Person:
UYSAL, BETÜL AYCAN

Loading...
Profile Picture

Status

Kurumdan Ayrılmıştır

Organizational Units

Job Title

First Name

BETÜL AYCAN

Last Name

UYSAL

Name

Email Address

Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 5 of 5
 • Publication
  Üst Molar Dişlerin Maksiller Sinüs Tabanı ile İlişkisinin İncelenmesi
  (2021-05-20T00:00:00Z) Alim, Betül Aycan; UYSAL, BETÜL AYCAN
 • Publication
  Treatment of External Root Resorption by Reimplantation with Titanium Platelet-Rich Fibrin (T-PRF)
  (2019-09-30) Kayan, Enes; Alim, Betül Aycan; Sardarlı, Narmin; Tunalı, Mustafa; KAYAN, ENES; UYSAL, BETÜL AYCAN; SARDARLI, NARMİN; TUNALI, MUSTAFA
  S-367Eksternal Kök Rezorpsiyonunun Titanyum Trombositten Zengin Fibrin (T-PRF) ile Reimplantasyon TedavisiEnes Kayan1, Betül Aycan Alim2, Zeliha Betül Özsağır1, Burçak Kara4, Narmın Sardarlı3, Nazan Kü.ükkeleş3, Mustafa Tunalı11Bezmialem Vakıf .niversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, İstanbul2Bezmialem Vakıf .niversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, İstanbul3Bezmialem Vakıf .niversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, İstanbul4.zel Muayenehane, İstanbulAmaç: Ortodontik tedavi sonrası ortaya .ıkan eksternal k.k rezorpsiyonunun tedavisi i.in rezorpsiyon b.lgesinin restorasyonuve titanyum trombositten zengin fibrin (T-PRF) membran ile bukkal yumuşak doku ogmentasyonu ama.landı.Yöntem: BezmialemVakıf .niverstesi Periodontoloji AnabilimDalı’na konsülte edilen 19 yaşında sistemik olarak sağlıklı kadın hastaya,sağ maksiller lateral dişte (12 no’lu diş) ortodontik tedavi sonrası g.zlenen eksternal rezorpsiyonunun tedavi y.ntemi olarak, periodontalflep cerrahisi ile birlikte intraoperatif eksternal rezorpsiyon kaynaklı doku kaybının restorasyonu planlandı. Flep operasyonu sırasında,bukkal k.k yüzeyinde alveol kemikmarjininin apikaline uzanan rezorpsiyonun ağız i.i restorasyonununmümkün olamayacağınakarar verildi. İlgili dişe minimal travmatik .ekim ger.ekleştirildi. Ekstrakte edilen dişe koronalden giriş kavitesi a.ıldı. %5,25 NaOCl ilegranülasyon dokusu ve artık pulpa uzaklaştırıldı. K.k kanalı boyunca ProRootMTA(Dentsply) yerleştirildi. Kavite .inko fosfat simanla ge.iciolarak kapatıldı. İlgili diş .ekimsoketine reimplante edildi. Bukkal yüzeyine T-PRFmembran olarak yerleştirildi. 5.0 poliprolen sütürile primer kapama sağlandı. İlgili diş palatinal retainer ile komşu dişlere semi-rigid olarak splintlendi.Operasyondan iki hafta sonra suturalındı. Operasyondan d.rt hafta sorasında ise dişin daimi restorasyonu kompozit dolgumateryali ile tamamlandı.Sonuç: Alveol kemikmarjininin apikaline uzanan eksternal rezorpsiyon vakalarının ekstraoral olarak restorasyonu sağlanarak reimplanteedilmesinin, kontaminasyonun engellenmesi, uygulanabilirliğinin kolay ve hızlı olması en .nemli avantajlarıdır. Eksternalrezorpsiyona bağlı bukkal kemik defektlerinin tedavisinde, mevcut bir.ok y.nteme alternatif olarak T-PRF, hem greft hem demembran .zelliğinden faydalanılarak kullanılabilir.Anahtar Kelimeler: eksternal rezorpsiyon, reimplantasyon, T-PRFS-367Treatment of External Root Resorption by Reimplantation with Titanium Platelet-Rich Fibrin (T-PRF)Enes Kayan1, Betül Aycan Alim2, Zeliha Betül Özsağır1, Burçak Kara4, Narmın Sardarlı3, Nazan Kü.ükkeleş3, Mustafa Tunalı11Department of Periodontology, Bezmialem Vakif University, İstanbul2Department of Endodontics, Bezmialem Vakif University, İstanbul3Department of Orthodontics, Bezmialem Vakif University, İstanbul4Private Practice, İstanbulObjective: To provide restoration of resorption site as a treatment of external root resorption after orthodontic treatment, toaugment soft tissue on the buccal surface by titanium platelet-rich fibrin (T-PRF) membrane.Methods: A 19-year-old systemic healthy female patient, who was consulted to BezmialemVakif University Department of Periodontology,was planned a flap surgery and intra-operative restoration of the tissue loss of the tooth based on external resorption as a treatmentmethod for external resorption at the right maxillary tooth (12) after orthodontic treatment. It was decided intra-operativelythat intra-oral restoration of the buccal root surface resorption extending apical to the alveolar bonemargin could not be possible.Minimaltraumatic extractionwas performed on the relevant tooth. Access cavitywas prepared coronally at the extracted tooth. The granulationtissue and residual pulpwere removed using 5.25%NaOCl. ProRootMTA(Dentsply)was placed along the root canal. The cavitywas temporarily closedwith zinc phosphate cement. The toothwas re-implanted to the corresponding socket of it. A titaniumplateletrichfibrinmembranewas placed on the buccal surface. Aprimer closurewas achieved by suturationwith 5.0 polyprolene.With the palatinalretainer, the toothwas fixed to the adjacent teeth semi-rigidly. Twoweeks after the operation, the sutureswere removed. Fourweeks after the operation, the permanent restoration of the toothwas completedwith composite fillingmaterial.Conclusion: The most important advantages of the external root surface resorption extending apical to the alveolar bone margincases, which are provided extra-oral restoration and reimplanted, are that its prevention of contamination, ease and speedof preparation. As an alternative tomany of themethods available for the treatment of buccal bone defects due to external resorption,T-PRF can be utilizing both the graft and membrane properties of it.Keywords: external resorption, reimplantation, T-PRFTürk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Sözel Bildiriler Türkiye Klinikleri Bilimsel Oturumlar p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 7.0px Helvetica} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px Helvetica} span.s1 {font: 5.5px Helvetica} 361
 • Publication
  Evaluation of Treatment Planning Decisions Among Endodontists, Postgraduate Students, General Dentists and Undergraduate Students for Complicated Endodontic Cases: A Web-Based Survey Study.
  (2019-09-11) Yurtgezen, Berkan; Güneşer, Mehmet Burak; Alim, Betül Aycan; Dinçer, Asiye Nur; UYSAL, BETÜL AYCAN; DİNÇER, ASİYE NUR; GÜNEŞER, MEHMET BURAK
 • Publication
  COVID-19 PANDEMİSİNDE ACİL ENDODONTİK TEDAVİLERE YAKLAŞIM
  (2020-12-20T00:00:00Z) Alim, Betül Aycan; UYSAL, BETÜL AYCAN
 • Publication
  The Relationship Between Cardiovascular Diseases and Endodontics
  (2019-04-27) ALİM, BETÜL AYCAN; UYSAL, BETÜL AYCAN