Person:
AKKAN, AHMET GÖKHAN

Loading...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Research Projects
Organizational Units
Organizational Unit
Job Title
Last Name
AKKAN
First Name
AHMET GÖKHAN
Name

Search Results

Now showing 1 - 10 of 24
 • Publication
  Metadata only
  İmha/Bilirkişi
  (2021-11-01T00:00:00Z) Akkan, Ahmet Gökhan; AKKAN, AHMET GÖKHAN
  Sayın Johnson and JohnsonSıhhi Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.Ertürk Sok. Keçeli Plaza, No: 13,Kavacık, 34810, Beykoz- İstanbul 19 Ekim 2021 tarihli, JNJTR/CK-SÖ–D611 Ref. Nolu yazınız ile, her sayfasının altı kaşeli ve imzalanmış, 2 sayfalık ekli listede dökümü yapılmış -Janssen Kontrole Tabi Olan Ürünler 2021- İmha Listesi- başlıklı ve 6 sayfalık ekli listede dökümü yapılmış -Janssen Kontrole Tabi Olmayan Ürünler 2021- İmha Listesi- başlıklı , toplam değerleri 3.084.541,69.- TL tutarındaki ürünlerin miad dolumu ve hasar görme gerekçeleri ile tıbbi bakımdan kullanılamaz durumda olmaları sebebi ile imha edilmeleri hususunda gerekli muayene ve kontrol işlemi yapılması için Anabilim Dalımıza baş vurduğunuzdan, 09.11.2021 günü saat 16.00’ten itibaren söz konusu ürünlerin bulunduğu -Johnson and Johnson Sıhhi Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ecza Deposu, Akçaburgaz Mah. 1567. Sokak, No: 2, Esenyurt- İstanbul- adresindeki özel ve kapalı alanda sistemli olarak depolanmış bu ürünlerin talep edilen amaçla tarafımdan yapılan incelenmesi sonucu hazırlanan rapor aşağıdadır : A. 6 sayfalık -Janssen Kontrole Tabi Olmayan Ürünler 2021- İmha Listesi- başlıklı ekli listede gösterilen çeşitli miktarlarda ve toplam değeri 3.042.754,17.- TL olarak belirtilmiş ve depo mahallindeki ayrı yerde bekletilen ürünler kontrol edilmiş ancak bahsi geçen ürünlerin fazlalığından dolayı tam miktarsal tespitleri yapılamamış ve sadece -imha listesindeki- ürünler arasından -rasgele- olarak seçilen ürünlerin tam miktarsal tespitlerinin yapılması suretiyle liste kontrol edilmiştir. Ürünlerin belirtilen nedenlerle tüketime sunulamayacakları saptanmıştır.B. 2 sayfalık -Janssen Kontrole Tabi Olan Ürünler 2021- İmha Listesi- başlıklı ekli listede gösterilen çeşitli miktarlarda ve toplam değeri 41.787,52.- TL olarak belirtilmiş ve depo mahallindeki ayrı yerde bekletilen ürünler kontrol edilmiş ancak bahsi geçen ürünlerin fazlalığından dolayı tam miktarsal tespitleri yapılamamış ve sadece -imha listesindeki- ürünler arasından -rasgele- olarak seçilen ürünlerin tam miktarsal tespitlerinin yapılması suretiyle liste kontrol edilmiştir. Ürünlerin belirtilen nedenle tüketime sunulamayacakları saptanmıştır. ( Ayrı olarak muhafaza altına alınmış kontrola tabi ürünlerin imhalarının İl Sağlık Müdürlüğü denetiminde yapılması uygundur.)C. İmha listelerindeki tüm ürünlerin tarihi geçmiş ve evsafı bozulmuş olmaları nedeniyle kullanılamayacaklarından imha edilmeleri uygundur.D. İmha edilecek tüm ürünlerin bertaraf tesislerine -Atık Yönetimi Yönetmeliği- uygun olarak sevk edilmelidir.E. Firma tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış ekli listedeki bütün bu ürünlerin 19.11.2008 tarihli ve 2008/98/AT sayılı atık hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, 3/5/2000 tarihli ve 2000/532/AT sayılı atık listesi oluşturulması hakkındaki Komisyon Kararı dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesine dayanılarak hazırlanmış, 02 Nisan 2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış -Atık Yönetimi Yönetmeliği- eklerindeki (EK-I)’de sınıflandırılan ve (EK-IV) atık listesinin (18- 01- 09 İlaç ve Kontrola tabi İlaç) koduna uyan -Atıklar- oldukları saptandığından, bütün bu atıkların Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış bertaraf tesislerine uygun şekilde sevk edilerek, herhangi bir biçimde kullanılmaya ve satışa sunulamayacak şekilde ambalajları ve bütünlükleri bozulduktan sonra , çevreye zarar vermeyecek şekilde, EK-IIA ve EK-IIB’de sıralanan bertaraf yöntemlerine göre imha edilmelerinin uygun olduğunu belirtir rapordur. Prof. Dr. A. Gökhan AKKAN BVÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
 • Publication
  Metadata only
  The Effects of Potassium Channels in Human Internal Mammary Artery
  (2016-01-01T00:00:00Z) Afsar, Selim; Hemsinli, Dogus; Ozyazgan, Sibel; Akkan, Ahmet Gökhan; Arslan, Caner; AKKAN, AHMET GÖKHAN
  Background: Structural and functional changes in potassium channels of vascular smooth muscle cells may contribute to the development of diseases such as hypertension. We aim to investigate the vascular effects of potassium channel openers and blockers in human internal mammary artery (HIMA). Methods: Remaining segments of HIMA from 18 consecutive patients undergoing coronary artery bypass surgery were obtained to examine the vascular effects of various potassium channel openers (staurosporine, hydrochlorothiazide and cromakalim) and potassium channel blockers (4-aminopyridin [4-AP], charybdotoxin [CTX] and glibenclamide [GLBC]). Results: Noradrenaline (NA)-induced maximal contractions were inhibited by all 3 K+-channel blockers but only fully inhibited by 4-AP (95.6%). Only NA-induced contractions were reversed by CTX. Only K+-induced maximal contractions were significantly inhibited by 4-AP (95.6%, p < 0.05). Only acetylcholine-induced relaxation was fully inhibited by CTX. Only sodium nitroprusside-induced relaxations in potassium chloride-precontracted strips could be reversed by GLBC. Conclusions: Drugs affecting potassium channels may be useful in the treatment of hypertension and management of perioperative vasospasm during the coronary artery bypass surgery. (C) 2015 S. Karger AG, Basel
 • Publication
  Metadata only
  Temel ve Klinik Farmakoloji - Katzung
  (2021-09-01T00:00:00Z) Akkan, Ahmet Gökhan; Taşdemir, Fatma Ünlü; AKKAN, AHMET GÖKHAN
 • Publication
  Metadata only
  B12 VİTAMİNİNİN SIÇANLARDA MORFİNLE OLUŞTURULMUŞ KOŞULLANDIRILMIŞ YER TERCİHİ TESTİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
  (2021-11-04T00:00:00Z) Faikoğlu, Gökhan; Sönmez, Haktan; Todurga Seven, Zeynep Gizem; Faikoğlu, Kübra; Özyazgan, Sibel; Yıllar, Dündar Okan; Akkan, Ahmet Gökhan; AKKAN, AHMET GÖKHAN
  Amaç: Morfin orta ve şiddetli ağrılar için en etkili analjeziklerden birisidir. Morfin suistimali ve bağımlılığı uluslararası bir sorundur. Bununla birlikte B12 vitaminin morfinin bağımlılık süreçleri üzerindeki rolünü araştıran az sayıda çalışma bulunmaktadır. Burada morfine bağlı koşullu yer tercihi testi (CPP) üzerinde B12 vitaminin etkilerinin ve olası mekanizmalarının araştırıldığı CPP modeli ilaçların ödüllendirici etkilerinin ölçülmesinde kullanılır. Sıçanlar siyah tarafı (grid) beyaz tarafa (mesh) tercih ettiği için -yanlı- CPP prosedürü çalışıldı. Biz bu çalışmada, B12 vitaminin morfinle koşullanmış yer tercihi testinde etkilerini araştırmayı ve olası mekanizmalarını incelemeyi amaçladık. Gereç-Yöntem: Deney habitasyon, ön koşullandırma, koşullandırma ve koşullandırma sonrası aşamalarını takip etti. Yetişkin erkek (250-300 g) Wistar albino sıçanlar rastgele 3 gruba ayrıldı (her grup için n = 8): kontrol (salin), morfin (10 mg/kg) ve B12 vitamini (2 mg/kg) ile morfin kombinasyon grubu. Salin, morfin (10 mg/kg) ve B12 vitamini ile morfin kombinasyonunun CPP etkisi değerlendirildi. Tüm ilaçlar ve salin sıçanlara intraperitoneal (ip) yolla enjekte edildi. Bulgular: Morfin (10 mg/kg) salin grubuna göre anlamlı düzeyde CPP üretti (p<0.0001). B12 vitamini morfine bağlı oluşan bu yer tercihini azalttı ancak bu istatiksel olarak anlamlı değildi. Sonuç: Sonuçlarımız, morfinin yer tercihi oluşturduğunu ve bu yer tercihinin B12 vitamini ile azalma potansiyeli olduğunu gösterdi. Bu veriler; farklı dozlarda B12 vitaminin bu prosedürde araştırılması gerektiğine ve B12 vitaminin morfin bağımlılığı tedavisi için yeni ve önemli bir alan olabileceğine işaret etmektedir. Anahtar Kelimeler: Morfin, B12 vitamini, CPP, Bağımlılık, Sıçan(lar)
 • Publication
  Metadata only
  Cardiac Troponin-I (cTnI) a Biomarker of Cardiac Injuries Induced by Doxorubicin Alone and in Combination with Ciprofloxacin, Following Acute and Chronic Dose Protocol in Sprague Dawley Rats
  (2014-07-01T00:00:00Z) Shahzadi, Andleeb; Sonmez, Ikbal; Allahverdiyev, Oruc; Onal, Burak; Kandaz, Cemre; Ozyazgan, Sibel Ozmen; Akkan, Ahmet Gökhan; Yazici, Zeliha; AKKAN, AHMET GÖKHAN
  The present study investigates the release of cardiac troponin-I (cTnI) as a biomarker of cardiac injuries induced by doxorubicin (Doxo) alone and along with ciprofloxacin (Cipro), following acute and chronic dose protocol in Sprague Dawley rats. In chronic protocol, rats were given multiple intra-peritoneal (i.p) injections of Doxo (1 or 2.5 mg kg(-1)) alone or in combination with Cipro (20 mg kg(-1) daily) and a placebo control. Whereas in acute protocol, rats were subjected to receive single i.p. injection of Doxo (6 or 15 mg kg(-1)) alone or along with Cipro (20 mg kg(-1)) and placebo treatment with saline (control). The plasma levels of cTnI were measured by using Enzyme-linked Immuno Sorbent Assay (ELISA) technique. All the treated groups, following acute or chronic dose protocol showed significant increase in cTnI plasma level from 137-248% in comparison to control (p<0.0001). The cTnI plasma levels increased in dose dependent manner after following acute and chronic dose protocol. The difference between two doses following chronic (1 mg kg(-1) vs. 2.5 mg kg(-1)) and acute (6 vs. 15 mg kg(-1)) administration was 34.6 and 31.5%, respectively. Results of this investigation suggest that Doxo alone and in combination with Cipro from both the chronic and acute groups showed cardio-toxicity (release of cTnI). To our knowledge this is the first description towards Doxo-Cipro is induced cardiotoxicity and could be a bridge between preclinical and clinical practice for physicians in making an expert opinion dealing with above mentioned group.
 • Publication
  Metadata only
  Temel ve Klinik Farmakoloji (Bertram G. Katzung)
  (2021-09-01T00:00:00Z) Akkan, Ahmet Gökhan; AKKAN, AHMET GÖKHAN
  •KEMOTERAPÖTİKLER (Bölüm Çeviri Editörü: A. Gökhan Akkan):•Beta Laktam ve Diğer Hücre Duvar ve Membran Aktif Antibiyotikler (A. Gökhan Akkan, Andleeb Shahzadi)•Tetrasiklinler, Makrolitler, Kloramfenikol, Streptograminler ve Oksazolidinonlar (A. Gökhan Akkan, Fatma Ü. Taşdemir)•Antiviral Ajanlar (A. Gökhan Akkan ve diğerleri)•Antimikrobik Ajanların Klinik Kullanımı (A. Gökhan Akkan) •Antihelmintik İlaçların Klinik Kullanımı (A. Gökhan Akkan)
 • Publication
  Metadata only
  TNF-α ile Oluşturulan in Vitro İnsan Safen ven Ateroskleroz Modelinde Atorvastatin ve Pitavastatinin Matriks Metalloproteinaz 2 Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
  (2021-08-01T00:00:00Z) Özen, Deniz; Önal, Burak; Gezen Ak, Duygu; Dursun, Erdinç; Akkan, Ahmet Gökhan; AKKAN, AHMET GÖKHAN
  Giriş: Ateroskleroz, arteryal duvarda kolesterol içeren düşük dansiteli lipoprotein parçacıklarının birikmesi ile tetiklenen farklı tip hücreler ve ekstraselüler matriks birikiminin kalınlaşmaya sebep olduğu kronik inflamatuvar bir hastalıktır. Aterosklerotik süreçte subendotelyal matriks modifikasyonuna dahil olan başta matriks metalloproteinazları (MMP) olmak üzere birçok yapısal proteinlerin ve enzimlerin sentezi ile salınımında artışlar görülür. Patolojik vasküler dokularda özellikle MMP-2, -3 ve -9 ekspresyonunda ve bu enzimlerin proteolitik aktivitelerinde artış meydana gelir. Statinler, 3-hidroksi-3-metilglutaril-koenzim A redüktaz enzimini inhibe ederek kolesterol sentezini azaltan lipid düşürücü ajanlardır, ateroskleroz ve vasküler endotelyal hasara karşı koruyucu etkilere sahiptir. Statinler, direkt olarak vasküler ve immün hücrelerinin inflamatuvar fonksiyonlarını etkileyerek pleiotropik anti-inflamatuvar etki gösterirler. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda, insan safen ven endotelyal hücrelerinde (HSaVEC) tümör nekroz faktörü alfa (TNF-α) ile uyararak oluşturduğumuz aterosklerozun inflamatuvar süreci modelinde, koroner bypass cerrahisi sonrası sıklıkla reçetelenen statinlerden atorvastatin ve pitavastatinin anti-inflamatuvar etkilerini karşılaştırdık. HSaVEC’lere 10 ve 50 µM atorvastatin ve 1 ve 2 µM pitavastatin uygulamalarının ardından, TNF-α ile inflamasyon oluşturduk, laktat dehidrogenazı (LDH) spektrofotometrik olarak ölçerek sitotoksisiteleri belirledik. MMP-2 ekspresyon seviyelerini qRT-PCR ile tespit ettik. Bulgular: DMSO grubu ile karşılaştırıldığında, her iki ilaç uygulamasının yapıldığı gruplardaki LDH düzeylerinin daha düşük olduğunu belirledik. TNF- uygulaması sonucunda, MMP-2 ekspresyon seviyesinin kontrol grubuna göre anlamlı olarak azaldığını gözlemledik (p<0.05). Buna karşın farklı dozlarda atorvastatin ve pitavastatin uygulamasının ardından TNF- ile uyarılan hücrelerde MMP-2 ekspresyon seviyesinin anlamlı düzeyde arttığını tespit ettik (p<0.05). Tartışma: Düşük sitotoksik etki gösteren bu iki statin uygulamasının, in vitro ateroskleroz modelinde MMP-2 ekspresyonu üzerindeki etkileri saptanarak, inflamasyonda düzenleyici etkilere sahip oldukları gözlemlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Ateroskleroz, safen ven, statin
 • Publication
  Metadata only
  Investigation of MTHFR gene C677T polymorphism in cardiac syndrome X patients
  (2018-02-01T00:00:00Z) Kandaz, Cemre; Onal, Burak; Ozen, Deniz; Demir, Bulent; Akkan, Ahmet Gökhan; Ozyazgan, Sibel; AKKAN, AHMET GÖKHAN
  BackgroundDefinition of Cardiac Syndrome X (CSX) refers to groups of patients with positive exercise stress test and normal epicardial coronary arteries on coronary angiography accompanied by chest pain. Although the etiology of CSX is not completely understood, there is a common consensus that its pathophysiology may be associated with endothelial dysfunction resulting in impaired coronary flow. Some polymorphisms observed on the MTHFR gene cause inactivation of the MTHFR enzyme, leading to hyperhomocysteinemia and homocysteinuria, which are prominent risk factors of cardiovascular and cerebrovascular diseases. It was aimed to explain the association of the endothelial dysfunction, which is thought to play a role in the pathophysiology of CSX, with C677T polymorphism on MTHFR gene based on genetic basis.
 • Publication
  Metadata only
  İmha/Bilirkişi Raporu
  (2021-09-01T00:00:00Z) Akkan, Ahmet Gökhan; AKKAN, AHMET GÖKHAN
  ARCON KozmetikAhi Evran Cad. 42 MaslakNo:6, A Kule,Kat:10, Dai.3, Sayıyer- Maslak- İstanbul20 Nisan 2021 tarihli yazınız ile, onaylanmış ve imzalanmış 1 sayfalık ekli listede dökümü yapılmış, toplam değeri 49, 149. 29.- TL tutarındaki 477 adet SHISEDIO EMEA- BEAUTE PRESTIGE INT. firmasının DOLCE GABBANA isimli ithal ürünlerinizin kullanım sürelerinin dolması gerekçesi ile imha edilmeleri hususunda gerekli muayene ve kontrol işlemi yapılması için Anabilim Dalımıza baş vurduğunuzdan 29.09.2021 günü saat 15.30’ten itibaren söz konusu ürünlerin bulunduğu -Ekol Lojistik, Orkide Tesişi-Hadımköy- Nakkaş Yolu, No:15, Hadımköy-Arnavutköy- İstanbul- adresindeki özel ve kapalı alanda sistemli olarak depolanmış, belirtilen bu ürünlerin talep edilen amaçla tarafımdan yapılan incelenmesi sonucu hazırlanan rapor aşağıdadır : A. 1 sayfalık ekli listede -DOLCE GABBANA İMHA EDİLECEK STOKLARIN MİKTAR VE ENVANTER DEĞERLERİ- başlığı altında toplam değeri 49, 149. 29.- TL olarak belirtilmiş çeşitli miktardaki (477 adet) depo mahallindeki ayrı yerde bekletilen ürünler kontrol edilmiş ancak bahsi geçen ürünlerin fazlalığından dolayı tam miktarsal tespitleri yapılamamış ve sadece özellikle -imha listesindeki- yüksek fiyatlı ürünler arasından -rasgele- olarak seçilen ürünlerin tam miktarsal tespitlerinin yapılması suretiyle liste kontrol edilmiştir. Kontrol sonrası ürünler bulundukları depoda ayrı bir bölgede koruma bandı ile çevrilmiş ve maliye denetimi açısından koruma altına alınmıştır.B. İmha Listesindeki tüm mamuller miyadları geçtiğinden dolayı satışa sunulamayacaklarından imha edilmeleri uygundur.C. İmha edilecek tüm mamul maddeler bertaraf tesislerine -Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin- Madde 5- d bendine uygun olarak sevk edilmelidir.D. Firma tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış ekli listedeki bütün bu mamul maddeler 2872 sayılı Çevre Kanununa dayanılarak hazırlanmış, Resmi Gazetenin 14 Mart 2005 tarih ve 25755 sayısında yayınlanmış -Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği- ile 05 Temmuz 2008 tarih ve 26927 sayısında yayınlanmış - Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik (AYGEİY)- ’lerde (EK I)’ de sınıflandırılan ve (EK IV) atık listesinin (18 01- 18 02) kodlarına uyan -Atıklar- oldukları saptandığından, bütün bu atıkların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisans almış bertaraf tesislerine, yukarıdaki D bendine uygun şekilde sevk edilerek, herhangi bir biçimde kullanılmaya ve satışa sunulamayacak şekilde ambalajları ve bütünlükleri bozulduktan sonra, çevreye zarar vermeyecek şekilde, AYGEİY EK II-A ve EK II-B ‘de sıralanan bertaraf yöntemlerine göre imha edilmelerinin uygun olacağını belirtir rapordur. Prof. Dr. Ahmet Gökhan AKKAN BVÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
 • Publication
  Metadata only
  Vascular responses disrupted by fructose-induced hyperinsulinemia improved with delta-9- tetrahydrocannabinol
  (2021-02-01T00:00:00Z) Todurga Seven, Zeynep Gizem; Bolkent, Sema; Köse, Çağla; Çoşkun, Zeynep Mine; Gökdemir, Selim; Akkan, Ahmet Gökhan; Özyazgan, Sibel; AKKAN, AHMET GÖKHAN
  : In recent years, cannabinoids have been shown to have beneficial effects on diabetic vascular complica tions. Vascular complications due to fructose-induced hyperinsulinemia (HI) and diabetic vascular complications have similar mechanisms. The aim of this experimental study was to observe whether the cannabinoid agonist delta-9-te trahydrocannabinol (THC) has an ameliorating effect on fructose-induced HI and vascular responses in the aortic ring of rats with HI. Methods: A total of 24 rats were categorized into 4 groups: control (standard food pellets and water), HI (water contain ing 10% fructose provided for 12 weeks), THC (1.5 mg/kg/day intraperitoneal administration for 4 weeks), and THC+HI. Body weight was measured again on the last day of the study and the serum insulin level was measured with an en zyme-linked immunosorbent assay. The acetylcholine (ACh) maximum relaxant effect in aortic rings pre-contracted with noradrenaline (NA) was evaluated. Results: The body weight of THC and THC+HI groups was lower compared with that of the controls (p<0.01). Increased insulin level as a result of fructose consumption decreased with THC administration (p<0.01) while the glucose level increased in all other groups compared with the control group (p<0.01, p<0.05). The NA Emax value decreased in the group receiving THC treatment (p<0.01). The increased ACh pD2 value in the HI groups also decreased in the THC treatment group (p<0.0001). The decreased maximum inhibition value in the HI group increased significantly with THC administration (p<0.001). Conclusion: THC demonstrated beneficial effects on fructose-induced HI. THC improved ACh-induced endothelial dependent relaxation in HI rat aortic rings. Keywords: Endothelial-dependent relaxation, hyperinsulinemia, tetrahydrocannabinol, vascular response