Person:
GÜRSU, MELTEM

Loading...
Profile Picture
Google ScholarScopusORCIDPublons
Status
Organizational Units
Organizational Unit
Job Title
First Name
MELTEM
Last Name
GÜRSU
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 6 of 6
 • PublicationMetadata only
  Periton Diyalizi-Peritonun ultrafiltrasyon ve solüt transportunun değerlendirilmesi: PET testi
  (Güneş Kitabevi, 2016-01-01) Gürsu M.; Öztürk S.; GÜRSU, MELTEM
 • PublicationMetadata only
  Periton Diyalizi-Temel Prensipler
  (Güneş Kitabevi, 2016-01-01) Gürsu M.; Öztürk S.; GÜRSU, MELTEM
 • PublicationMetadata only
  Periton Diyalizi-Temel Prensipler
  (Güneş Kitabevi, 2016-01-01) Gürsu M.; GÜRSU, MELTEM
 • PublicationMetadata only
  Akım Aracılı Dilatasyon ve Asimetrik Dimetilargi Periton Diyalizi Hastalarında Mortalite Prediktörü Değildir
  (2017-06-01) Uzun S.; Karadağ S.; Gürsu M.; Cebeci E.; Gürdal A.; Şenel T. E.; Eroğlu A.; Öztürk S.; GÜRSU, MELTEM
  Amaç: Diyaliz hastalarında asimetrik dimetilarginin (ADMA) endotel disfonksiyonu yoluyla artmış koroner arter hastalığı riski ile ilişkilidir. Bu çalışmada periton diyalizi (PD) hastalarında endotel disfonksiyonunun non-invaziv bir göstergesi olan akım aracılı dilatasyon (AAD) ve ADMA\"nın mortalite ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.Yöntemler:­ Çalışmaya 18-80 yaş aralığında, en az üç aydır diyaliz uygulanan PD hastaları dahil edildi. AAD ölçümü ve ADMA düzeyleri kaydedildi. Üçüncü yılda hasta sonlanımlarında \"binary lojistik analizi\" kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 55 hastanın yaş ortalaması 53±15 yıl, ortalama takip süresi 36 ay idi. Ortalama AAD ve ADMA düzeyleri sırasıyla %10,6±6,4 ve 81,8±48,0 mol/L idi. On sekiz hasta takip sırasında öldü. Yaş, diyabet ve iskemik kalp hastalığı varlığı, ultrafiltrasyon miktarı ve serum albümin düzeyleri mortalite ile ilişkili iken cinsiyet, haftalık Kt/V ve ADMA düzeyleri ilişkili değildi. ADMA düzeyleri ve AAD arasında anlamlı ilişki yoktu (p=0,873). AAD ile klinik parametrelerden sistolik ve diastolik kan basıncı arasında anlamlı negatif korelasyon vardı (p=0,001, p<0,001). Tüm parametreler arasında AAD\"yi belirleyen en önemli tek faktör hipertansiyondu (p=0,037). Sonuç: AAD ile endotel fonksiyonunun değerlendirilmesi veya serum ADMA düzeylerinin ölçülmesi periton diyalizi hastalarında mortaliteyi tahmin etmek için yararlı olmayabilir.
 • PublicationMetadata only
  Peritonun Ultrafiltrasyon ve Solüt Transportunun Değerlendirilmesi: PET testi
  (Güneş Kitabevi, 2016-01-01) Gürsu M.; Kazancıoğlu R.; GÜRSU, MELTEM; KAZANCIOĞLU, RÜMEYZA
 • PublicationMetadata only
  Periton Diyalizi Hastalarında Bitkisel Ürün Kullanımı
  (2016-05-01) Cebeci E.; Sevim Y.; Bektaş T.; Gürsu M.; Öztürk S.; Şumnu A.; Karadağ S.; Uzun S.; Kazancıoğlu R.; GÜRSU, MELTEM
  AmAÇ: Tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları hem diyaliz hem de prediyaliz dönemdeki hastalar için umut olarak algılanır. Çalışmamızda, periton diyalizi (PD) hastalarında diyaliz öncesinde ve sırasında bitkisel ürün (BÜ) kullanımını araştırdık.GErEÇ ve YÖntEmlEr: Nefroloji polikliniğinde takip edilen 58 PD hastası çalışmaya dahil edildi. Tek bir araştırıcı tarafından nesnel sorular içeren bir anket dolduruldu.bulGulAr: Çalışmamızdaki 58 hastanın (30 kadın) ortalama yaşı 53,2±14,7 yıl, PD süresi 41,3±8,3 ay idi. Hastaların 13\"ü okuma yazma bilmiyordu. Prediyaliz döneminde 19 hasta ve PD tedavisi sırasında 14 hasta BÜ kullanıyordu. Prediyaliz dönemde BÜ kullanan beş hasta PD\"nin başlamasından sonra da kullanmaya devam etmiştir. PD\"nin başlaması ile BÜ kullanımı arasında ilişki saptanmadı. Çeşitli ot ve bitkiler en sık kullanılan ürünlerdi ve en yaygın olarak sağlandığı yer de aktarlardı. SOnuÇ: Her ne kadar sürekli hekimlerinin kontrolü altında olsalar da PD hastalarında BÜ kullanımı oldukça yaygındır. Bu nedenle her hastanın hekimleri tarafından BÜ kullanımı açısından sorgulanması gerekir ve BÜ kullanımı konusunda farkındalığın artırılmasına ihtiyaç vardır.