Person:
UYSAL, BETÜL AYCAN

Loading...
Profile Picture
Google ScholarScopusORCIDPublons
Status
Kurumdan Ayrılmıştır
Organizational Units
Job Title
First Name
BETÜL AYCAN
Last Name
UYSAL
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 4 of 4
 • PublicationMetadata only
  Treatment of External Root Resorption by Reimplantation with Titanium Platelet-Rich Fibrin (T-PRF)
  (2019-09-30) Kayan, Enes; Alim, Betül Aycan; Sardarlı, Narmin; Tunalı, Mustafa; KAYAN, ENES; UYSAL, BETÜL AYCAN; SARDARLI, NARMİN; TUNALI, MUSTAFA
  S-367Eksternal Kök Rezorpsiyonunun Titanyum Trombositten Zengin Fibrin (T-PRF) ile Reimplantasyon TedavisiEnes Kayan1, Betül Aycan Alim2, Zeliha Betül Özsağır1, Burçak Kara4, Narmın Sardarlı3, Nazan Kü.ükkeleş3, Mustafa Tunalı11Bezmialem Vakıf .niversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, İstanbul2Bezmialem Vakıf .niversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, İstanbul3Bezmialem Vakıf .niversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, İstanbul4.zel Muayenehane, İstanbulAmaç: Ortodontik tedavi sonrası ortaya .ıkan eksternal k.k rezorpsiyonunun tedavisi i.in rezorpsiyon b.lgesinin restorasyonuve titanyum trombositten zengin fibrin (T-PRF) membran ile bukkal yumuşak doku ogmentasyonu ama.landı.Yöntem: BezmialemVakıf .niverstesi Periodontoloji AnabilimDalı’na konsülte edilen 19 yaşında sistemik olarak sağlıklı kadın hastaya,sağ maksiller lateral dişte (12 no’lu diş) ortodontik tedavi sonrası g.zlenen eksternal rezorpsiyonunun tedavi y.ntemi olarak, periodontalflep cerrahisi ile birlikte intraoperatif eksternal rezorpsiyon kaynaklı doku kaybının restorasyonu planlandı. Flep operasyonu sırasında,bukkal k.k yüzeyinde alveol kemikmarjininin apikaline uzanan rezorpsiyonun ağız i.i restorasyonununmümkün olamayacağınakarar verildi. İlgili dişe minimal travmatik .ekim ger.ekleştirildi. Ekstrakte edilen dişe koronalden giriş kavitesi a.ıldı. %5,25 NaOCl ilegranülasyon dokusu ve artık pulpa uzaklaştırıldı. K.k kanalı boyunca ProRootMTA(Dentsply) yerleştirildi. Kavite .inko fosfat simanla ge.iciolarak kapatıldı. İlgili diş .ekimsoketine reimplante edildi. Bukkal yüzeyine T-PRFmembran olarak yerleştirildi. 5.0 poliprolen sütürile primer kapama sağlandı. İlgili diş palatinal retainer ile komşu dişlere semi-rigid olarak splintlendi.Operasyondan iki hafta sonra suturalındı. Operasyondan d.rt hafta sorasında ise dişin daimi restorasyonu kompozit dolgumateryali ile tamamlandı.Sonuç: Alveol kemikmarjininin apikaline uzanan eksternal rezorpsiyon vakalarının ekstraoral olarak restorasyonu sağlanarak reimplanteedilmesinin, kontaminasyonun engellenmesi, uygulanabilirliğinin kolay ve hızlı olması en .nemli avantajlarıdır. Eksternalrezorpsiyona bağlı bukkal kemik defektlerinin tedavisinde, mevcut bir.ok y.nteme alternatif olarak T-PRF, hem greft hem demembran .zelliğinden faydalanılarak kullanılabilir.Anahtar Kelimeler: eksternal rezorpsiyon, reimplantasyon, T-PRFS-367Treatment of External Root Resorption by Reimplantation with Titanium Platelet-Rich Fibrin (T-PRF)Enes Kayan1, Betül Aycan Alim2, Zeliha Betül Özsağır1, Burçak Kara4, Narmın Sardarlı3, Nazan Kü.ükkeleş3, Mustafa Tunalı11Department of Periodontology, Bezmialem Vakif University, İstanbul2Department of Endodontics, Bezmialem Vakif University, İstanbul3Department of Orthodontics, Bezmialem Vakif University, İstanbul4Private Practice, İstanbulObjective: To provide restoration of resorption site as a treatment of external root resorption after orthodontic treatment, toaugment soft tissue on the buccal surface by titanium platelet-rich fibrin (T-PRF) membrane.Methods: A 19-year-old systemic healthy female patient, who was consulted to BezmialemVakif University Department of Periodontology,was planned a flap surgery and intra-operative restoration of the tissue loss of the tooth based on external resorption as a treatmentmethod for external resorption at the right maxillary tooth (12) after orthodontic treatment. It was decided intra-operativelythat intra-oral restoration of the buccal root surface resorption extending apical to the alveolar bonemargin could not be possible.Minimaltraumatic extractionwas performed on the relevant tooth. Access cavitywas prepared coronally at the extracted tooth. The granulationtissue and residual pulpwere removed using 5.25%NaOCl. ProRootMTA(Dentsply)was placed along the root canal. The cavitywas temporarily closedwith zinc phosphate cement. The toothwas re-implanted to the corresponding socket of it. A titaniumplateletrichfibrinmembranewas placed on the buccal surface. Aprimer closurewas achieved by suturationwith 5.0 polyprolene.With the palatinalretainer, the toothwas fixed to the adjacent teeth semi-rigidly. Twoweeks after the operation, the sutureswere removed. Fourweeks after the operation, the permanent restoration of the toothwas completedwith composite fillingmaterial.Conclusion: The most important advantages of the external root surface resorption extending apical to the alveolar bone margincases, which are provided extra-oral restoration and reimplanted, are that its prevention of contamination, ease and speedof preparation. As an alternative tomany of themethods available for the treatment of buccal bone defects due to external resorption,T-PRF can be utilizing both the graft and membrane properties of it.Keywords: external resorption, reimplantation, T-PRFTürk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Sözel Bildiriler Türkiye Klinikleri Bilimsel Oturumlar p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 7.0px Helvetica} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px Helvetica} span.s1 {font: 5.5px Helvetica} 361
 • PublicationMetadata only
  ENDODONTİK TEDAVİ SIRASINDA SODYUM HİPOKLORİTİN YANLIŞLIKLA APİKALDEN YUMUŞAK DOKULARA EKSTRÜZYONU: OLGU BİLDİRİMİ
  (2019-12-01T00:00:00Z) Yuca Öztürk, Tuğçe; Alim, Betül Aycan; Güneşer, Mehmet Burak; UYSAL, BETÜL AYCAN
  Kök kanal tedavisi sırasında en çok kullanılan irrigasyon solüsyonu sodyum hipoklorittir. Sodyum hipokloritin antimikrobiyal özelliğine ek olarak en önemli avantajı iyi bir organik doku çözücü olmasıdır. Endodontide %0.5–6 konsantrasyon aralığında kullanılmaktadır ve yüksek konsantrasyonlarda, canlı dokular için son derece toksiktir. Dikkatsiz kullanımı ya da hastada mevcut olan anatomik/patolojik değişiklikler sonucu sodyum hipoklorit apikalden ekstrüze olabilir. Toksik etkisi nedeniyle dokuda ülserasyon, sinir hasarı, nekroz ve bazen geri dönüşümsüz hasarlara yol açabilir. Bu nedenle hastanın klinik ve radyolojik muayenesini detaylı yapmak, irrigasyon aşamasında dikkatli olmak ve oluşabilecek bir komplikasyonu yönetebilmek önemlidir.
 • PublicationOpen Access
  Evaluation of Different Root Canal Filling Techniques in Severely Curved Canals by Micro-computed Tomography
  (2019-09-01) Alim, Betül Aycan; Garıp Berker, Yıldız; UYSAL, BETÜL AYCAN
  AimTo fill the severely curved root canals with different filling techniques and to compare these techniques using micro-computed tomography (micro-CT).Materials and methodsSixty extracted mandibular first molars (degree of root canal curvature > 25°) were selected. All samples were divided into four groups and filled with one of the following techniques: lateral condensation, single-cone, continuous-wave obturation, and core carrier. After they were scanned by micro-CT, the total area, filled area and void area of the root canal were calculated. The Mann–Whitney U and Kruskal–Wallis tests were used for statistical analysis (p<0.05).ResultsIt was shown that significantly more filling material was used in the lateral condensation and core carrier technique groups at 2 and 5 mm than in the single-cone and continuous-wave obturation technique groups (p<0.05). It was observed no statistically significant difference at 8 mm (p > 0.05).ConclusionNo technique could completely fill in root canal. Regarding the coronal part, all techniques can be used for more effective filling as long as a good condensation is achieved. The use of a plugger with an optimal size according to the localisation of root canal curvature and the choice of a heat-resistant root canal sealer affects the success of the treatment in the thermoplastic techniques.
 • PublicationMetadata only
  Evaluation of Treatment Planning Decisions Among Endodontists, Postgraduate Students, General Dentists and Undergraduate Students for Complicated Endodontic Cases: A Web-Based Survey Study.
  (2019-09-11) Yurtgezen, Berkan; Güneşer, Mehmet Burak; Alim, Betül Aycan; Dinçer, Asiye Nur; UYSAL, BETÜL AYCAN; DİNÇER, ASİYE NUR; GÜNEŞER, MEHMET BURAK