZMAN, ZEYNEP; BALKAN, EZGİ; KOÇYİĞİT, ABDÜRRAHİM