Person:
AKKAN, AHMET GÖKHAN

Loading...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Research Projects
Organizational Units
Organizational Unit
Job Title
Last Name
AKKAN
First Name
AHMET GÖKHAN
Name

Search Results

Now showing 1 - 10 of 21
 • Publication
  Metadata only
  İmha/Bilirkişi
  (2021-11-01T00:00:00Z) Akkan, Ahmet Gökhan; AKKAN, AHMET GÖKHAN
  Sayın Johnson and JohnsonSıhhi Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.Ertürk Sok. Keçeli Plaza, No: 13,Kavacık, 34810, Beykoz- İstanbul 19 Ekim 2021 tarihli, JNJTR/CK-SÖ–D611 Ref. Nolu yazınız ile, her sayfasının altı kaşeli ve imzalanmış, 2 sayfalık ekli listede dökümü yapılmış -Janssen Kontrole Tabi Olan Ürünler 2021- İmha Listesi- başlıklı ve 6 sayfalık ekli listede dökümü yapılmış -Janssen Kontrole Tabi Olmayan Ürünler 2021- İmha Listesi- başlıklı , toplam değerleri 3.084.541,69.- TL tutarındaki ürünlerin miad dolumu ve hasar görme gerekçeleri ile tıbbi bakımdan kullanılamaz durumda olmaları sebebi ile imha edilmeleri hususunda gerekli muayene ve kontrol işlemi yapılması için Anabilim Dalımıza baş vurduğunuzdan, 09.11.2021 günü saat 16.00’ten itibaren söz konusu ürünlerin bulunduğu -Johnson and Johnson Sıhhi Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ecza Deposu, Akçaburgaz Mah. 1567. Sokak, No: 2, Esenyurt- İstanbul- adresindeki özel ve kapalı alanda sistemli olarak depolanmış bu ürünlerin talep edilen amaçla tarafımdan yapılan incelenmesi sonucu hazırlanan rapor aşağıdadır : A. 6 sayfalık -Janssen Kontrole Tabi Olmayan Ürünler 2021- İmha Listesi- başlıklı ekli listede gösterilen çeşitli miktarlarda ve toplam değeri 3.042.754,17.- TL olarak belirtilmiş ve depo mahallindeki ayrı yerde bekletilen ürünler kontrol edilmiş ancak bahsi geçen ürünlerin fazlalığından dolayı tam miktarsal tespitleri yapılamamış ve sadece -imha listesindeki- ürünler arasından -rasgele- olarak seçilen ürünlerin tam miktarsal tespitlerinin yapılması suretiyle liste kontrol edilmiştir. Ürünlerin belirtilen nedenlerle tüketime sunulamayacakları saptanmıştır.B. 2 sayfalık -Janssen Kontrole Tabi Olan Ürünler 2021- İmha Listesi- başlıklı ekli listede gösterilen çeşitli miktarlarda ve toplam değeri 41.787,52.- TL olarak belirtilmiş ve depo mahallindeki ayrı yerde bekletilen ürünler kontrol edilmiş ancak bahsi geçen ürünlerin fazlalığından dolayı tam miktarsal tespitleri yapılamamış ve sadece -imha listesindeki- ürünler arasından -rasgele- olarak seçilen ürünlerin tam miktarsal tespitlerinin yapılması suretiyle liste kontrol edilmiştir. Ürünlerin belirtilen nedenle tüketime sunulamayacakları saptanmıştır. ( Ayrı olarak muhafaza altına alınmış kontrola tabi ürünlerin imhalarının İl Sağlık Müdürlüğü denetiminde yapılması uygundur.)C. İmha listelerindeki tüm ürünlerin tarihi geçmiş ve evsafı bozulmuş olmaları nedeniyle kullanılamayacaklarından imha edilmeleri uygundur.D. İmha edilecek tüm ürünlerin bertaraf tesislerine -Atık Yönetimi Yönetmeliği- uygun olarak sevk edilmelidir.E. Firma tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış ekli listedeki bütün bu ürünlerin 19.11.2008 tarihli ve 2008/98/AT sayılı atık hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, 3/5/2000 tarihli ve 2000/532/AT sayılı atık listesi oluşturulması hakkındaki Komisyon Kararı dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesine dayanılarak hazırlanmış, 02 Nisan 2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış -Atık Yönetimi Yönetmeliği- eklerindeki (EK-I)’de sınıflandırılan ve (EK-IV) atık listesinin (18- 01- 09 İlaç ve Kontrola tabi İlaç) koduna uyan -Atıklar- oldukları saptandığından, bütün bu atıkların Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış bertaraf tesislerine uygun şekilde sevk edilerek, herhangi bir biçimde kullanılmaya ve satışa sunulamayacak şekilde ambalajları ve bütünlükleri bozulduktan sonra , çevreye zarar vermeyecek şekilde, EK-IIA ve EK-IIB’de sıralanan bertaraf yöntemlerine göre imha edilmelerinin uygun olduğunu belirtir rapordur. Prof. Dr. A. Gökhan AKKAN BVÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
 • Publication
  Metadata only
  Temel ve Klinik Farmakoloji - Katzung
  (2021-09-01T00:00:00Z) Akkan, Ahmet Gökhan; Taşdemir, Fatma Ünlü; AKKAN, AHMET GÖKHAN
 • Publication
  Metadata only
  B12 VİTAMİNİNİN SIÇANLARDA MORFİNLE OLUŞTURULMUŞ KOŞULLANDIRILMIŞ YER TERCİHİ TESTİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
  (2021-11-04T00:00:00Z) Faikoğlu, Gökhan; Sönmez, Haktan; Todurga Seven, Zeynep Gizem; Faikoğlu, Kübra; Özyazgan, Sibel; Yıllar, Dündar Okan; Akkan, Ahmet Gökhan; AKKAN, AHMET GÖKHAN
  Amaç: Morfin orta ve şiddetli ağrılar için en etkili analjeziklerden birisidir. Morfin suistimali ve bağımlılığı uluslararası bir sorundur. Bununla birlikte B12 vitaminin morfinin bağımlılık süreçleri üzerindeki rolünü araştıran az sayıda çalışma bulunmaktadır. Burada morfine bağlı koşullu yer tercihi testi (CPP) üzerinde B12 vitaminin etkilerinin ve olası mekanizmalarının araştırıldığı CPP modeli ilaçların ödüllendirici etkilerinin ölçülmesinde kullanılır. Sıçanlar siyah tarafı (grid) beyaz tarafa (mesh) tercih ettiği için -yanlı- CPP prosedürü çalışıldı. Biz bu çalışmada, B12 vitaminin morfinle koşullanmış yer tercihi testinde etkilerini araştırmayı ve olası mekanizmalarını incelemeyi amaçladık. Gereç-Yöntem: Deney habitasyon, ön koşullandırma, koşullandırma ve koşullandırma sonrası aşamalarını takip etti. Yetişkin erkek (250-300 g) Wistar albino sıçanlar rastgele 3 gruba ayrıldı (her grup için n = 8): kontrol (salin), morfin (10 mg/kg) ve B12 vitamini (2 mg/kg) ile morfin kombinasyon grubu. Salin, morfin (10 mg/kg) ve B12 vitamini ile morfin kombinasyonunun CPP etkisi değerlendirildi. Tüm ilaçlar ve salin sıçanlara intraperitoneal (ip) yolla enjekte edildi. Bulgular: Morfin (10 mg/kg) salin grubuna göre anlamlı düzeyde CPP üretti (p<0.0001). B12 vitamini morfine bağlı oluşan bu yer tercihini azalttı ancak bu istatiksel olarak anlamlı değildi. Sonuç: Sonuçlarımız, morfinin yer tercihi oluşturduğunu ve bu yer tercihinin B12 vitamini ile azalma potansiyeli olduğunu gösterdi. Bu veriler; farklı dozlarda B12 vitaminin bu prosedürde araştırılması gerektiğine ve B12 vitaminin morfin bağımlılığı tedavisi için yeni ve önemli bir alan olabileceğine işaret etmektedir. Anahtar Kelimeler: Morfin, B12 vitamini, CPP, Bağımlılık, Sıçan(lar)
 • Publication
  Metadata only
  Temel ve Klinik Farmakoloji (Bertram G. Katzung)
  (2021-09-01T00:00:00Z) Akkan, Ahmet Gökhan; AKKAN, AHMET GÖKHAN
  •KEMOTERAPÖTİKLER (Bölüm Çeviri Editörü: A. Gökhan Akkan):•Beta Laktam ve Diğer Hücre Duvar ve Membran Aktif Antibiyotikler (A. Gökhan Akkan, Andleeb Shahzadi)•Tetrasiklinler, Makrolitler, Kloramfenikol, Streptograminler ve Oksazolidinonlar (A. Gökhan Akkan, Fatma Ü. Taşdemir)•Antiviral Ajanlar (A. Gökhan Akkan ve diğerleri)•Antimikrobik Ajanların Klinik Kullanımı (A. Gökhan Akkan) •Antihelmintik İlaçların Klinik Kullanımı (A. Gökhan Akkan)
 • Publication
  Metadata only
  TNF-α ile Oluşturulan in Vitro İnsan Safen ven Ateroskleroz Modelinde Atorvastatin ve Pitavastatinin Matriks Metalloproteinaz 2 Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
  (2021-08-01T00:00:00Z) Özen, Deniz; Önal, Burak; Gezen Ak, Duygu; Dursun, Erdinç; Akkan, Ahmet Gökhan; AKKAN, AHMET GÖKHAN
  Giriş: Ateroskleroz, arteryal duvarda kolesterol içeren düşük dansiteli lipoprotein parçacıklarının birikmesi ile tetiklenen farklı tip hücreler ve ekstraselüler matriks birikiminin kalınlaşmaya sebep olduğu kronik inflamatuvar bir hastalıktır. Aterosklerotik süreçte subendotelyal matriks modifikasyonuna dahil olan başta matriks metalloproteinazları (MMP) olmak üzere birçok yapısal proteinlerin ve enzimlerin sentezi ile salınımında artışlar görülür. Patolojik vasküler dokularda özellikle MMP-2, -3 ve -9 ekspresyonunda ve bu enzimlerin proteolitik aktivitelerinde artış meydana gelir. Statinler, 3-hidroksi-3-metilglutaril-koenzim A redüktaz enzimini inhibe ederek kolesterol sentezini azaltan lipid düşürücü ajanlardır, ateroskleroz ve vasküler endotelyal hasara karşı koruyucu etkilere sahiptir. Statinler, direkt olarak vasküler ve immün hücrelerinin inflamatuvar fonksiyonlarını etkileyerek pleiotropik anti-inflamatuvar etki gösterirler. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda, insan safen ven endotelyal hücrelerinde (HSaVEC) tümör nekroz faktörü alfa (TNF-α) ile uyararak oluşturduğumuz aterosklerozun inflamatuvar süreci modelinde, koroner bypass cerrahisi sonrası sıklıkla reçetelenen statinlerden atorvastatin ve pitavastatinin anti-inflamatuvar etkilerini karşılaştırdık. HSaVEC’lere 10 ve 50 µM atorvastatin ve 1 ve 2 µM pitavastatin uygulamalarının ardından, TNF-α ile inflamasyon oluşturduk, laktat dehidrogenazı (LDH) spektrofotometrik olarak ölçerek sitotoksisiteleri belirledik. MMP-2 ekspresyon seviyelerini qRT-PCR ile tespit ettik. Bulgular: DMSO grubu ile karşılaştırıldığında, her iki ilaç uygulamasının yapıldığı gruplardaki LDH düzeylerinin daha düşük olduğunu belirledik. TNF- uygulaması sonucunda, MMP-2 ekspresyon seviyesinin kontrol grubuna göre anlamlı olarak azaldığını gözlemledik (p<0.05). Buna karşın farklı dozlarda atorvastatin ve pitavastatin uygulamasının ardından TNF- ile uyarılan hücrelerde MMP-2 ekspresyon seviyesinin anlamlı düzeyde arttığını tespit ettik (p<0.05). Tartışma: Düşük sitotoksik etki gösteren bu iki statin uygulamasının, in vitro ateroskleroz modelinde MMP-2 ekspresyonu üzerindeki etkileri saptanarak, inflamasyonda düzenleyici etkilere sahip oldukları gözlemlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Ateroskleroz, safen ven, statin
 • Publication
  Metadata only
  Investigation of the pharmacological potential of myricetin on alcohol addiction in mice
  (2022-01-01T00:00:00Z) Yunusoglu, Oruc; BUKHARI, ANDLEEB; Turel, Canan Akunal; Demirkol, Muhammed Hamdi; Berköz, Mehmet; AKKAN, Ahmet Gökhan; AKKAN, AHMET GÖKHAN
  Alcohol addiction is one of the leading causes which is associated with morbidity and mortality with outcomes in high healthcare and economic costs. Myricetin is a flavonoid that demonstrates therapeutic actions in many central nervous system diseases. In the current study, the conditioned place preference (CPP) tests were performed W examine the effects of myricetin on ethanol reward. During conditioning, intraperitoneal (i.p) administration of ethanol (2 g/kg) and serum physiologic were given on alternate days for 8 days. In order to evaluate the effect of myricetin on the development of alcohol addiction, myricetin was injected into mice 30 minutes before ethanol administration. Subsequently, a daily myricetin injection was performed to evaluate the effect of myricetin on the extinction of alcohol addiction. Finally, ethanol was administered 900 seconds after different dose myricetin administration, and reinstatement was evaluated immediately thereafter. Systemic ethanol (2 g/kg, i.p) administration significantly produced CPP. Myricetin (5 and 10 mg/kg, i.p) attenuated the development of ethanol addiction (p < 0.05). Systemic myricetin injections immediately after each extinction period precipitated extinction and decreased reinstatement (10 mg/kg, i.p, p < 0.05, respectively). Ethanol alone and in combination with myricetin did not change locomotor activity and motor coordination. As a result, it can be suggested that myricetin is effective in attenuating the rewarding effect of alcohol in mice and can be used for the adjunctive therapy for alcohol addiction. In addition, it will be appropriate to conduct mechanistic experimental studies regarding these results in the future.
 • Publication
  Open Access
  The Prevalence of Potential Drug-Drug Interactions in CKD-A Retrospective Observational Study of Cerrahpasa Nephrology Unit
  (2022-02-01T00:00:00Z) BUKHARI, ANDLEEB; Sonmez, Ikbal; Kose, Cagla; OKTAN, BURHANEDDİN; Alagoz, Selma; Sonmez, Haktan; Hussain, Adil; AKKAN, Ahmet Gökhan; AKKAN, AHMET GÖKHAN
  Background and Objectives: Chronic kidney disease (CKD) is usually linked with polypharmacy and patients are invariably at risk of complex medication regimens. The present study was designed to estimate the potential drug-drug interactions (pDDIs) through the prescription patterns provided to patients of the Nephrology Transplant Unit of Cerrahpasa Medical Faculty patients. Materials and Methods: 96 patients were included in the study. pDDIs among every combination of the prescribed drug were analyzed using the Thomson Reuters Micromedex. Results: We found 149 pDDIs making 2.16 interactions per prescription with incidence rates of 69.7%. Approximately 4.1% of interactions were of significant severity, 75.1% moderate severity, and 20.8% were classified as minor pDDIs. The most frequent interactions were found between iron and aluminum, calcium or magnesium-containing products (21.37%), calcium channel blockers and beta-blockers (8.96%); and aspirin and aluminum, calcium, or magnesium-containing products (7.58%). We identified 42 drug pairs with probability of clinical significance. The most commonly reported clinical outcomes of the pDDIs were hypo- or hypertension (39.24%), decreased drug efficacy (24.05%), and arrhythmia (9.49%). Aluminum, calcium, or magnesium-containing drug products (33.10%) constituted the primary class of drugs involved in interactions. Conclusions: This study showed pharmacodynamics (49%), pharmacokinetics (42.94%) interactions, polypharmacy and gender as determinant of pDDIs. A comprehensive multicenter research is required to decrease the morbidity and ease the state burden.
 • Publication
  Metadata only
  İmha/Bilirkişi Raporu
  (2021-09-01T00:00:00Z) Akkan, Ahmet Gökhan; AKKAN, AHMET GÖKHAN
  ARCON KozmetikAhi Evran Cad. 42 MaslakNo:6, A Kule,Kat:10, Dai.3, Sayıyer- Maslak- İstanbul20 Nisan 2021 tarihli yazınız ile, onaylanmış ve imzalanmış 1 sayfalık ekli listede dökümü yapılmış, toplam değeri 49, 149. 29.- TL tutarındaki 477 adet SHISEDIO EMEA- BEAUTE PRESTIGE INT. firmasının DOLCE GABBANA isimli ithal ürünlerinizin kullanım sürelerinin dolması gerekçesi ile imha edilmeleri hususunda gerekli muayene ve kontrol işlemi yapılması için Anabilim Dalımıza baş vurduğunuzdan 29.09.2021 günü saat 15.30’ten itibaren söz konusu ürünlerin bulunduğu -Ekol Lojistik, Orkide Tesişi-Hadımköy- Nakkaş Yolu, No:15, Hadımköy-Arnavutköy- İstanbul- adresindeki özel ve kapalı alanda sistemli olarak depolanmış, belirtilen bu ürünlerin talep edilen amaçla tarafımdan yapılan incelenmesi sonucu hazırlanan rapor aşağıdadır : A. 1 sayfalık ekli listede -DOLCE GABBANA İMHA EDİLECEK STOKLARIN MİKTAR VE ENVANTER DEĞERLERİ- başlığı altında toplam değeri 49, 149. 29.- TL olarak belirtilmiş çeşitli miktardaki (477 adet) depo mahallindeki ayrı yerde bekletilen ürünler kontrol edilmiş ancak bahsi geçen ürünlerin fazlalığından dolayı tam miktarsal tespitleri yapılamamış ve sadece özellikle -imha listesindeki- yüksek fiyatlı ürünler arasından -rasgele- olarak seçilen ürünlerin tam miktarsal tespitlerinin yapılması suretiyle liste kontrol edilmiştir. Kontrol sonrası ürünler bulundukları depoda ayrı bir bölgede koruma bandı ile çevrilmiş ve maliye denetimi açısından koruma altına alınmıştır.B. İmha Listesindeki tüm mamuller miyadları geçtiğinden dolayı satışa sunulamayacaklarından imha edilmeleri uygundur.C. İmha edilecek tüm mamul maddeler bertaraf tesislerine -Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin- Madde 5- d bendine uygun olarak sevk edilmelidir.D. Firma tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış ekli listedeki bütün bu mamul maddeler 2872 sayılı Çevre Kanununa dayanılarak hazırlanmış, Resmi Gazetenin 14 Mart 2005 tarih ve 25755 sayısında yayınlanmış -Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği- ile 05 Temmuz 2008 tarih ve 26927 sayısında yayınlanmış - Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik (AYGEİY)- ’lerde (EK I)’ de sınıflandırılan ve (EK IV) atık listesinin (18 01- 18 02) kodlarına uyan -Atıklar- oldukları saptandığından, bütün bu atıkların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisans almış bertaraf tesislerine, yukarıdaki D bendine uygun şekilde sevk edilerek, herhangi bir biçimde kullanılmaya ve satışa sunulamayacak şekilde ambalajları ve bütünlükleri bozulduktan sonra, çevreye zarar vermeyecek şekilde, AYGEİY EK II-A ve EK II-B ‘de sıralanan bertaraf yöntemlerine göre imha edilmelerinin uygun olacağını belirtir rapordur. Prof. Dr. Ahmet Gökhan AKKAN BVÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
 • Publication
  Metadata only
  Vascular responses disrupted by fructose-induced hyperinsulinemia improved with delta-9- tetrahydrocannabinol
  (2021-02-01T00:00:00Z) Todurga Seven, Zeynep Gizem; Bolkent, Sema; Köse, Çağla; Çoşkun, Zeynep Mine; Gökdemir, Selim; Akkan, Ahmet Gökhan; Özyazgan, Sibel; AKKAN, AHMET GÖKHAN
  : In recent years, cannabinoids have been shown to have beneficial effects on diabetic vascular complica tions. Vascular complications due to fructose-induced hyperinsulinemia (HI) and diabetic vascular complications have similar mechanisms. The aim of this experimental study was to observe whether the cannabinoid agonist delta-9-te trahydrocannabinol (THC) has an ameliorating effect on fructose-induced HI and vascular responses in the aortic ring of rats with HI. Methods: A total of 24 rats were categorized into 4 groups: control (standard food pellets and water), HI (water contain ing 10% fructose provided for 12 weeks), THC (1.5 mg/kg/day intraperitoneal administration for 4 weeks), and THC+HI. Body weight was measured again on the last day of the study and the serum insulin level was measured with an en zyme-linked immunosorbent assay. The acetylcholine (ACh) maximum relaxant effect in aortic rings pre-contracted with noradrenaline (NA) was evaluated. Results: The body weight of THC and THC+HI groups was lower compared with that of the controls (p<0.01). Increased insulin level as a result of fructose consumption decreased with THC administration (p<0.01) while the glucose level increased in all other groups compared with the control group (p<0.01, p<0.05). The NA Emax value decreased in the group receiving THC treatment (p<0.01). The increased ACh pD2 value in the HI groups also decreased in the THC treatment group (p<0.0001). The decreased maximum inhibition value in the HI group increased significantly with THC administration (p<0.001). Conclusion: THC demonstrated beneficial effects on fructose-induced HI. THC improved ACh-induced endothelial dependent relaxation in HI rat aortic rings. Keywords: Endothelial-dependent relaxation, hyperinsulinemia, tetrahydrocannabinol, vascular response
 • Publication
  Metadata only
  İmha/Bilirkişi
  (2021-11-01T00:00:00Z) Akkan, Ahmet Gökhan; AKKAN, AHMET GÖKHAN
  Sayın Johnson and JohnsonSıhhi Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.Ertürk Sok. Keçeli Plaza, No: 13,Kavacık, 34810, Beykoz- İstanbul 19 Ekim 2021 tarihli, JNJTR/CK-CK–D615 Ref. Nolu yazınız ile her sayfasının altı kaşeli ve imzalanmış, 5 sayfalık ekli listede dökümü yapılmış -2021 OTC- İmha Listesi- başlıklı toplam değerleri 31.770,31.- TL (163 sıra nolu ürün hariç) tutarındaki ürünlerin miad dolumu ve hasar görme gerekçeleri ile tıbbi bakımdan kullanılamaz durumda olmaları sebebi ile ve aynı listenin 163 sıra numarasındaki 8160401 ürün kodlu ve 70041T102 Log/Batch no. suna sahip 358 adet -Nicorette Patch 25 MG 7- isimli miyadı henüz dolmamış ve hasarlı da olmayan toplam değeri 9.902,69 TL olan ürünlerin tarafımdan talep edilen 09.11.2021 tarih ve JNJTR/CK-CK–D669 Ref. Nolu EK yazınızda belirttiğiniz -Bakanlık numunesi olarak geldiği, kutularının üzerinde -SAĞLIK BAKANLIĞINCA PARASIZ OLARAK VERİLİR SATILAMAZ- yazısı olduğundan ticari karşılığının olamayacağı ve ayrıca yurtdışına iadesinin de yapılamayacağı nedenleri ile imha edilmeleri hususunda gerekli muayene ve kontrol işlemi yapılması için Anabilim Dalımıza baş vurduğunuzdan, 09.11.2021 günü saat 16.00’ten itibaren söz konusu ürünlerin bulunduğu -Johnson and Johnson Sıhhi Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ecza Deposu, Akçaburgaz Mah. 1567. Sokak, No: 2, Esenyurt- İstanbul- adresindeki özel ve kapalı alanda sistemli olarak depolanmış bu ürünlerin talep edilen amaçla tarafımdan yapılan incelenmesi sonucu hazırlanan rapor aşağıdadır : A. 5 sayfalık -2021 OTC- İmha Listesi- başlıklı ekli listede gösterilen, 163 sıra nolu ürün hariç, çeşitli miktarlarda ve toplam değeri 31.770,31.- TL olarak belirtilmiş ve depo mahallindeki ayrı yerde bekletilen ürünler kontrol edilmiş ancak bahsi geçen ürünlerin fazlalığından dolayı tam miktarsal tespitleri yapılamamış ve sadece -imha listesindeki- ürünler arasından -rasgele- olarak seçilen ürünlerin tam miktarsal tespitlerinin yapılması suretiyle liste kontrol edilmiştir. Ürünlerin belirtilen nedenlerle tüketime sunulamayacakları saptanmıştır.B. 5 sayfalık -2021 OTC- İmha Listesi- başlıklı ekli listenin 3. Sayfasının 163 sıra numarasındaki 8160401 ürün kodlu ve 70041T102 Log/Batch no. suna sahip 358 adet -Nicorette Patch 25 MG 7- adlı toplam değeri 9.902,69 TL olarak belirtilmiş ve depo mahallindeki ayrı yerde bekletilen ürünlerin EK yazıda belirtilen; -Bakanlık numunesi olarak geldiği, kutularının üzerinde -SAĞLIK BAKANLIĞINCA PARASIZ OLARAK VERİLİR SATILAMAZ- yazısı olduğundan ticari karşılığının olamayacağı ve ayrıca yurtdışına iadesinin de yapılamayacağı nedenleri ile tüketime sunulamayacakları saptanmıştır. C. İmha listelerindeki tüm ürünlerin yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı imha edilmeleri uygundur.D. İmha edilecek tüm ürünlerin bertaraf tesislerine -Atık Yönetimi Yönetmeliği- uygun olarak sevk edilmelidir.E. Firma tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış ekli listedeki bütün bu ürünlerin 19.11.2008 tarihli ve 2008/98/AT sayılı atık hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, 3/5/2000 tarihli ve 2000/532/AT sayılı atık listesi oluşturulması hakkındaki Komisyon Kararı dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesine dayanılarak hazırlanmış, 02 Nisan 2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış -Atık Yönetimi Yönetmeliği- eklerindeki (EK-I)’de sınıflandırılan ve (EK-IV) atık listesinin (18- 01- 09 İlaç ve Kontrola tabi İlaç) koduna uyan -Atıklar- oldukları saptandığından, bütün bu atıkların Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış bertaraf tesislerine uygun şekilde sevk edilerek, herhangi bir biçimde kullanılmaya ve satışa sunulamayacak şekilde ambalajları ve bütünlükleri bozulduktan sonra , çevreye zarar vermeyecek şekilde, EK-IIA ve EK-IIB’de sıralanan bertaraf yöntemlerine göre imha edilmelerinin uygun olduğunu belirtir rapordur. Prof. Dr. A. Gökhan AKKAN BVÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı