Person:
ÖZMAN, ZEYNEP

Loading...
Profile Picture
Google ScholarScopusORCIDPublons
Status
Organizational Units
Organizational Unit
Job Title
First Name
ZEYNEP
Last Name
ÖZMAN
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 10 of 14
 • PublicationMetadata only
  Hipertansiyonda iskeminin ve oksidatif stresin rolü.
  (2018-05-14T00:00:00Z) Shundo, Harika; Erdoğan Çakar, Ayşe; Özman, Zeynep; Cinemre, Fatma Behice; Kahyaoğlu, Behlül; Ağaç, Mustafa Tarık; Aydemir, Birsen; Cinemre, Hakan; ÖZMAN, ZEYNEP
  Giriş ve Amaç: Arteriyel kan basıncının 90/140 mmHg veya üzerinde bulunması yada kişinin antihipertansif ilaç kullanıyor olması hipertansiyon olarak tanımlanır. Hipertansiyonun hipoksi ve oksidatif stresle ilişkisi değişik çalışmalarda gösterilmiştir. Bu çalışmada, iskeminin erken fazını gösteren -İskemiyle modifiye olmuş albümin (İMA)- ve oksidatif stres markırı olan malondialdehid (MDA) kullanarak hipertansiyon etyopatalojisinde iskeminin ve oksidatif stressin rolünü araştırmayı planladık.Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza Haziran 2016-Ekim 2017 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Polikliniğine hipertansiyon tanısıyla başvuran, bilinen semptomatik kardiyovasküler hastalığı olmayan 153 hasta dahil edilmiştir.Hastaların rutin kardiyovasküler muayeneleri, kardiyovasküler risk durumları ve ilaç kullanımları kayıt altına alınmıştı. Hipertansiyon şiddeti ESC Arteriyel Hipertansiyon 2013 Kılavuzu`na göre evre1-2-3 olarak sınıflanmıştır. Hastaların hepsinden kan örnekleri alınarak serumları ayrıldı, analiz edilinceye kadar -80 °C`de saklandı. Serum IMA düzeyleri kobalt albumin bağlanma testi ve serum albümin konsantrasyonları Bromokrezol yeşili boyanma yöntemiyle kolorimetrik olarak ölçüldü. MDA, tiobarbitürik asit reaktif madde (TBARS) kullanılarak Yagi(2) yöntemine uygunölçüldü. MDA miktarı -extinction-(1.56 9 10-5 M/cm) katsayısı kullanılarak hesaplandı, sonuçlar μMol/L olarak ifade edildi.Bulgular: İMA değerleri, absorbans ünitesi olarak ölçülüp hastaların serum albümin konsantrasyonlarına göre düzeltildi (D-İMA). D-İMA Evre1 hastalarda 0,286±0,061 (mean±SE), Evre2 hastalarda 0,405±0,045 ve Evre3 hastalarda 0,574±0,094 olarak bulundu. Oneway ANOVA ile grupların ortalamaları arasında anlamlı fark vardı (p<0,037). D-İMA değerleri Evre3 hastalarda Evre1 hastalara göre anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,037). MDA sonuçları: Evre1: 1,030±0,236(mean±SE), Evre2: 1,994±0,244 ve Evre3: 2,434±0,444 olarak bulundu. Oneway ANOVA ile grupların ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,015). Tukey ile grup karşılaştırmaları yapıldı. Evre3 hastalarda MDA değeri Evre1 hastalara göre anlamlı olarak daha yüksek (p<0,011) bulundu. Sonuç: Çalışmamızın bulguları hipertansiyon hastalarında İMA ve MDA değerlerinin hipertansiyonun şiddeti ile ilişkili yükseldiğini göstermektedir. Arteriyel kan basıncı yüksek seyreden hastalarda, iskemi ve oksidatif stress hipertansiyonun şiddeti ile orantılı olarak artmaktadır. Altta yatan mekanizmaların ileri çalışmalarla araştırılmasına ihtiyaç vardır.Anahtar Kelimeler: Esansiyel Arteriyel Hipertansiyon,Oksidatif Stres, İskemi
 • PublicationMetadata only
  Gastrointestinal Kanser Hastalarında Oksaliplatin ve İrinotekan Direnci: Gsk3β-Temelli EMT Mekanizması
  (2019-05-06T00:00:00Z) Men, Ahmet Yasir; İnce, Merve Nur; Bezdegümeli, Erhan; Küçükakça, Bilge Nur; Özman, Zeynep; Deveci, Asuman; Güney, Gamze; ÖZMAN, ZEYNEP
 • PublicationMetadata only
  The Role Of Trace Elements Status In Patients With Gastrointestinal Bleeding
  (2018-11-19T00:00:00Z) Cinemre, Hakan; Karacaer, Cengiz; Bahtiyar, Nurten; Erdoğan Çakar, Ayşe; Aydın, Sükeynet; Özman, Zeynep; Cinemre, Fatma Behice; Aydemir, Birsen; ÖZMAN, ZEYNEP
 • PublicationMetadata only
  Metastatik prostat kanserinde toll benzeri reseptörler (TLRs)’in aktivitesi ve apoptoz ile ilişkisi
  (2019-06-27T00:00:00Z) Küçükakça, Bilge Nur; İnce, Merve Nur; Özman, Zeynep; Aktaş, Oğuzhan; Bezdegümeli, Erhan; Men, Ahmet Yasir; Deveci, Asuman; Güney, Gamze; ÖZMAN, ZEYNEP
 • PublicationMetadata only
  Anti-cancer activity of valproic acid in triple negative breast cancer cells.
  (2019-10-07T00:00:00Z) Şahin, Elvan; Güney, Gamze; Özbek İpteç, Betül; Deveci, Asuman; Bakırdöğen, Merve Almula; Özman, Zeynep; ÖZMAN, ZEYNEP
 • PublicationMetadata only
  The Relationships Between Oxidative Stress, Inflammation, Trace Elements And Cardiometabolic Parameters In The Etiopathogenesis Of Essential Hypertension.
  (2018-11-19T00:00:00Z) Cinemre, Fatma Behice; Bahtiyar, Nurten; Özman, Zeynep; Ağaç, Mustafa Tarık; Kahyaoğlu, Behlül; Aydemir, Birsen; Cinemre, Hakan; ÖZMAN, ZEYNEP
  Introduction:Inflammation and oxidative stress are known to be associated with chronic diseases, such as essential hypertension.Some trace elements also play a role in the oxidant/antioxidant system and inflammation processes. In this study we aim to investigate a relationship between selenium,zinc,copper,superoxide dismutase, TNF-α,IL-6,IL-4,IL-10,IL-1β and some metabolic parameters playing role essential hypertension.Materials/Methods:116 essential hypertensive patients and 40 healthy controls were studied.Serum superoxide dismutase,TNF-α,IL-4,IL-10,IL-6 and IL-1β were measured by ELISA assay.Selenium,zinc and copper levels were measured by inductively coupled plasma optical emission spectrometry(ICP-OES).Serum biochemical parameters of study subjects were analyzed by auto-analyzers.Results: Serum selenium levels showed a positive correlation with waist circumference and copper(r=0.172, p=0.05;r=0.229,P<0.014,respectively).Additionally, serum zinc levels showed a positive correlation with glucose and copper levels(r=0.221,P<0.014;r=0.173,P<0.05,respectively).Moreover, superoxide dismutase activities found a positive correlation with body mass index(BMI) and IL-8(r=0.562,P<0.012;r=0.969,P<0.007,respectively).IL-4 levels found a positive correlation with glucose, systolic and diastolic pressure values(r=0.340,P<0.026;r=0.363,P<0.030,r=0.290,P<0.050,respectively).Also,IL-10 levels showed a positive correlation with systolic and diastolic pressure values(r=0.299,P<0.046 and r=0.287, P<0.050, respectively).However, there was a negative correlation between IL-1β and glucose levels(r=-0.302,P<0.05). There was also,a negative correlation between TNF-α and systolic, and diastolic pressure(r=-0.269,P<0.05;r=-0.307,P<0.05, respectively).Superoxide dismutase activities found a negative correlation with TNF-α(r=-0.957, P<0.043).Conclusion: We concluded that the circulatory changes of trace elements, oxidant/antioxidant status and inflammatory cytokines in hypertensive patients may play a role in the occurrence of various complications by affecting cardio-metabolic parameters. Keywords: essential hypertension,oxidative stress,trace elements
 • PublicationMetadata only
  Gastrointestinal kanser hastalarında İrinotekan ve Oksaliplatin direncinde IL-6/JAK/STAT3 sinyal yolağının etkisi.
  (2019-11-04T00:00:00Z) İnce, Merve Nur; Güney, Gamze; Deveci, Asuman; Bezdegümeli, Erhan; Özman, Zeynep; Bakırdöğen, Merve Almula; Şahin, Elvan; Men, Ahmet Yasir; Bilir, Cemil; Kaleli, Süleyman; ÖZMAN, ZEYNEP
 • PublicationMetadata only
  Pankreas Kanseri Hastalarında İrinotekan Direncinde GSK3β ve SMAD4’ün Ekspresyon Seviyelerinin Değerlendirilmesi
  (2019-11-04T00:00:00Z) Bakırdöğen, Merve Almula; Güney, Gamze; Deveci, Asuman; Özman, Zeynep; Bezdegümeli, Erhan; İnce, Merve Nur; Şahin, Elvan; Bilir, Cemil; Kaleli, Süleyman; ÖZMAN, ZEYNEP
 • PublicationMetadata only
  Role Of Ischemia-modified Albumin In Essential Hypertension
  (2018-11-19T00:00:00Z) Kahyaoğlu, Behlül; Shundo, Harika; Erdoğan Çakar, Ayşe; Özman, Zeynep; Cinemre, Fatma Behice; Bahtiyar, Nurten; Ağaç, Mustafa Tarık; Aydemir, Birsen; Cinemre, Hakan; ÖZMAN, ZEYNEP
 • PublicationMetadata only
  Evaluation of Menopausal Hormone Replacement Therapy in Breast Cancer
  (2019-08-21T00:00:00Z) Deveci, Asuman; Özman, Zeynep; Güney, Gamze; ÖZMAN, ZEYNEP