Person:
YALÇINKAYA, ÖZLEM

Loading...
Profile Picture
Google ScholarScopusORCIDPublons
Status
Organizational Units
Job Title
First Name
ÖZLEM
Last Name
YALÇINKAYA
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 6 of 6
 • PublicationMetadata only
  Kütüphanecilikte Önemli Uzmanlık Alanı: Tıp Kütüphaneciliği ve Günümüz Türkiye’sindeki Durumu
  (2018-10-01) Zayim Gedik, Kübra; Yalçınkaya, Özlem; ZAYİM GEDİK, KÜBRA; YALÇINKAYA, ÖZLEM
  Çalışma kapsamında Türkiye ve Dünya üzerindeki bilgi okuryazarlığı standartları incelenerek Yükseköğretim düzeyinde görev yapan Türkiye’nin ilk tematik sağlık üniversitesi olan Bezmialem Vakıf Üniversitesi araştırmacılarının becerileri ölçümlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışma çerçevesinde kütüphanelerin üniversitelerde verdikleri hizmetler kapsamında bulunan bilgi okuryazarlığı eğitimlerinin akademik araştırmalara olan katkısı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Anahtar sözcükler: Bilgi Okuryazarlığı, Tıp ve Sağlık Kütüphaneleri, Akademik Kütüphaneler, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Üniversitesi, Tematik Üniversite, BVU Kütüphaneleri
 • PublicationMetadata only
  Elektronik Sağlık Kayıtlarında Gizlilik ve Mahremiyet Yönetimi
  (2019-10-10T00:00:00Z) Zayim Gedik, Kübra; Yalçınkaya, Özlem; ZAYİM GEDİK, KÜBRA; YALÇINKAYA, ÖZLEM
 • PublicationMetadata only
  Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı ve Mesleki Uygulamalar
  (2021-08-01T00:00:00Z) Yalçınkaya, Özlem; Zayim Gedik, Kübra; YALÇINKAYA, ÖZLEM; ZAYİM GEDİK, KÜBRA
 • PublicationMetadata only
  BİLGİ YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ eBelge- eArşiv- eDevlet- Bulut Bilişim-Büyük Veri- Yapay Zekâ
  (2019-12-01) Zayim Gedik, Kübra; Yalçınkaya, Özlem; ZAYİM GEDİK, KÜBRA; YALÇINKAYA, ÖZLEM
  Günümüzde sağlık kurumları, kurumsal bilgi ve belgelerini yönetebilmek için bilgiyönetim sistemlerine ciddi bütçeler ayırmaktadır. Hastalarla ilgili tüm bilgi vebelgeler bu elektronik sistemler üzerinden yönetilmektedir. Sağlık hizmetlerininelektronik ortamda yönetilmesi, hastanelerin çeşitli sektörlerden birçok kurum ileelektronik ortamda işbirliği yapmasını ve bütünleşik sistemler oluşturulmasınısağlamıştır. Günümüzde sağlık hizmetleri, bütünleşik bir yapı içerisinde yürütülmekteve hasta bilgileri, bu yapıya dâhil olan personel veya kurumlar tarafından erişilebilirdurumdadır. Her geçen gün uygulama alanı genişleyen bu sistemler, birtakımgüvenlik açıklarına maruz kalmaktadır. Güvenlik sistemlerinin sağlıklı bir şekildesürdürülmesi için gerekli kaynakların sağlanması ve etkin bir biçimde kullanılmasınısağlayacak planlamaların yapılması kaçınılmaz görülmektedir. Hastane BilgiYönetim Sistemleri, hasta kayıtlarının gizlilik ve mahremiyetini ihlal etmeyecekşekilde planlanmalıdır. Bu bağlamda bu sistemler üzerinden Bütünleşik biçimdeyürütülmekte olan tüm sağlık hizmetlerinin de gizlilik ve mahremiyet ilkelerine bağlıkalarak kurgulanması gerekmektedir. Aynı zamanda sistemi oluşturan ve sistemingüvenliğinden sorumlu olan, sisteme veri giriş yapan ve bu sistemlerden her türlübilgiye erişebilen personel ve vatandaşın konu ile ilgili bilgi düzeyleri vefarkındalıklarını arttırmaya yönelik faaliyetler planlanmalıdır.Bu çalışmanın amacı, hastanın mahremiyetini korumak için elektronik sağlıksistemlerindeki yetki ve erişim, birlikte çalışabilirlik, bilgi güvenliği, bütünleşme vepaylaşım konularını standartlar çerçevesinde değerlendirmektir. Çalışmada ilk olarakgizlilik ve mahremiyet kavramının sağlık sektöründeki tanımına yer verilecek veelektronik sağlık kayıtlarındaki gizliliğin öneminden bahsedilecektir. Çalışmanınilerleyen bölümünde Türkiye’deki elektronik sağlık hizmetlerinin mevcut durumuaktarılacak ve sağlık hizmetlerinin elektronik ortamdaki süreçleri analiz edilecektir.Çalışmanın üçüncü bölümünde ise, elektronik sağlık kayıtlarında gizlilik vemahremiyet konusu ilgili standartlar çerçevesinde değerlendirilecektir. Türkiye’dekonu kapsamında yapılan mevzuat, politika ve standartlar, ABD ve AB ülkelerindeoluşturulan standartlar çerçevesinde analiz edilecektir.Kişisel verilerin korunması ile ilgili yasal düzenlemeler Türkiye’de 2016 yılındakabul edilmiş ve kabul tarihinden itibaren de gerekli çalışmalar tüm kurum vekuruluşlarında başlatılmıştır. Dünya üzerinde, hasta kayıtlarının gizlilik ve mahremiyeti ile ilgili standartlar incelendiğinde ISO 8001, ISO 22600-1, ISO 22600-2, HIPAA, HHKS standartlarının oluşturulduğu görülmektedir. Konu kapsamındaSağlık Bakanlığı’nın ilgili yönerge ve yönetmeliklerinde de kişisel verilerinkorunması kapsamında hasta kayıtlarının gizlilik ve mahremiyetini konu alanbölümler bulunmaktadır. Bu çalışmanın, Türkiye’de sağlık sektöründe standartlarıoluşturan, bu alanda politikalar üreten kurum ve kuruluşlara, elektronik sağlıkkayıtlarının gizlilik ve mahremiyeti konusunda yol gösterici ya da rehber niteliğindeolması hedeflenmektedir.Anahtar Kelimeler: Elektronik Sağlık Kayıtları, Hasta Kayıtları, Hastane BilgiYönetim Sistemleri (HBYS), Hasta Hakları, Standartlar, Gizlilik ve Mahremiyet, BilgiGüvenliği
 • PublicationMetadata only
  Bezmialem Valide Sultan Kültürel Mirası
  (2021-04-03T00:00:00Z) Görmezoğlu, Zeynep; Yalçınkaya, Özlem; Zayim Gedik, Kübra; GÖRMEZOĞLU, ZEYNEP; YALÇINKAYA, ÖZLEM; ZAYİM GEDİK, KÜBRA
 • PublicationMetadata only
  1. SAĞLIKTA BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ ÖZETLERİ
  (2018-11-01) Yalçınkaya, Özlem; Zayim Gedik, Kübra; YALÇINKAYA, ÖZLEM; ZAYİM GEDİK, KÜBRA