Person:
SUNAL AKTÜRK, EZGİ

Loading...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Research Projects
Organizational Units
Job Title
Last Name
SUNAL AKTÜRK
First Name
EZGİ
Name

Search Results

Now showing 1 - 1 of 1
  • Publication
    Metadata only
    Ortodontik Tedavinin Çürük Prevelensına Etkisinin Değerlendirilmesi
    (2019-11-05T00:00:00Z) Algül, Mükremin Emirhan; Sunal, Ezgi; Efe, Osman Eren; Kurt, Gökmen; SUNAL AKTÜRK, EZGİ; KURT, GÖKMEN
    AMAÇ: Ortodontik tedaviye olan ihtiyaç, insanların güzel bir gülüş estetiği ve sağlıklı bir çiğneme fonksiyonu kazanması için her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmanın amacı sabit ortodontik tedavi süresince oluşan çürük artışını belirlemek ve çürük oluşumunun tedavi süresiyle olan ilişkisini değerlendirmektir.GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamızda fakültemiz Ortodonti kliniğinde tedavi görmüş, arşiv dosyaları eksiksiz olan 175 hastanın kayıtları incelenmiştir. Bireyler tedavi gördükleri sürelere göre iki gruba ayrılmıştır. (Grup A=6 ay-18ay, Grup B=18 ay-36 ay). Araştırmamızda tedavi başlangıç ve bitim çürük prevelansını karşılaştırmak için Dünya Sağlık Örgütü’nün kullandığı DMFT indexi kullanılmıştır. Elde edilen veriler IBM SPSS Statistics Version 22 paket programı ile analiz edilmiştir. Grup A ile Grup B arasında tedavi sonu DMFT skorlarının karşılaştırılması amacıyla nonparametrik test olan Mann Whitney U Testi, grup içi karşılaştırma için ise Wilcoxon Testi kullanılmıştır. BULGULAR: Her iki gruptaki bireylerin ortalama DMFT skorları tedavi bitiminde başlangıcına göre anlamlı düzeyde artış göstermiştir (p<0,001). Gruplar birbirleriyle karşılaştırıldığında ise tedavi sonu DMFT skorları arasında anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir (p=0.80). SONUÇ: Ortodontik tedavi öncesi bireylerin çürük risk grubunun belirlenmesi, tedavi motivasyonunun yüksek tutulması, oral hijyen eğitiminin ve beslenme alışkanlıklarının gözden geçirilmesi, bireylere flor içerikli diş macunları ve ağız gargaraları tavsiye edilmesi, tedavi süresince oluşabilecek çürük lezyonlarının azalmasına yardımcı olabilir.