Person:
DOĞAN, REMZI

Loading...
Profile Picture
Status
Organizational Units
Organizational Unit
Job Title
Last Name
DOĞAN
First Name
REMZI
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 3 of 3
 • PublicationMetadata only
  Key stone plasty and asymmetric hump resection in crooked nose deformity
  (2022-09-01) Balikci H.; YENİGÜN A.; ÇELİK İ.; AKSOY F.; DOĞAN R.; ÖZTURAN O.; YENİGÜN, ALPER; ÇELİK, İSMAİL; AKSOY, FADLULLAH; DOĞAN, REMZI; ÖZTURAN, ORHAN
  © 2022 Elsevier Inc.Objective: The aim of this study is to propose a new approach in crooked nose deformity with key-stone plasty and asymmetric hump resection. Method: Twelve patients with crooked nose deformities were operated using the open rhinoplasty technique. Our method, unlike other methods, has two different steps. Following asymmetric hump resection, cartilaginous and osseous septum were cut separated at the key stone area or more caudally and fix the septum with sutures again by allowing them to slide over each other in a way that directs the septum to the midline. If there is an inability to reveal the septum, we apply a longer spreader graft to the cartilage septum side. Results: The mean ages were 27.4 years. The mean follow-up time of the patients was 19.1 months. No complications were observed due to this technique. This technique was effective in the treatment of all our patients with crooked nose deformities. Conclusion: A novel surgical approach with key-stone plasty and asymmetric hump resection method was proposed in crooked nose deformity with a video animation.
 • PublicationMetadata only
  Nazal dekonjestanların maksiller sinü mukozasındaki antibiyotik konsantrasyonuna etkisi
  (2022-12-30) Doğan R.; Kulaksız Y.; Güler E. M.; Aydın M. Ş.; Çalım Ö. F.; Aksoy F.; Özturan O.; DOĞAN, REMZI; ÇALIM, ÖMER FARUK; AKSOY, FADLULLAH; ÖZTURAN, ORHAN
  Nazal dekonjestanların maksiller sinü mukozasındaki antibiyotik konsantrasyonuna etkisi
 • PublicationMetadata only
  Monopolar elektrokoterin farklı güçlerde orta kulağa uygulanmasının iç kulağa etkisi
  (2022-11-20) Doğan R.; Çelik İ.; Başöz M.; Gedik Ö.; Yenigün A.; Eren S. B.; Şentürk E.; Özturan O.; DOĞAN, REMZI; ÇELİK, İSMAİL; BAŞÖZ, MELIHA; GEDİK, ÖZGE; YENİGÜN, ALPER; EREN, SABRİ BAKİ; ŞENTÜRK, EROL; ÖZTURAN, ORHAN
  AMAÇ: Çoğu ameliyatta kesi ve kanama kontrolü üçün monopolarelektrokoter yaygın olarak kullanılan cerrrahi bir enstrümandır. Ancakmonopolar elektorkoterin iç kulak üzerine etkisi bilinmemektedir.Çalışmamızda monopolar elektrokoterin iç kulak üzerine etkisinin odyo-lojik ve histopatolojik olarak incelenmesi amaçlandı.GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamıza 32 adet sağlıklı dişi SpragueDawley sıçan (200-240 gr) dahil edildi. Ratlar her biri sekizerli olacakşekilde dört gruba ayrıldı.Grup 1: Monopolar elektrokoter-5WGrup 2: Monopolar elektrokoter-10WGrup 3: Monopolar elektrokoter-20WGrup 4: KontrolTüm gruplardaki ratlara bazal odyometrik ölçümler (DistorsiyonProduct Otoakustik Emisyon (DPOAE) ve Auditory Branstem Respones(ABR)) yapıldı.Grup 1,2 ve 3 e bazal odiyometrik ölçümler yapıldıktan sonra pro-montorium üzerine transtimpanik olarak monopolar elektrokoterin iğneucu ile mikroskop altında 2sn koterizasyon yapıldı. Kontrol grubuna her-hangibir işlem uygulanmadı. Tüm gruplarda çalışmanın 7 ve 14. günle-rinde odiyometrik ölçümler tekrarlandı.Çalışmanın odyolojik aşaması bittikten sonra ratların kokleaları eksizeedildi ve histopatolojik değerlendirme yapıldıBULGULAR: Grup 1,2,3 ve 4 ün bazal 7 ve 14. günlerindeki yüksekfrekans DPOAE amplitütleri (701 Hz, 997 Hz, 1401 Hz, 1977 Hz, 2834.Hz, 4002 Hz, 5636 Hz, 7988 Hz, 11288 Hz, 15991 Hz, 22608 Hz)(veABR eşikleri (10 kHz, 16kHz, 20 KhZ, 32kHz) arasında anlamlı farkyoktu (p>0,05).Tüm gruplarda kokleadaki spiral ganglion hücrelerinde ve sinir lifle-rinde hem hidropik dejenerasyon hemde nükleer kayıp gözlenmedi. Herüç grupda da histopatolojik değerlendirmede normal koklea yapısı göz-lenmiş olup gruplar arasında anlamlı fark bulunmamaktadır (p>0.05)SONUÇ: Farklı güçlerde (5W,10W ve 20 W) monopolar elektorkoteruygulaması sonrasında 7 ve 14. günlerde yapılan odyolojik ve hsitopa-tolojik değerlendirmelerde iç kulakta herhangibir zararlı etki saptanma-mıştır. Bu çalışma iç kulağın yakınında monopolar elektrokoterin güven-le kullanılabileceğini düşündümektedir.