Person:
AKEL, SULTAN

Loading...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Research Projects
Organizational Units
Job Title
Last Name
AKEL
First Name
SULTAN
Name

Search Results

Now showing 1 - 9 of 9
 • Publication
  Metadata only
  Aktif Voleybol Oynayan Çocuklarda Kaygı ile Baş Etme Becerileri Eğitiminin Aktivite Performansına Etkisi
  (2020-09-01T00:00:00Z) Akel, Sultan; AKEL, SULTAN
  Amaç: Bu çalışmanın amacı, müsabaka öncesi kaygının aktivite performansına etkisi ve kaygı ile baş etme becerileri eğitiminin fiziksel aktivite performansına etkisini incelemektir. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini, Hacettepe Üniversitesi Spor Okulları’nda voleybol sporuna devam eden ve yaşları 11-13 arasında değişen 7 kız çocuk oluşturdu. Araştırmada veri toplama aracı olarak Spielberger’in Sürekli-Durumluluk Kaygı Envanteri’nin Durumluluk parametresi, demografik bilgi kayıt formu kullanıldı ve aileler ile yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanıldı. Sporda kaygı ve baş etme ile ilgili 7 aşamalı müdahale yöntemi 7 hafta, haftada 1 gün ve günde 1 saat uygulandı. Sonuçlar: Araştırma sonucunda; müsabaka öncesi oluşan kaygının fiziksel aktivite performansını olumsuz etkilediği ve kaygı ile baş etme becerilerinin öğretilmesinin kaygı düzeyini azalttığı (p=0,028), böylece fiziksel aktivite performansını artırdığı (p=0,028) belirlendi. Kaygı ile baş etme becerilerinin kullanımı ve fiziksel aktivite performansı arasında anlamlı bir ilişki bulundu (p<0,05). Tartışma: Sporcuların antrenman programlarına kaygı ile baş etme becerileri eğitiminin eklenmesi ile müsabaka esnasında daha iyi fiziksel aktivite performansı sergileyebilecekleri kanaatine varılmıştır.
 • Publication
  Metadata only
  Ergoterapi Hizmetlerinde Kayıt Tutma ve Raporlama
  (Hipokrat Yayıncılık, 2022-09-01) Akel S.; AKEL, SULTAN
 • Publication
  Metadata only
  Uğraşı Temelli Aktivite Analizi
  (2021-09-01T00:00:00Z) Akel, Sultan; AKEL, SULTAN
 • Publication
  Metadata only
  Ruh Sağlığında Ergoterapide Telerehabilitasyon Uygulamaları: Olgu Sunumu
  (2021-05-25) Akel S.; Torun G.; AKEL, SULTAN
  Ruh sağlığında ergoterapi çalışmalarında telerehabilitasyonun etkinliğini incelemek amacıyla bu çalışma planlandı. Çalışmaya iki sene önce tanı alan 42 yaşındaki şizofreni tanılı bir birey dahil edildi. PEO modeli ile kişi, çevre ve aktivite alanlarına özel değerlendirmeler video konferans görüşmeler ile yapıldı. Müdahale planı haftada bir gün, günde bir saat olacak şekilde 12 haftalık telerehabilitasyon yöntemi ile uygulandı. Sosyal beceriler ve zaman yönetimi alanlarında aktivite performansının arttığı gözlemlendi. İletişim becerileri artan danışanın müdahale programına katılımı arttı. Hızlı erişim ve ulaşılabilirlik sayesinde pandemi döneminde de danışanın değişen koşullara uygun bir şekilde bağımsız olmaları sağlanmıştır. Pandemi gibi olağanüstü durumlarda şizofreni hastalarının rehabilitasyona dahil olmalarını sürdürmek amacıyla telerehabilitasyon yöntemleri tercih edilmeli ve müdahale planının daha etkili olması için uzun süreli bir takip gerekmektedir.
 • Publication
  Metadata only
  Pandemi Sürecinde Ergoterapi Eğitiminin Çevrimiçi Uygulamasına Öğrencilerin Bakış Açılarının SWOT Analizi İle İncelenmesi
  (2021-09-01) BAYSAL A.; ZENGİN G.; AKEL S.; YAZICI M. R.; YILDIRIM K.; UĞURLU Ü.; KAYIHAN H.; BAYSAL, AYŞENUR; AKEL, SULTAN; UĞURLU, ÜMIT
 • Publication
  Metadata only
  Şizofreni Tanısı Olan Bir Bireyde Sosyal Beceri Temelli Ergoterapi Müdahalesinin Etkinliği: Olgu Sunumu
  (2022-05-25) Akel S.; AKEL, SULTAN
  Çalışmanın amacı, şizofreni tanısı olan olguda sosyal beceri temelli ergoterapi müdahalesinin etkinliğini incelemekti.Kişi merkezli olan bu çalışmaya, Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi bölümünde takip edilen, 26 yaşında, erkek, şizofreni tanılı bir birey dahil edildi. Kanada Aktivite Performans Ölçümü (KAPÖ) kullanılarak problem yaşanan aktivite alanları tespit edildi. Belirlenen İletişim ve sosyal beceriler alanlarını analiz etmek için Yaratıcı Beceriler Modeli (Model of Creative Ability-MOCA) kullanıldı.Model doğrultusunda oluşturulan müdahale planı; 4 hafta, haftada 2 seans, her seans 1 saat olacak şekilde, ergoterapist tarafından uygulandı. Müdahale öncesi ve sonrasında KAPÖ kullanılarak aktivite performansı ve memnuniyet puanları kaydedildi.İletişim ve sosyal beceri alanlarında, MOCA’nın motivasyon ve eylem aşamalarında bir seviye ileriye gelişme kaydedildi. KAPÖ’de performans puan değişimi 2,6 (performans1=3,4; performans2=6), memnuniyet puanı değişimi ise 4,3 (memnuniyet1=2,8; memnuniyet2=7,1) olarak kaydedildi.Şizofreni tanısı olan olguda, sosyal beceri temelli ergoterapi müdahalesinin aktivite performansı üzerinde etkili olduğu ancak daha anlamlı sonuçların alınması için uzun süreli bir müdahale planına ihtiyaç olduğu sonucuna varıldı.
 • Publication
  Metadata only
  Uğraşı Temelli Aktivite Analizi
  (2021-09-01T00:00:00Z) Akel, Sultan; AKEL, SULTAN
 • Publication
  Metadata only
  Adolesanlarda Mental Sağlık ve Psikososyal Performans
  (Hipokrat Yayıncılık, 2022-02-01) Akel S.; AKEL, SULTAN
 • Publication
  Metadata only
  Pandemi Sürecinde Ergoterapi Eğitiminin Çevrimiçi Uygulamasına Öğrencilerin Bakış Açılarının SWOT Analizi İle İncelenmesi
  (2021-09-15) BAYSAL A.; ZENGİN G.; AKEL S.; YAZICI M. R.; YILDIRIM K.; UĞURLU Ü.; KAYIHAN H.; BAYSAL, AYŞENUR; AKEL, SULTAN; UĞURLU, ÜMIT