Person:
ÇALIM, ÖMER FARUK

Loading...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Research Projects
Organizational Units
Job Title
Last Name
ÇALIM
First Name
ÖMER FARUK
Name

Search Results

Now showing 1 - 10 of 73
 • Publication
  Open Access
  Effects of the Valsalva Maneuver on Intraoperative Bleeding During Tonsillectomy
  (2019-01-01) ÇALIM, ÖMER FARUK; ÇALIM, ÖMER FARUK
  Objective: We investigated whether the Valsalva maneuver helps detect any further bleeding points following adequate hemostasis in tonsillectomy.
 • Publication
  Metadata only
  Tonsillektomi sonrası uvula ödeminde lokal deksametazon uygulaması: Prospektif randomize kontrollü çalışma
  (2019-03-24T00:00:00Z) Tuğrul, Selahattin; DEĞİRMENCİ, NAZAN; ÇALIM, ÖMER FARUK; OZTURAN, ORHAN; DEĞİRMENCİ, NAZAN; ÇALIM, ÖMER FARUK
 • Publication
  Metadata only
  İşitme cihazı kullanan hastalar ve sağlıklı bireylerin anksiyete ve depresyon sıklığının karşılaştırılması
  (2019-04-07T00:00:00Z) Çalım, Ömer Faruk; Özturan, Orhan; ŞENTÜRK, EROL; ÇELİK, İSMAİL; ÇALIM, ÖMER FARUK; ÖZTURAN, ORHAN
  Amaç: Edinsel işitme kaybı, ciddi bir yeti yitimine sebep olması nedeniyle fiziksel hastalıklar arasında önemli bir yere sahiptir. İyi bir yaşam sürdürmede işitme kaybından öncelikle iletişim kurabilme becerisi etkilenir. Özellikle sonradan edinilmiş işitme kaybı olanlarda depresyon ve paranoid tabloların da ortaya çıktığı bildirilmiştir. Anksiyete ve depresyonun birlikte görülme oranı %9-40’tır. İki bozukluğun bir arada bulunması, hastalarda ortaya çıkabilecek güçlükleri daha da artırabilmektedir. Bununla birlikte, genel olarak sağlık hizmetleri profesyonelleri ve özellikle işitme merkezlerinde çalışanlar, tedavi ve müdahalede bulundukları hastaların anksiyete ve depresyon düzeyleri hakkındaki bilgileri de göz önünde bulundurarak, bakım kalitesini ve bu hastaların yaşam kalitesini arttırabilir. Bu durum hastaların sağlığı ve rehabilitasyon sonuçları açısından büyük öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı işitme kaybı nedeniyle cihaz kullanmak zorunda kalan bireylerin anksiyete ve depresyonlarının değerlendirilmesidir.Gereç-Yöntem: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi KBB bölümü’ne başvuran bilateral en az 30 dB ya da daha fazla işitme kaybı olan ve işitme cihazı kullanması gereken 25 kişilik hasta grubu ve 25 kişilik sağlıklı gönüllü kontrol grubu çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmaya katılanlara cinsiyet, yaş, eğitim durumu, gelir durumu, işitme kaybının doğuştan/sonradan gelişmesi, daha önceden işitme cihazı kullanıp kullanmadığı, ek engelinin bulunması, konuşmasını ve işitmesini ne kadar yeterli olduğuyla alakalı 11 sorudan oluşan anket ve Beck Depresyon ve Anksiyete Ölçekleri uygulandı.Bulgular: Gruplar arasında toplam Beck Anksiyete Ölçek skorları farkına bakılmış istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. (p=0.008) Gruplar arasında toplam Beck Depresyon Ölçek skorları farkına bakılmış istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. (p=0.002) Hastaların kaç yıldır işitme kaybı olduğuyla kendi işitme durumlarını yeterli bulma durumu arasında negatif yönlü orta düzeyde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. (r=-0,471) (p=0.017)Sonuç: Bulgular işitme engeli bulunup işitme cihazı kullanan bireylerin depresyon, anksiyete skorlarına vurgu yapmaktadır. İşitme engeli bulunan hastaların psikolojik ve psikiyatrik açıdan tedavi ve rehabilitasyon koşullarının geliştirilmesi önerilmektedir.
 • Publication
  Metadata only
  Yutma Güçlüğü Olan Hastaların Klinik Semptomları ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
  (2019-11-17T00:00:00Z) Tanrıverdi, Müberra; TANRIVERDİ, MÜBERRA; ÇALIM, ÖMER FARUK; ÖZTURAN, ORHAN
  Amaç: Disfaji; yetersiz beslenme, dehidratasyon, kilo kaybı ve kronik aspirasyonun önemli bir nedenidir. Birçok farklı hastalığa eşlik eden bozukluğun değerlendirme ve tedavisi birçok değişik yöntemle sağlanmaktadır. Çalışmamızda amacımız, kliniğimize disfaji şikayeti ile başvuran bu hastaların demografik ve klinik bilgilerinin öğrenilmesiyle doğru ayrıntılı değerlendirme ve tedaviye yönelik yardımcı olabilmektir. Gereç ve yöntem: Disfaji polikliniğimize başvuran hastalarımızın yaş, cinsiyet, vb demografik bilgileri ve kliniğe başvurmalarına neden olan semptomlarını içeren klinik bilgileri sorgulanarak kaydedildi. Hastaların oral motor disfonsiyon (OMD) açısından değerlendirmeleri fizyoterapist tarafından gerçekleştirildi. Fleksible fiberoptik endoskopik değerlendirmeleri, penetrasyon aspirasyon skalası (PAS) ölçümü ile yapıldı. Bulgular: Elde edilen verilen analizinde 40’ı (%46,5) kadın, 46’sı (%53,5) erkek toplam 86 hasta değerlendirildi. Hastaların yaş dağılımlarına göre %54,9’u yaşı küçük (0-17 yıl), %35,1’si genç insan (18-65 yıl), %7,2’i orta yaşlı (66-79 yıl), %2,8’si yaşlı (80-99 yıl) idi. Hastaların %60,4’ü oral, %28’i nazogastrik sonda (NG), %11,6’sı peruktan endoskopik gastrostomi tüpü (PEG) ile besleniyordu. OMD sonuçlarına göre; %26,75’inin fonksiyonel sınırlar, %37,25’inin hafif bozukluk, %26,75’inin orta derecede bozukluk, %9,25’inin şiddetli bozukluk içinde olduğu bulundu. PAS sonuç ortalaması 3,55±2,432 (min=1, max=8) idi. Hastaların OMD sonuçları ile PAS skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık (r=0,656; p<0,001) bulundu. Sonuç: Sonuçlarımıza göre klinik tanılamanın doğru semptomların değerlendirilmesinde önemli olduğu, gerekli tedavinin ve yönlendirmenin yapılması için detaylı çalışmaların yapılması gerektiği görülmüştür. Oral motor disfonksiyon açısından şüphelenilen hastaların yutma testinin yapılması klinik değerlendirme açısından anlamlıdır. Multidisipliner ekiplerle birlikte yapılacak değerlendirmelerin klinik tedaviye daha ulaşılabilir sonuçlar doğuracağı görüşündeyiz.
 • Publication
  Metadata only
  Objective pulsatile tinnitus associated with internal carotid artery loop formation: A case report
  (2017-07-01) GÖKTAŞ, SEDA SEZEN; ŞENTÜRK, EROL; ÇALIM, ÖMER FARUK; YENİGÜN, ALPER; YENİGÜN, ALPER; ÇALIM, ÖMER FARUK; ŞENTÜRK, EROL
 • Publication
  Metadata only
  Assessment of Patient Satisfaction With Evaluation Methods in Open Technique Septorhinoplasty
  (2016-03-01) BASER, Engin; KOCAGOZ, Gamze Didem; Calim, Omer Faruk; VERİM, AYŞEGÜL; Yilmaz, Fahrettin; Ozturan, ORHAN; ÇALIM, ÖMER FARUK; VERİM, AYŞEGÜL; ÖZTURAN, ORHAN
  The aim of this study was to measure the postoperative satisfaction of patients who underwent open technique septorhinoplasty (SRP) using Nasal Obstruction Symptoms Evaluation (NOSE), Rhinoplasty Outcomes Evaluation (ROE) and visual analog scale (VAS), and to assess the reliability and usability of these forms in the outcome of SRP.
 • Publication
  Metadata only
  Efüzyon viskozitesi timpanostomi tüp atılım süresini etkiliyor mu?
  (2018-04-07) DEĞİRMENCİ, NAZAN; Goktas, Seda Sezen; YENİGÜN, ALPER; DOĞAN, REMZİ; ÇALIM, ÖMER FARUK; Ozturan, Orhan; DEĞİRMENCİ, NAZAN; YENİGÜN, ALPER; DOĞAN, REMZI; ÇALIM, ÖMER FARUK
 • Publication
  Metadata only
  Nazal septumda Langerhans hücreli histiyositoz olgusu
  (2015-04-19) SOYLU, ERKAN; KELEŞ, AHMET; ÇALIM, ÖMER FARUK; ALTIN, GÖKHAN; Yilmaz, Fahrettin; ÇALIM, ÖMER FARUK
 • Publication
  Metadata only
  The relationship between the tympanostomy tube extrusion time and viscosity.
  (2020-05-27T00:00:00Z) Tugrul, S; Calim, OF; Goktas, SS; Senturk, E; Ozturan, O; Dogan, R; Yenigun, Alper; DEĞİRMENCİ, NAZAN; TUĞRUL, SELAHATTİN; ŞENTÜRK, EROL; ÇALIM, ÖMER FARUK; YENİGÜN, ALPER; ÖZTURAN, ORHAN
 • Publication
  Metadata only
  Tonsillektomi sonrası uvula ödeminde lokal deksametazon uygulması: Prospektif randomize kontrollü çalışma
  (2019-03-24T00:00:00Z) TUĞRUL, SELHATTİN; ÇALIM, ÖMER FARUK; ÖZTURAN, ORHAN; TUĞRUL, SELAHATTİN; DEĞİRMENCİ, NAZAN; ÇALIM, ÖMER FARUK; ÖZTURAN, ORHAN