Person:
ÖZMAN, ZEYNEP

Loading...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Research Projects
Organizational Units
Organizational Unit
Job Title
Last Name
ÖZMAN
First Name
ZEYNEP
Name

Search Results

Now showing 1 - 10 of 29
 • Publication
  Metadata only
  Evaluating Cytotoxicity of Dentin Bonding Adhesive Systems on Human Dental Pulp Stem Cells
  (2022-04-23T00:00:00Z) Kazak, Mağrur; Sarıalioğlu Güngör, Ayça; Özman, Zeynep; Dönmez, Nazmiye; SARIALİOĞLU GÜNGÖR, AYÇA; ÖZMAN, ZEYNEP; DÖNMEZ, NAZMİYE
 • Publication
  Open Access
  Circulating furin, IL-6, and presepsin levels and disease severity in SARS-CoV-2-infected patients
  (2021-06-01T00:00:00Z) Kocyigit, Abdurrahim; Sogut, Ozgur; Kanimdan, Ebru; Guler, Eray Metin; Kaplan, Onur; Eren, Canan; Ozman, Zeynep; Yasar, Oznur; KOÇYİĞİT, ABDÜRRAHİM; BALKAN, EZGİ; KANIMDAN, EBRU; YENİGÜN, VILDAN BETÜL; ÖZMAN, ZEYNEP
  Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is an infectious disease caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), has resulted in a vast number of infections and deaths that deeply affect the world. When the virus encounters the host cell, it binds to angiotensin-converting enzyme 2, then the S protein of the virus is broken down by the transmembrane protease serine 2 with the help of furin, allowing the virus to enter the cell. The elevated inflammatory cytokines suggest that a cytokine storm, also known as cytokine release syndrome, may play a major role in the pathology of COVID-19. Therefore, the aim of this study is to investigate the relationship between circulating furin levels, disease severity, and inflammation in patients with SARS-CoV-2. A total of 52 SARS-CoV-2 patients and 36 healthy control participants were included in this study. SARS- CoV-2 patients were scored by the disease activity score. Serum furin, presepsin, and interleukin-6 (IL-6) levels were assessed using an enzyme-linked immunosorbent assay. The mean furin, presepsin, and IL-6 levels were significantly higher in the peripheral blood of SARS-CoV-2 compared to the controls (p < 0.001). There were close positive relationship between serum furin and IL-6, furin and presepsin, and furin and disease severity (r = 0.793, p < 0001; r = 0.521, p < 0.001; and r = 0,533, p < 0.001, respectively) in patients with SARS-CoV-2. These results suggest that furin may contribute to the exacerbation of SARS-CoV-2 infection and increased inflammation, and could be used as a predictor of disease severity in COVID-19 patients.
 • Publication
  Open Access
  Evaluation of Some Physico-chemical and Antioxidant Characteristics of Commercial Honey Samples Originated from Different Regions of Turkey
  (2022-01-01T00:00:00Z) Bilgin, Mehmet Gültekin; Güneş Bayır, Ayşe; Özman, Zeynep; Babalı Balıbey, Fatmanur; Turgay, Feyzanur; Karakaş, İrem; Köse, Nesrin; Sevinç, Tülay; Selçuk, Tuğbanur; Öztürk, Nezire; BİLGİN, MEHMET GÜLTEKİN; GÜNEŞ BAYIR, AYŞE; ÖZMAN, ZEYNEP; BABALI BALIBEY, FATMANUR
 • Publication
  Metadata only
  \"PROPOLİSİN KOLOREKTAL KANSERDE 5-FLUOROURASİLİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMASI VE YAN ETKİLERİNİ DÜŞÜRMESİ ÜZERİNE OLAN IN VITRO VE IN VIVO BİR ÇALIŞMA\"
  (2022-12-01) Balkan E.; Özman Z.; Koçyiğit A.; BALKAN, EZGİ; ÖZMAN, ZEYNEP; KOÇYİĞİT, ABDÜRRAHİM
  Giriş ve amaç: Kolorektal kanser tedavisinde kullanılan geleneksel yöntemler yetersiz olduğundan alternatif tedavi arayışları devam etmektedir. Bu çalışma, 5-florourasil (5-FU) ve Anadolu propolis ekstraktının (PE) kombine tedavisinin CRC üzerindeki anti-tümör etkilerini ve etki mekanizmasını hem in vitro hem de in vivo çalışmalarla incelemeyi amaçlamaktadır. Deneysel prosedür: Lusiferaz ile transfekte edilmiş LoVo hücreleri (LoVo-Luc) ve sağlıklı kolon hücreleri (CCD-18Co), 24 saat boyunca 5-FU ve PE\"nin farklı konsantrasyonlarına ve bunların kombinasyonlarına maruz bırakıldı. İnkübasyondan sonra genotoksik, apoptotik sitotoksik etkiler ve hücre içi reaktif oksijen türleri (iROS) seviyeleri değerlendirildi. İn vivo anti-tümör etkilerini görselleştirmek için LoVo hücreleri, lusiferaz geni (LoVo-Luc) ile transfekte edildi ve çıplak farelerde kanser, kserografik olarak indüklendi. Tümör oluşumundan sonra, çıplak fareler PE, 5-FU ve bunların kombinasyonları ile tedavi edildi. Anti-tümör etkileri canlı hayvan görüntüleme sistemi, histopatolojik ve biyokimyasal yöntemlerle analiz edildi. Sonuçlar: İn vitro bulgular, PE\"nin LoVo ve CCD-18Co hücrelerinde 5-FU\"nun genotoksik, apoptotik ve sitotoksik etkilerini güçlendirdiğini ve bu aktivitelerin bu ajanın Iros oluşturucu etkileri ile ilişkili olduğunu gösterdi. Kanser hücreleri, özellikle daha yüksek dozlarda, bu kombinasyon tedavisine sağlıklı hücrelerden daha duyarlıydı. Fare ksenograft modelinden elde edilen in vivo veriler, PE&#39;nin intraperitoneal (IP) uygulamasının, yan etkilerini azaltarak 5-FU&#39;nun kolon CRC&#39;sine karşı anti-tümör etkinliğini arttırdığını açıkça göstermiştir. IP uygulamasıyla karşılaştırıldığında, oral yoldan verilen PE&#39;nin, büyük olasılıkla absorpsiyon başarısızlığına bağlı olarak daha az etkili olduğu gösterilmiştir. Sonuç: Sonuçlar, PE\"nin tümörde doza bağımlı bir şekilde iROS oluşturucu etki ile 5-FU&#39;nun etkinliğini arttırırken yan etkileri azalttığını göstermektedir. Bu nedenle, CRC için ek tedavi olarak kabul edilebilir.
 • Publication
  Metadata only
  Gastrointestinal Kanser Hastalarında Oksaliplatin ve İrinotekan Direnci: Gsk3β-Temelli EMT Mekanizması
  (2019-05-06T00:00:00Z) Men, Ahmet Yasir; İnce, Merve Nur; Bezdegümeli, Erhan; Küçükakça, Bilge Nur; Özman, Zeynep; Deveci, Asuman; Güney, Gamze; ÖZMAN, ZEYNEP
 • Publication
  Metadata only
  Kurkuminin meme kanserinde TGF-β temelli Smad4 sinyal yolağında etkisinin gen ekspresyon düzeyinde araştırılması
  (2020-09-01T00:00:00Z) BEZDEGÜMELİ, ERHAN; DEVECİ ÖZKAN, ASUMAN; İNCE, MERVE NUR; ÖZMAN, ZEYNEP; KÜÇÜKAKÇA, BİLGE NUR; MEN, AHMET YASİR; GÜNEY ESKİLER, GAMZE; BİLİR, CEMİL; KALELİ, SÜLEYMAN; ÖZMAN, ZEYNEP
 • Publication
  Metadata only
  Impact of BRCA1 mutation status on the therapeutic efficacy of CDK4/6 inhibitors in triple negative breast cancer
  (2020-06-09T00:00:00Z) GÜNEY ESKİLER, GAMZE; ÖZMAN, ZEYNEP; ÖZMAN, ZEYNEP
 • Publication
  Metadata only
  The Effects of Rutaecarpine on Metastatic Prostate Cancer Cells
  (2022-04-01T00:00:00Z) Şekeroğlu, Mehmet Abdülkadir; Çokluk, Erdem; Özman, Zeynep; Deveci Özkan, Asuman; Güney, Gamze; Şekeroğlu, Mehmet Ramazan; Tuncer, Fatıma Betül; ÖZMAN, ZEYNEP
 • Publication
  Metadata only
  Pankreas Kanseri Hastalarında İrinotekan Direncinde GSK3β ve SMAD4’ün Ekspresyon Seviyelerinin Değerlendirilmesi
  (2019-11-04T00:00:00Z) Bakırdöğen, Merve Almula; Güney, Gamze; Deveci, Asuman; Özman, Zeynep; Bezdegümeli, Erhan; İnce, Merve Nur; Şahin, Elvan; Bilir, Cemil; Kaleli, Süleyman; ÖZMAN, ZEYNEP
 • Publication
  Metadata only
  Ceviz (Juglans regia L.) ekstraktı ve juglonun ratlarda dopamin seviyesi üzerine etkileri
  (2021-12-06T00:00:00Z) Çintesun, Şener; Özman, Zeynep; Koçyiğit, Abdürrahim; Mansuroğlu, Banu; Kocaçalışkan, İsmail; ÖZMAN, ZEYNEP; KOÇYİĞİT, ABDÜRRAHİM
  Ceviz (Juglans regia L.) bitkisi, Juglandales takımının Juglandaceae familyasından Juglans cinsine mensup, 10–25 metre yüksekliğinde gevşek dallı bir ağaçtır. Flavanoidler, fenolik bileşikler, polifenoller gibi fitokimyasallar ve serotonin ve melatonin gibi biyojenik aminlerce zengin bir besindir. Cevizde yukarıda bahsedilen moleküllerin yanında sadece ceviz türlerinde bulunan, fenolik yapıda 5-hidroksi1,4 naftakinon (juglon) bileşiği bulunmaktadır. Juglon, cevizin yaprak ve meyvesinde doğal olarak bulunan ve onun allelopatik etkisinden sorumlu bir kimyasaldır. Bu çalışmanın amacı ceviz ekstraktı ve juglonun ratlarda dopamin seviyesi üzerine etkilerini araştırmaktır. Çalışmada ceviz ekstraktının total fenolik ve flavonoid içeriği analiz edildi. Ekstrakt ve juglonun farklı konsantrasyonları, ratlara gavaj yoluyla uygulandı. 21 günün sonunda ratlardan serum ve beyin dokusu örnekleri alındı. Serum ve beyin dokularında Total Oksidan Seviyesi (TOS)/Total Antioksidan Seviyesi (TAS) oranı ile Oksidatif Stres İndeksi (OSI) hesaplandı. Beyin dopamin seviyeleri ELISA ile ölçüldü. Rat serumlarında OSI; kontrol grubunda, ceviz ekstraktı ve juglon gruplarına kıyasla anlamlı ölçüde düşük ölçüldü. Rat beyninde OSI; kontrol grubunda, diğer gruplara kıyasla önemli ölçüde yüksek bulundu. Beyin dopamin seviyesinin, ceviz ekstraktı ve yüksek doz juglon uygulanan gruplarda kontrol grubuna kıyasla daha yüksek olduğu belirlendi. Dopamin beyinde motor kontrol, ödül, bilişsel fonksiyonlar ve duygu durum gibi süreçlerle ve nörolojik rahatsızlıklarla ilişkili bir moleküldür. Ceviz ekstraktı ve juglonun beyin dokusunda oksidatif stresi azaltması ve dopamin seviyesi üzerine olumlu etkisi, cevizin beyin sağlığı için koruyucu bir besin olabileceğini düşündürmektedir. Anahtar Kelimeler: Ceviz Ekstraktı, Dopamin, Juglon, Total Antioksidan Seviye, Total Oksidan Seviye