Person:
DEĞİRMENCİOĞLU, ŞERİFE

Loading...
Profile Picture
Status
Organizational Units
Organizational Unit
Job Title
First Name
ŞERİFE
Last Name
DEĞİRMENCİOĞLU
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 1 of 1
  • PublicationMetadata only
    Pankreas Divisum’un Akut Pankreatit’te Yeri, Takipli Hastalarda Restenoz ve Malignite Gelişenlerin Özellikleri
    (2021-11-21T00:00:00Z) Köker, İbrahim Hakkı; Biberci Keskin, Elmas; Koçhan, Koray; Kiremitçi, Sercan; Değirmencioğlu, Şerife; Seven, Gülseren; İnce, Ali Tüzün; Şentürk, Hakan; KÖKER, İBRAHİM HAKKI; BİBERCİ KESKİN, ELMAS; KOÇHAN, KORAY; KİREMİTÇİ, SERCAN; DEĞİRMENCİOĞLU, ŞERİFE; SEVEN, GÜLSEREN; İNCE, ALİ TÜZÜN; ŞENTÜRK, HAKAN
    GİRİŞ: Pankreas divisum (PD) akut pankreatit’le (AP) başvuran hastalarda tanı konulması zor olabilen bir konjenital patolojidir. Amacımız PD’lu hastaların AP’deki sıklıklarını ve takip sonuçlarını değerlendirmekti.METODLAR: Retrospektif olarak AP ile başvuran 524 hastanın 32 (%6.1)’inde kesitsel ve endosonografik olarak PD tanısı koyduk. Pankreas divisum’lu hastaların yaş ve cinsiyet özellikleriyle takipte restenoz ve malignite gelişen hastaların özelliklerini değerlendirdik.BULGULAR: Akut pankreatitle başvuran 524 hastada etyolojik olarak ilk sırada biliyer patolojiler (n=308(58.7), 191(%62) kadın) bulunurken, PD’lu 32 (%6), 18(%56.3) erkek, yaş ortalaması 44.7±15.1 yıl (min-maks 16-75) hastada biliyer etyolojiden anlamlı olarak yaş (p<0.001) ve cinsiyet (p<0.001) farklı saptadık. Hastaların 29’u (%90.6) komplet tipti (17(58.6) erkek). Inkomplet PD’nin 2’si kadın, 1’i erkekti. Hastaların 20’sine (%62.5) tedavi amaçlı wirsung’a minor papilladan plastik stent yerleştirildi. Takipte 4 (%20) hastada stent sonrası minor papilla’da restenoz gelişti. Bunların 3 (%75)’ü erkekti. Restenoz gelişen 4 hastanın yaş ortalaması 44±12.3, (min-maks 28-57) yıldı. Bu hastalardan 1’ine endosonografik wirsungogastrostomi ile wirsung-gastrik duvar arasında fistül oluşturularak wirsung içindeki taşlar temizlendi. Takip esnasında 1 inkomplet (60 yaş), 1 komplet PD’li (44 yaş) 2 erkekten birisinin pankreas baş ve gövdesinde, diğerinin pankreas başında CA 19-9 eksprese etmeyen agresif seyirli pankreatik duktal adeno karsinom saptadık.SONUÇ: Pankreas divisum AP’de düşük oranda ve erkek cinsiyette daha fazla iken, restenoz ve malignite gelişimini de yine erkeklerde daha sık saptadık. Restenoz tedavisinde ise wirsungo-gastrostomik fistül oluşturma yaklaşımı uygun bir seçenek olabilir. Anahtar Kelimeler: akut pankreatit, malignite, pankreas divisum, restenoz