Person:
GÜRSU, MELTEM

Loading...
Profile Picture
Google ScholarScopusORCIDPublons
Status
Organizational Units
Organizational Unit
Job Title
First Name
MELTEM
Last Name
GÜRSU
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 10 of 20
 • PublicationMetadata only
  Minimal Değişim Hastalığı
  (Akademisyen Yayınevi Kitabevi, 2021-01-01) Gürsu M.; GÜRSU, MELTEM
 • PublicationMetadata only
  Hemodiyaliz Cihazı
  (Güneş Kitabevi, 2020-01-01) Gürsu M.; GÜRSU, MELTEM
 • PublicationMetadata only
  Fizyolojik prensipler ve üre kinetik modeli
  (Güneş Kitabevi, 2020-01-01) Gürsu M.; GÜRSU, MELTEM
 • PublicationMetadata only
  Nadir Bir Kateter İlişkili Enfeksiyon Etkeni; Achromobacter Denitrificans
  (2022-11-09) Çıngar Alpay K.; Gürsu M.; Elçioğlu Ö. C.; Mirioğlu Ş.; Kazancıoğlu R.; ÇINGAR, KÜBRA; GÜRSU, MELTEM; ELÇİOĞLU, ÖMER CELAL; MİRİOĞLU, ŞAFAK; KAZANCIOĞLU, RÜMEYZA
 • PublicationMetadata only
  Covid-19 Pandemisinin Peritonit Hızı Üzerine Etkisi
  (2022-11-09) Gürsu M.; Mirioğlu Ş.; Köse E.; Yücel L.; Sayan C.; Elçioğlu Ö. C.; Kazancıoğlu R.; GÜRSU, MELTEM; MİRİOĞLU, ŞAFAK; ELÇİOĞLU, ÖMER CELAL; KAZANCIOĞLU, RÜMEYZA
 • PublicationMetadata only
  CHARACTERISTICS AND SURVIVAL RESULTS OF PERITONEAL DIALYSIS PATIENTS SUFFERING FROM COVID-19 IN TURKEY: A MULTICENTER NATIONAL STUDY
  (2022-11-01) GÜRSU M.; ÖZTÜRK S.; ARICI M.; Sahin I.; Goekcay Bek S.; Yilmaz M.; Koyuncu S.; Karahisar Sirali S.; Ural Z.; Dursun B.; et al.; GÜRSU, MELTEM
  Background: We aimed to study the characteristics of peritoneal dialysis (PD) patients with Coronavirus disease-19 (COVID-19), determine the short-term mortality and other medical complications, and delineate the factors associated with COVID-19 outcome.Methods: In this multicenter national study, we included PD patients with confirmed COVID-19 from 27 centers. The baseline demographic, clinical, laboratory, and radiological data and outcomes at the end of the first month were recorded.Results: We enrolled 142 COVID-19 patients (median age:52 years). 58.2% of patients had mild disease at diagnosis. Lung involvement was detected in 60.8% of patients. 83 (58.4%) patients were hospitalized, 31 (21.8%) patients were admitted to intensive care unit and 24 needed mechanical ventilation. 15 (10.5%) patients were switched to hemodialysis and hemodiafiltration was performed for four (2.8%) patients. Persisting pulmonary symptoms (n=27), lower respiratory system infection (n=12), rehospitalization for any reason (n=24), malnutrition (n=6), hypervolemia (n=13), peritonitis (n=7), ultrafiltration failure (n=7) and in PD modality change (n=8) were reported in survivors. 26 patients (18.31%) died in the first month of diagnosis. The non-survivor group was older, comorbidities were more prevalent. Fever, dyspnea, cough, serious-vital disease at presentation, bilateral pulmonary involvement, and pleural effusion were more frequent among non-survivors. Age (OR:1.102; 95%CI: 1.032-1.117; p: 0.004), moderate-severe clinical disease at presentation (OR:26.825; 95%CI: 4.578-157.172; p<0.001) and baseline CRP (OR:1.008; 95%CI; 1.000-1.016; p:0.040) were associated with first-month mortality in multivariate analysis.Conclusions: Early mortality rate and medical complications are quite high in PD patients with COVID-19. Age, clinical severity of COVID-19, and baseline CRP level are the independent parameters associated with mortality.
 • PublicationMetadata only
  Tele-Nefroloji
  (İstanbul Kitabevi, 2022-01-01) Gürsu M.; GÜRSU, MELTEM
 • PublicationMetadata only
  The optimization of peritoneal dialysis training in long-term
  (2023-04-01) Gürsu M.; Shehaj L.; Elçioğlu Ö. C.; Kazancıoğlu R.; GÜRSU, MELTEM; ELÇİOĞLU, ÖMER CELAL; KAZANCIOĞLU, RÜMEYZA
 • PublicationMetadata only
  Relation of parathyroid hormone with malnutrition in peritoneal dialysis patients
  (2023-07-01) Talı E.; Öztürk S.; Gürsu M.; Kazancıoglu R.; GÜRSU, MELTEM; KAZANCIOĞLU, RÜMEYZA
 • PublicationMetadata only
  Bezmialem Vakif Üniversitesi Sağlik Uygulama ve Araştirma Merkezi Nefroloji Kliniğinde Takip ve Tedavisi Yapilan Primer Glomerüler Hastalik Tanili Hastalarin Tedavi Sonuçlari
  (2023-12-06) Sağlam Ş. S.; Kazancıoğlu R.; Gürsu M.; Elçioğlu Ö. C.; Çoban G.; KAZANCIOĞLU, RÜMEYZA; GÜRSU, MELTEM; ELÇİOĞLU, ÖMER CELAL; ÇOBAN, GANİME
  Amaç: Çalışmamızın amacı kliniğimizde primer glomerüler hastalık (PGH) tanısıyla takip ve tedavisi yapılan hastaların sunum sırasındaki klinik, laboratuvar ve histopatolojik bulguları ile uygulanan tedaviler ve tedavi yanıtlarını belirlemek; ayrıca hastalığın kendisi veya uygulanan tedavilerle ilişkili komplikasyonları tespit etmektir. Gereç-Yöntem: Kliniğimizde PGH tanısı ile takibi yapılan hastaların hastane bilgi yönetim sistemi aracılığıyla böbrek biyopsi verileri dahil klinik verileri ve uygulanan tedaviler ile takip süreçlerine dair veriler kaydedilerek değerlendirildi. Bulgular: Ağustos 2014 - Aralık 2022 arasında yapılan toplam 433 böbrek biyopsisi incelendi; 237 hasta sekonder glomerüler hastalık tanısı nedeniyle dışlandı, 196 hasta araştırmaya dahil edildi. En sık karşılaşılan hastalık IgA nefropatisiyken (IgAN) (%43,3) bunu fokal segmental glomerüloskleroz (%24,4), membranöz nefropati (%19,3), minimal değişiklik hastalığı (MDH) ve membranoproliferatif glomerülonefrit (MPGN) izlemekteydi. Toplam hasta grubunda en sık biyopsi endikasyonu nefrotik sendrom (%38,3) olarak saptandı, bunu asemptomatik idrar anormallikleri (%21,9) takip etmekteydi. MDH tanılı hastaların tGFH düzeyleri korunmuş izlenmekteyken MPGN tanılı hastaların tGFH düzeyleri diğer gruplara göre daha düşük izlendi. Proteinüri düzeyi IgAN’de en düşük saptanmakla birlikte diğer gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı. Toplam 106 hastaya immünsupresif tedavi verildi. Hastaların ilk tedavi yanıtları ile takip süresi sonundaki yanıt durumları değişkenlere göre incelendiğinde anlamlı fark izlemedi. Hastalık ile ilişkilendirilen komplikasyonlardan en sık üçü hiperlipidemi, böbrek fonksiyonlarında azalma ve enfeksiyonlar olmuştur. İmmünsupresif tedavi ile ilişkilendirilen en sık üç yan etki ise sırası ile Cushingoid görünüm, cilt lezyonları ve fırsatçı enfeksiyonlar olarak kaydedilmiştir. Sonuç: Kliniğimizde tanısı konulan ve/veya takibi yapılan PGH tanılı hastaların klinik ve histopatoloji bulguları daha önce ülkemizde yapılmış olan PGH çalışmalarının verileriyle uyumlu olarak sonuçlanmıştır. Uygulanan tedaviler incelendiğinde dönemin güncel kılavuzlarına uygun olduğu görülmüştür. Tedavi sonuçları alt parametrelere göre karşılaştırmalı olarak incelendiğindeyse gruplar arasında anlamlı fark izlenmemiştir. Bunun nedeninin alt gruplardaki hasta sayılarının yetersizliği olduğu düşünülmektedir. Anahtar kelimeler: Bezmialem, glomerüler, glomerülonefrit, hastalık, primer