Person:
ÖZDEMİR, SÜMEYYE

Loading...
Profile Picture
Google ScholarScopusORCIDPublons
Status
Organizational Units
Job Title
First Name
SÜMEYYE
Last Name
ÖZDEMİR
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 3 of 3
 • PublicationMetadata only
  EFFECTS OF COVID-19 ON VESTIBULO-OCULAR SYSTEM
  (2022-12-01) Gedik Toker Ö.; Özdemir S.; Başöz Behmen M.; Hüsam H.; Aksoy F.; GEDİK, ÖZGE; ÖZDEMİR, SÜMEYYE; BAŞÖZ, MELIHA; HÜSAM, HİLAL; AKSOY, FADLULLAH
 • PublicationMetadata only
  NORMAL İŞİTMEYE SAHİP BİREYLERDE EFFERENT VE AFFERENT İŞİTSEL YOLAK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  (2023-05-06) Başöz M.; Özdemir S.; Bal N.; Gedik Ö.; BAŞÖZ, MELIHA; ÖZDEMİR, SÜMEYYE; GEDİK, ÖZGE
  Giriş ve Amaç: İnsan işitme sistemi; kokleadan işitsel kortekse kadar bilgi taşıyan Afferent ve Efferent yollardan oluşmaktadır. Efferent Olivokoklear sistem Superior Olivari Kompleksten (SOC) köken alan ve kokleaya uzanan iki alt sistemden oluşur. Otoakustik Emisyonla Kontralateral Supresyon testi ise kokleadan gelen uyaranlar sonucu oluşan medial olivary kompleks refleksi (MOK) ve efferent sistemi değerlendirir. Böylece, kontralateral supresyonlu OAE, efferent sisteminin koklear inervasyonlarının incelenmesine olanak sağlamaktadır. İşitsel Beyin Sapı Cevabı (ABR), işitme siniri ve beyin sapındaki elektriksel akımın senkronize aktivitesini kaydedip, afferent işitsel yolağı değerlendiren elektrofizyolojik bir test yöntemidir. Elde edilen dalgalar işitsel yolların farklı bölgelerinden elde edilen nöral aktivasyonu yansıtır. Çalışmanın amacı; Efferent işitsel yol ve Afferent işitsel yolakta ortak nokta olan SOC’in anatomik ve fizyolojik ilişkisini Transient Otoakustik Emisyonla Kontralateral Supresyon ve İşitsel Beyin Sapı Cevabı (ABR) test yöntemleri ile araştırmaktır. Yöntem: Çalışmaya 18-40 yaş aralığında, odyolojik ve immitansmetrik değerlendirme sonuçları normal sınırlarda olan sağlıklı bireyler dahil edilmiştir. Katılımcılara Otoakustik Emisyonla Kontralateral Supresyon testi 60 dB SL geniş bant gürültü varlığında 75 ±4 dB peSPL’de lineer click uyaran ile kaydedilmiş olup en az üç frekansta 1 dB ve üzeri azalma supresyon varlığı olarak kabul edilmiştir. Supresyon elde edilen 26, elde edilmeyen 35 kulak çalışmaya dahil edilmiştir. ABR testinde 80 dB nHL şiddetinde Click uyaran ve 21.1 rate ile ölçüm yapılmıştır. Supresyon olan ve olmayan kulakların I, III ve V. Dalgaların amplitüd ve latans değerleri karşılaştırılmıştır.Bulgular: Otoakustik Emisyonla Kontralateral Supresyon testinde supresyon cevabı elde edilen ve edilmeyen kulaklarda I, III, V. dalga mutlak latansı, dalgalar arası latans ve dalga amplitüdü değerleri arasında anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p>0.05). Sonuç: Supresyon cevabı elde edilen ve edilmeyen kulaklarda ABR sonuçlarında farklılık gözlenmemesi; Otoakustik Emisyonla Kontralateral Supresyon testi ile yapılan değerlendirme sonucu belirlenen efferent sistemdeki olası bir bozukluğun ABR testinin değerlendirmiş olduğu afferent işitme sistemi üzerindeki bir patolojik durumla ilişkili olmadığını göstermiş olup, iki yolun birbiri üzerine bağımlı bir etkisi olmadığını düşündürmüştür
 • PublicationMetadata only
  Covid-19 hastalarında kontralateral suppresyon ile emisyon testi bulguları
  (2022-05-14) Başöz M.; Taş N.; Gedik Ö.; Özdemir S.; Aksoy F.; BAŞÖZ, MELIHA; TAŞ, NİDA; GEDİK, ÖZGE; ÖZDEMİR, SÜMEYYE; AKSOY, FADLULLAH