Person:
DOĞAN, REMZI

Loading...
Profile Picture
Google ScholarScopusORCIDPublons
Status
Organizational Units
Organizational Unit
Job Title
First Name
REMZI
Last Name
DOĞAN
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
 • PublicationMetadata only
  Nazal dekonjestanların maksiller sinü mukozasındaki antibiyotik konsantrasyonuna etkisi
  (2022-12-30) Doğan R.; Kulaksız Y.; Güler E. M.; Aydın M. Ş.; Çalım Ö. F.; Aksoy F.; Özturan O.; DOĞAN, REMZI; ÇALIM, ÖMER FARUK; AKSOY, FADLULLAH; ÖZTURAN, ORHAN
  Nazal dekonjestanların maksiller sinü mukozasındaki antibiyotik konsantrasyonuna etkisi
 • PublicationMetadata only
  Monopolar elektrokoterin farklı güçlerde orta kulağa uygulanmasının iç kulağa etkisi
  (2022-11-20) Doğan R.; Çelik İ.; Başöz M.; Gedik Ö.; Yenigün A.; Eren S. B.; Şentürk E.; Özturan O.; DOĞAN, REMZI; ÇELİK, İSMAİL; BAŞÖZ, MELIHA; GEDİK, ÖZGE; YENİGÜN, ALPER; EREN, SABRİ BAKİ; ŞENTÜRK, EROL; ÖZTURAN, ORHAN
  AMAÇ: Çoğu ameliyatta kesi ve kanama kontrolü üçün monopolarelektrokoter yaygın olarak kullanılan cerrrahi bir enstrümandır. Ancakmonopolar elektorkoterin iç kulak üzerine etkisi bilinmemektedir.Çalışmamızda monopolar elektrokoterin iç kulak üzerine etkisinin odyo-lojik ve histopatolojik olarak incelenmesi amaçlandı.GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamıza 32 adet sağlıklı dişi SpragueDawley sıçan (200-240 gr) dahil edildi. Ratlar her biri sekizerli olacakşekilde dört gruba ayrıldı.Grup 1: Monopolar elektrokoter-5WGrup 2: Monopolar elektrokoter-10WGrup 3: Monopolar elektrokoter-20WGrup 4: KontrolTüm gruplardaki ratlara bazal odyometrik ölçümler (DistorsiyonProduct Otoakustik Emisyon (DPOAE) ve Auditory Branstem Respones(ABR)) yapıldı.Grup 1,2 ve 3 e bazal odiyometrik ölçümler yapıldıktan sonra pro-montorium üzerine transtimpanik olarak monopolar elektrokoterin iğneucu ile mikroskop altında 2sn koterizasyon yapıldı. Kontrol grubuna her-hangibir işlem uygulanmadı. Tüm gruplarda çalışmanın 7 ve 14. günle-rinde odiyometrik ölçümler tekrarlandı.Çalışmanın odyolojik aşaması bittikten sonra ratların kokleaları eksizeedildi ve histopatolojik değerlendirme yapıldıBULGULAR: Grup 1,2,3 ve 4 ün bazal 7 ve 14. günlerindeki yüksekfrekans DPOAE amplitütleri (701 Hz, 997 Hz, 1401 Hz, 1977 Hz, 2834.Hz, 4002 Hz, 5636 Hz, 7988 Hz, 11288 Hz, 15991 Hz, 22608 Hz)(veABR eşikleri (10 kHz, 16kHz, 20 KhZ, 32kHz) arasında anlamlı farkyoktu (p>0,05).Tüm gruplarda kokleadaki spiral ganglion hücrelerinde ve sinir lifle-rinde hem hidropik dejenerasyon hemde nükleer kayıp gözlenmedi. Herüç grupda da histopatolojik değerlendirmede normal koklea yapısı göz-lenmiş olup gruplar arasında anlamlı fark bulunmamaktadır (p>0.05)SONUÇ: Farklı güçlerde (5W,10W ve 20 W) monopolar elektorkoteruygulaması sonrasında 7 ve 14. günlerde yapılan odyolojik ve hsitopa-tolojik değerlendirmelerde iç kulakta herhangibir zararlı etki saptanma-mıştır. Bu çalışma iç kulağın yakınında monopolar elektrokoterin güven-le kullanılabileceğini düşündümektedir.