Person:
SUNAL AKTÜRK, EZGİ

Loading...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Research Projects
Organizational Units
Job Title
Last Name
SUNAL AKTÜRK
First Name
EZGİ
Name

Search Results

Now showing 1 - 10 of 11
 • Publication
  Metadata only
  Ortognatik Cerrahi Sonrası M.Masseter’in Aktivite-Elastisite-Boyutsal Değişimlerinin Uzun Dönem Değerlendirilmesi Long-Term Evaluation of M. Masseter’s Activity-Elasticity-Dimensional Changes After Orthognathic Surgery
  (2021-11-29T00:00:00Z) MÜFTÜOĞLU, ÖZGE; SUNAL AKTÜRK, EZGİ; EREN, HAKAN; GÖRÜRGÖZ, CANSU; KARASU, HAKAN ALPAY; ORHAN, KAAN; AKAT, BORA; TOYGAR MEMİKOĞLU, TÜLİN UFUK; SUNAL AKTÜRK, EZGİ
 • Publication
  Metadata only
  Maloklüzyonların Adolesanların Ağız Sağlığı ile İlgili Yaşam Kalitesine Etkisi
  (2022-09-11T00:00:00Z) SUNAL AKTÜRK, EZGİ; YAVUZ, FATMA NUR; ÜNSAL, HÜMEYRA; ŞEKER, ELİF DİLARA; SUNAL AKTÜRK, EZGİ; ŞEKER, ELIF DILARA
 • Publication
  Metadata only
  Sınıf III Malokluzyonun Tedavisinde Ortodontik Kamuflaj Mı? Ortognatik Cerrahi Mi?
  (2021-03-13T00:00:00Z) Kösen, Ezgi; Şeker, Elif Dilara; Sunal Aktürk, Ezgi; ŞEKER, ELIF DILARA; SUNAL AKTÜRK, EZGİ
  AMAÇ:Bu çalışmada Sınıf III malokluzyona sahip sınır vakalarda uygulanan ortognatik cerrahi veya kamuflaj tedavilerinin dental, iskeletsel ve yumuşak doku üzerindeki etkisinin karşılaştırılarak incelenmesi amaçlanmıştır. GEREÇ-YÖNTEM:Kamuflaj ile tedavi edilen Sınıf III malokluzyona sahip 20 hasta (10 kadın, 10 erkek) ve ortognatik cerrahi ile tedavi edilen Sınıf III malokluzyona sahip 20 hastanın (15 kadın, 5 erkek) lateral sefalometrik filmleri incelenmiştir. Lateral sefalometrik filmler üzerinde dental, sert ve yumuşak doku ölçümleri yapılmıştır. Bu ölçümler kamufulaj hastaları için tedavi öncesi (t0) ve tedavi sonu (t2), cerrahi grubunda ise tedavi öncesi (t0), cerrahi öncesi (t1) ve tedavi sonu (t2) olmak üzere alınmıştır. BULGULAR:Cerrahi grubunda SNA, ANB ve Witts değerlerinde artış, SNB değerinde azalma gözlenirken (p<0.05), GoGn-SN açısındaki değişiklik anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Kamuflaj grubunda ise bu değerlerde istatistiksel olarak anlamlı değişiklikler gözlenmemiştir (p>0.05). Kamuflaj grubunda üst keser proklinasyonu elde edilmiş, alt keserlerde anlamlı bir retroklinasyon gözlenmemiştir. Cerrahi grubunda ise üst keser açıları değişmezken, alt keserler prokline olmuştur. Overjet her iki grup için anlamlı derecede artmıştır ve bu artış cerrahi hastalarında daha fazla gözlenmiştir (p<0.05). Okluzal planda kamuflaj tedavisi ile saat yönünün tersine rotasyon gözlenirken, cerrahi ile okluzal planda değişiklik elde edilmemiştir. Yumuşak doku A noktası kamuflaj grubunda anlamlı derecede öne gelmiş ancak gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). Yumuşak doku B noktasında kamuflaj tedavisi ile farklılık oluşmazken (p>0.05), cerrahi grubunda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalma gözlenmiştir (p<0.05). SONUÇ:Sınıf III malokluzyona sahip hastalarda ortognatik cerrahi ile sert ve yumuşak dokularda kamuflaj tedavisi yapılan gruba göre daha anlamlı değişiklikler elde edilmiştir. Özellikle Sınıf III malokluzyona sahip sınır vakalarda tedavi alternatifleri değerlendirilirken kamuflaj tedavisinin limitleri göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Publication
  Metadata only
  Şeffaf Plaklar ve Tamamen Dijital Planlama ile Ortognatik Cerrahi Tedavi/Orthognatic Surgery with Clear Aligners and Fully Digital Planning
  (2021-11-29T00:00:00Z) AKTÜRK, OSMAN ÖKTEM; SUNAL AKTÜRK, EZGİ; DİKER, NURETTİN; DOLANMAZ, DOĞAN; SUNAL AKTÜRK, EZGİ; DİKER, NURETTİN; DOLANMAZ, DOĞAN
 • Publication
  Metadata only
  Ortognatik Cerrahi Hastalarında Postoporeratif Memnuniyetinin Değerlendirilmesi
  (2021-10-04T00:00:00Z) Şeker, Elif Dilara; Sunal Aktürk, Ezgi; Büyükmumcu, Halit Selim; ŞEKER, ELIF DILARA; SUNAL AKTÜRK, EZGİ
 • Publication
  Metadata only
  Şeffaf Plaklarla Ortodontik Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Vaka Raporu
  (2021-03-14T00:00:00Z) Sunal Aktürk, Ezgi; Kaya, Nihal; SUNAL AKTÜRK, EZGİ
  Amaç:Estetik beklentilerin artması ile şeffaf plaklarla tedaviler günümüzde daha popüler hale gelmeye başlamıştır. Bu vaka raporundaki amaç; şeffaf plaklar ile tedavi edilmiş hastanın sanal tedavi sonucu ile tedavi sonunda elde edilen klinik sonucu karşılaştırmaktır.Gereç ve Yöntem:20 yaşındaki Sınıf l dental ve iskeletsel paterne sahip hastada orta hat diasteması, üst sağ lateralinde crossbite, maksiller ve mandibular arklarda çapraşıklık ve geniş bukkal koridorlar mevcuttur. Estetik kaygıları bulunan hastanın tedavisi için Invisalign® sistemi tercih edilmiştir. Bu sistemin yazılımı olan Clincheck programı ile bilgisayar ortamında planlama yapılmakta ve her bir plak ile elde edilecek diş hareketlerinin simülasyonu görülebilmektedir. Kullanılacak plak sayısı 14 olarak belirlenmiş ve öngörülebilir hareketler elde edebilmek amacıyla her bir plağın 2 hafta süre ile kullanılması planlanmıştır. Çapraşıklığı gidermek amacıyla hem maksilla hem de mandibulada 2.1 mm IPR (interproksimal aşındırma) yapılmış, rotasyonların, dişlerin akslarının düzeltilmesi ve retansiyon için gerekli ataçmanlar yapıştırılmıştır. Belirlenen plak sayısıyla elde edilmesi zor olan rotasyon düzeltiminin sağlanabilmesi amacıyla son 2 plakta üst çenede palatinal yüzeyde basınç alanları oluşturulmuştur. Hastanın randevularında gözlenen diş hareketleri ile Clincheck simülasyonu karşılaştırılmıştır.Bulgular:Tedavi sonunda arklardaki seviyesizlikler giderilmiş, rotasyonlar ve 1.2 numaradaki çapraz kapanış düzeltilmiş ve orta hat diasteması kapatılmıştır. Elde edilen diş hareketlerinin sanal tedavi planı ile benzerlik gösterdiği gözlenmiştir.Sonuç:Şeffaf plak tedavileri hasta kooperasyonu gerektirmesine rağmen estetik beklentisi olan erişkin hastalar için iyi bir tedavi alternatifidir. Limitli plak sayısıyla elde edilmesi zor olan hareketlerin yardımcı mekaniklerin desteği ile düzeltilmesi sağlanabilmektedir.
 • Publication
  Metadata only
  Ortodontik Tedavinin Çürük Prevelensına Etkisinin Değerlendirilmesi
  (2019-11-05T00:00:00Z) Algül, Mükremin Emirhan; Sunal, Ezgi; Efe, Osman Eren; Kurt, Gökmen; SUNAL AKTÜRK, EZGİ; KURT, GÖKMEN
  AMAÇ: Ortodontik tedaviye olan ihtiyaç, insanların güzel bir gülüş estetiği ve sağlıklı bir çiğneme fonksiyonu kazanması için her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmanın amacı sabit ortodontik tedavi süresince oluşan çürük artışını belirlemek ve çürük oluşumunun tedavi süresiyle olan ilişkisini değerlendirmektir.GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamızda fakültemiz Ortodonti kliniğinde tedavi görmüş, arşiv dosyaları eksiksiz olan 175 hastanın kayıtları incelenmiştir. Bireyler tedavi gördükleri sürelere göre iki gruba ayrılmıştır. (Grup A=6 ay-18ay, Grup B=18 ay-36 ay). Araştırmamızda tedavi başlangıç ve bitim çürük prevelansını karşılaştırmak için Dünya Sağlık Örgütü’nün kullandığı DMFT indexi kullanılmıştır. Elde edilen veriler IBM SPSS Statistics Version 22 paket programı ile analiz edilmiştir. Grup A ile Grup B arasında tedavi sonu DMFT skorlarının karşılaştırılması amacıyla nonparametrik test olan Mann Whitney U Testi, grup içi karşılaştırma için ise Wilcoxon Testi kullanılmıştır. BULGULAR: Her iki gruptaki bireylerin ortalama DMFT skorları tedavi bitiminde başlangıcına göre anlamlı düzeyde artış göstermiştir (p<0,001). Gruplar birbirleriyle karşılaştırıldığında ise tedavi sonu DMFT skorları arasında anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir (p=0.80). SONUÇ: Ortodontik tedavi öncesi bireylerin çürük risk grubunun belirlenmesi, tedavi motivasyonunun yüksek tutulması, oral hijyen eğitiminin ve beslenme alışkanlıklarının gözden geçirilmesi, bireylere flor içerikli diş macunları ve ağız gargaraları tavsiye edilmesi, tedavi süresince oluşabilecek çürük lezyonlarının azalmasına yardımcı olabilir.
 • Publication
  Metadata only
  Tek Taraflı Kondiler Hiperplazide Kombine Kondilektomi ve Ortodontik Tedavi Yaklaşımı
  (2021-03-13T00:00:00Z) Aktürk, Osman Öktem; Sunal Aktürk, Ezgi; Diker, Nurettin; Alkan, Alper; AKTÜRK, OSMAN ÖKTEM; SUNAL AKTÜRK, EZGİ; DİKER, NURETTİN; ALKAN, ALPER
  Amaç: Tek taraflı kondiler hiperplazi, mandibular kondilin aşırı vertikal ve/veya horizontal büyümesi sonucu yüz asimetrisine neden olan nadir görülen bir hastalıktır.Bu vaka raporunda amaç, kondiler hiperplaziye bağlı fasiyal asimetri gözlenen erişkin hastanın kondilektomi cerrahisi ve ortodontik tedavi ile birlikte oklüzyon, sert ve yumuşak dokularda elde edilen değişikleri sunmaktır.Olgu Sunumu:Yüzündeki asimetri şikayetiyle başvuran 23 yaşındaki iskeletsel sınıf 3 maloklüzyona sahip kadın hastanın yapılan klinik muayenesinde üst orta hatta 1 mm sağa sapma, alt orta hatta 3 mm sola sapma, sağda Sınıf III kanin ilişki, solda Sınıf II kanin ve molar ilişki, anterior ve posterior çapraz kapanış gözlenmiştir. Posteroanterior radyografide 5˚ menton deviasyonu olduğu gözlenmiştir. Kondiler hiperaktivitenin olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla alınan sintigrafide mandibulada sağ kondilde sola göre artmış aktivite izlendiği bildirilmiştir. Sağ ve sol kondiller arası boyut uyuşmazlığını değerlendirmek amacıyla CBCT incelenmiştir.Hastanın tedavisinde kombine ortodontik- cerrahi yaklaşım uygulanmıştır. Cerrahi işlem genel anestezi altında preauriküler yaklaşımla yapılmıştır. Piezocerrahi ile sağ kondil başında 5 mmlik kondilektomi sonrası yuvarlak elmas frez ile kondil başı düzeltilmiştir. Eş zamanlı olarak sağ alt posterior bölgedeki diş eksikliklerinin idamesi amacıyla 2 adet implant yerleştirilmiştir. Postoperatif dönemde ortodontik tedavi ile dişler sıralanıp seviyelenmiş, oklüzyonun stabilizasyonu ve kasların adaptasyonu amacıyla intraoral lastikler kullanılmıştır. 10 ay süren ortodontik tedavi sonrası implant üstü protez yapılmıştır. Fasiyal simetri ve Sınıf I ilişkinin elde edilmesi için kondilektomi harici bir cerrahiye başvurulmamıştır. 6 aylık retansiyon döneminin sonunda oklüzyonun hala stabil olduğu gözlenmiştir.Sonuç:Kondiler hiperplaziye bağlı fasiyal asimetri olgularında asimetrinin kaynağının tespit edilmesi ve ona yönelik bir tedavi uygulanması ile stabil ve estetik sonuçlar elde edilebilmektedir.