Person:
COŞKUN, HALIL

Loading...
Profile Picture
Google ScholarScopusORCIDPublons
Status
Kurumdan Ayrılmıştır.
Organizational Units
Organizational Unit
Job Title
First Name
HALIL
Last Name
COŞKUN
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 7 of 7
 • PublicationMetadata only
  Adölesan Çağı Obezitesinde Uyguladığımız Bariatrik Cerrahi Ameliyatlarının Sonuçları
  (2021-11-01T00:00:00Z) Yapalak, Yunus; Ayan, Furkan; İskurt, Yiğit; Coşkun, Halil; Yardımcı, Erkan; AYAN, FURKAN; İSKURT, YİĞİT; COŞKUN, HALIL; YARDIMCI, ERKAN
  AMAÇ: Çocukluk çağı morbid obezitesi özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde son iki dekatta iki kat artış göstermiş olup tedavide bariatrik cerrahi etkili bir yöntem olarak uygulanmaktadır (1). Laparoskopik sleeve gastrektomi (LSG) günümüzde en sık uygulanan bariatrik cerrahi yöntemidir (1,2). Adölesan çağı obezitesinin tedavi yönetimi multidisipliner yaklaşım gerektirmektedir (3). Çalışmamızda, adölesan çağı obezitesinde uyguladığımız bariatrik cerrahi sonuçlarımızı göstermeyi amaçladık. YÖNTEM: Retrospektif olarak 2018-2021 yılları arasında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’na bariatrik ve metabolik cerrahi uygulanan 634 hastadan; adölesan çağında (≤18 yaş) morbid obezite nedeniyle (VKİ≥40kg/m2), çocuk endokrinoloji ve çocuk psikiyatristi tarafından yönlendirilen ve LSG uygulanan 32 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik verileri (yaş, cins, ek hastalık, vücut kitle indeksi (VKİ), komorbid hastalıkları, ilaç kullanım öyküsü) incelendi. Postoperatif dönemde komplikasyon, fazla kilo kaybı oranları, komorbid hastalıkların remisyon durumu değerlendirildi. BULGULAR: Çalışmadaki toplam 32 hastanın ortalama yaşı 16,1±1,07 yıl idi. Hastaların 24’ü (%75) kız ve 8’i (%25) erkek idi. Preoperatif ortalama VKİ 47,4±7,56 kg/m2 idi. Hastaların 22’sinde (%66,6) tip 2 diyabet, 7’sinde (%21,8) hipertansiyon ve 4’ünde (%12,5) obstrüktif uyku apne sendromu vardı. Tüm hastalara LSG uygulandı. Ortalama ameliyat süresi 71,2±17,3 dakika ve yatış süresi 4,3±0,7 gün idi. Peroperatif ve postoperatif herhangi bir komplikasyon izlenmedi. Mortalite izlenmedi. Postoperatif takiplerinde ortalama % EWL değerleri 3.ayda %27,7, 6.ayda %48,05 ve 12.ayda %72,1 idi. Komorbid hastalıklardaki remisyon oranların tip 2 diyabet için %86,3, hipertansiyon için %71,4 ve obstrüktif uyku apne sendromu için %100 olarak saptandı. SONUÇ: Adölesan çağı obezitesinde endikasyona uygun olarak seçilmiş hastalarda LSG tekniği güvenli ve etkili bir tedavi yöntemidir. Anahtar Kelimeler: Adölesan, Obezite, Sleve Gastrektomi
 • PublicationMetadata only
  Evaluation of gastro-oesophageal reflux disease after Sleeve Gastrectomy and the results of laparoscopic double loop gastric bypass in revisional surgery
  (2019-12-27T00:00:00Z) Yardımcı, Erkan; Coşkun, Halil; YARDIMCI, ERKAN; COŞKUN, HALIL
  Introduction: Gastroesophageal reflux (GERD) might be occurred after Sleeve Gastrectomy (SG). In this study, we aimed to show the results of preoperative diagnostic tests and laparoscopic double loop gastric bypass (LDLGB) surgery for de novo GERD after SG. Material and Methods: From January 2018 to July 2019, 8 patients who underwent LDLGB for the conversion of SG because of GERD analyzed retrospectively. All patients who suffered from symptomatic and/or resistant reflux after SG underwent esophagogastroduodenoscopy (EGD), 24-hour esophageal pH meter and esophageal manometry. In the LDLGB procedure, sleeved stomach was transected above the incisura angularis via linear stapler to create the gastric pouch. The biliary limb was measured 100 cm distal to the Treitz ligament and gastrojejunostomy was performed using a linear stapler. Starting at this level, the alimentary limb was measured up to 100 cm and fixed by stitching it to the biliary limb. Side-to-side jejunojejunostomy was performed between alimentary and biliary limbs. Finally, the biliary loop and alimentary loop were separated using a linear stapler. Results: The mean preoperative BMI was 32±3.9 kg/m2 . At EGD, class A esophagitis and alkaline reflux(bile) gastritis was found in 75% and 87.5% of cases, respectively. The mean DeMeester score and mean lower esophageal sphincter pressure was 66.3 and 16.4±5.2 mmHg, respectively. The mean operation time was 164±24 minute. There was no complication recorded. The mean BMI was 25.7±1.4 kg/m2 in the follow-up period (mean 12.3±3.2 months). Reflux symptoms completely resolved in all patients. Conclusion: The evaluation of de novo GERD after SG is important and it should be diagnosed by appropriate tests. Conversion of SG to LDLGB is a reliable and feasible technique in the treatment of de novo GERD.
 • PublicationMetadata only
  İleri Yaş Obez Bireylerde (60≥Yaş) Sleeve Gastrektomi ve Gastrik By-Pass Ameliyat Yöntemlerinin Sonuçlarının Karşılaştırılması
  (2021-11-01T00:00:00Z) İskurt, Yiğit; Ayan, Furkan; Yapalak, Yunus; Coşkun, Halil; Yardımcı, Erkan; İSKURT, YİĞİT; AYAN, FURKAN; COŞKUN, HALIL; YARDIMCI, ERKAN
  AMAÇ: Günümüzde obezite yaşlı popülasyonda da (≥60 yaş) artan bir sorun haline gelmiştir (1,2). Yeni metaanalizlere göre yaşlı popülasyonun obezite tedavisinde önceki yılların aksine genç popülasyonla karşılaştırıldığında; kabul edilebilir komorbidite (%2,545,84) ve mortalite (%0,14-0,89) oranları ile uygulanabilirliği desteklenmiştir (1). Literatürde yaşlıların obezite cerrahisinde sleeve gastrektomi veya gastrik bypass tekniklerinden hangisinin tercih edilmesi gerektiği ile ilgili tartışmalar devam etmektedir (3,4). Çalışmamızda yaşlı popülasyonda uyguladığımız laparoskopik sleeve gastrektomi (LSG) ve laparoskopik tek anastomozlu gastrik by-pass (LTAGB) tekniklerinin sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık. YÖNTEM: Retrospektif kohort olarak tasarlanan çalışmada; 2018-2021 yılları arasında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda bariatrik ve metabolik cerrahi uygulanan 634 hastadan; 60 yaş ve üzerinde obezite ve/veya ilişkili hastalıklar nedeniyle başvuran (VKİ≥ 40kg/m2 veya VKİ≥35 kg/m2 olup obezite ile ilişkili hastalıkları olanlar) 25 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalara LSG (grup-1) ve LTAGB (grup-2) teknikleri uygulandı. Revizyon cerrahisi olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların yaş, cins, ek hastalık, beden kitle indeksi, komorbid hastalıkları, ilaç kullanım öyküsü gibi demografik bulguları kaydedildi. Postoperatif dönemde erken dönem komplikasyonları, yeniden yatış oranları, komorbid hastalıkların remisyon durumları ve fazla kilo kaybı oranları (%EWL) değerlendirildi ve karşılaştırıldı. BULGULAR: Çalışmaya 25 hasta (grup-1: n:17, grup-2: n:8) dahil edildi. Hastaların 16’sı (%64) kadın ve 9’u (%36) erkek, ortalama yaşı 64,8±4,7 yıl idi. Preoperatif ortalama vücut kitle indeksi (VKİ) 48,4±10,24 kg/m2 idi. Hastaların 24’ünde (%96) obezite ile ilişkili komorbid hastalık (Tip 2 diyabet 19 kişide (%76), hipertansiyon 18 kişide (%72), obstrüktif uyku apne sendromu 9 kişide (%36), hiperlipidemi 13 kişide (%52)) mevcut idi. Ameliyat süresi grup-1 de istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde daha kısa bulundu (Grup-1:82,3±8,5 dk, Grup-2: 110,9±10 dk, p<0,001). Tüm ameliyatlar laparoskopik olarak tamamlandı ve postoperatif erken dönemde herhangi bir komplikasyon izlenmedi. Mortalite görülmedi. Gruplar arasında hastaneye tekrar yatışlar arasında herhangi bir fark izlenmedi. Yatış süresi tüm hastalar için ortalama 5,4±2,6 gün idi ve gruplar arası karşılaştırmada istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (Grup-1: 4,5±1 gün, Grup-2: 6,38±3,8 gün, p=0,007). Ortalama takip süresi grup-1’de 20±5,21 ay, grup-2’de 14±2,96 ay olup gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0,788). 1. yıl sonundaki %EWL değişimleri grup-1 de %64,6 (p<0,001), grup-2 de %73,5 (p<0,001), olup gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0,408). Tip 2 diyabeti olan hastalardaki preoperatif ve postoperatif 1. yıldaki HbA1c düzeyleri karşılaştırıldığında grup-1’de %7,13±1,24’ten %5,42±1,20’ye gerilediği (p=0,002), grup-2’de ise %8,38±1,38’den %5,24±0,91’e gerilediği (p=0,018) bulundu ve gruplar arasında HbA1c değişimleri istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0,022). SONUÇ: İleri yaşta (≥60 yaş) bariatrik cerrahi obezitenin tedavisinde güvenli ve etkili bir tedavi yöntemidir. Özellikle ağır diyabetik hastalarda LTAGB yöntemi LSG’ye göre daha çok tercih edilebilir. Daha geniş hasta gruplarının olduğu ve daha uzun takip süresi olan çalışmalara ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler: Yaşlı hasta, Sleve Gastrektomi, Tek Anastomozlu Gastrik By-Pass
 • PublicationMetadata only
  Effect of probiotic supplementation after laparoscopic sleeve gastrectomy on constipation and gastrointestinal quality of life
  (2021-12-01T00:00:00Z) Yıldız, Nida; Baş, Murat; Coşkun, Halil; Batar, Nazlı; Yardımcı, Erkan; COŞKUN, HALIL; YARDIMCI, ERKAN
  Aim: In this study, we aimed to investigate the early effect of probiotic supplementation after Laparoscopic Sleeve Gastrectomy (LSG) on constipation and gastrointestinal quality of life compared to control group. Methods: This study was a prospective, randomized clinical trial. Participants were recruited to Bariatriklab Obesity and Metabolic Surgery Center for LSG. All patients were divided into 2 groups as probiotic and control by using simple randomization. The probiotic group consumed Bifidobacterium animalis lactis BB-12 strain as a probiotic supplement during 6 weeks after LSG. Gastrointestinal Symptom Rating Scale (GSRS), Constipation Severity Instrument (CSI), Patient Assessment of Constipation Quality of Life Scale (PAC-QOL), Bristol Stool Form Scale (BSFS), Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI) of the patients were recorded before LSG and at the 2nd, 4th, 6th weeks after LSG. Results: The probiotic group had an average age of 37.00±8.92 years (18 female, 12 male), the control group had an average age of 41.03±11.29 years (23 female, 7 male). CSI (16.50 ± 14.76 vs. 31.37 ± 15.34), PAC-QOL (58.53 ± 12.59 vs 72.30 ± 19.70), GSRS (26.83 ± 9.14 vs. 37.93 ± 16.59) and total score mean were lower compared to the control group, GIQLI total score average (147.50 ± 11.79 vs 136.87 ± 18.98) was found higher (p <0.05) in probiotic group. Conclusions: Probiotic supplementationimproved the constipation and gastrointestinal quality of life in the early post LSG-period in the brobiotic group compared to the control group.
 • PublicationMetadata only
  MEASURABLE ONE-ANASTOMOSIS DISTAL GASTRIC BYPASS IN THE REVISIONAL SURGERY AFTER SLEEVE GASTRECTOMY: NEW PROCEDURE AND OUR RESULTS
  (2019-04-30T00:00:00Z) Coşkun, Halil; Yardımcı, Erkan; COŞKUN, HALIL; YARDIMCI, ERKAN
  BACKGROUNDWeight regain and inadequate co-morbidity reducti on are the most important problems inthe long-term results aft er laparoscopic sleeve gastrectomy(LSG) and in these conditi onsrevisional surgery is considered.Our aim is to show the importance of total small bowellength and appropriate small bowel loop for determine the lenght of common channel forthe revision of LSG to distal gastric bypass.METHODSData from the pati ents who underwent measurable one-anastomosis distal gastricbypass(MOADGB) in the revision of LSG from May 2017 to January 2019 was retrospecti velyanalyzed.In the surgical technique; all pati ents’ small bowel lenght is measured from theligament of treitz to ileocecal valve and gastroenterostomy anastomosis was performed1/3 distal part of the total small bowel length.RESULTSSeventeen pati ents(female n=10) with a mean age of 41±2.3 years and a mean BMI of39.1±1.7kg/m2 were included in the study.The indicati ons for revisional surgery wereinadequate weight loss (n=5), weight regain (n=11) and inadequate co-morbidity reducti on(n=1).The mean total small bowel length was 10±0.3 meter.The mean operati on ti me was126.2±5.1 minutes.There was no mortality.Only one pati ent had bleeding(5.8%).Leakage wasobserved one pati ent(5.8%). The mean excess weight loss% was 54.1±4.8% aft er the follow-up period (mean 11.2±1.4 months).The mean values of iron,ferriti n,protein,vitaminB12and vitaminD were 59.7±5.6ug/dl, 106.7±25.1ng/ml, 6.8±0.1g/dl, 592±57.2pg/ml and24.9±3.1ng/ml, respecti vely.CONCLUSIONIn the distal gastric bypass procedure which performed in the revisional surgery aft er LSG,determining the common canal length by measuring the total small bowel length mightincerease the effi cacy and decrease the rates of complicati ons such as malnutriti on andvitamin defi ciencies.
 • PublicationMetadata only
  The Effects of the Staple Line Reinforcement Procedures on Gastrointestinal Symptoms and Its Early Results in Sleeve Gastrectomy
  (2022-08-01T00:00:00Z) YAPALAK, YUNUS; YIĞMAN, SAMET; GÖNÜLTAŞ, CEREN; COŞKUN, Halil; YARDIMCI, ERKAN; YAPALAK, YUNUS; YIĞMAN, SAMET; GÖNÜLTAŞ, CEREN; COŞKUN, HALIL; YARDIMCI, ERKAN
  Background: The laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) procedure is the most common bariatric surgical technique worldwide, but controversy continues over staple line reinforcement (SLR) techniques. This prospective randomized study aimed to compare the effects of SLR methods on early postoperative complications and gastrointestinal symptoms in patients undergoing LSG for morbid obesity.
 • PublicationMetadata only
  Bariatrik cerrahide Bezmialem deneyimi
  (2015-04-26) TAŞCI, YUNUS; BOZKURT, SÜLEYMAN; COŞKUN, HALİL; YARDIMCI, ERKAN; MALYA, FATMA ÜMİT; HASBAHCECI, MUSTAFA; ERSOY, YELİZ EMİNE; AKÇAKAYA, ADEM; BOZKURT, SÜLEYMAN; COŞKUN, HALIL; YARDIMCI, ERKAN; KUNDUZ, ENVER; MALYA, FATMA ÜMİT; ERSOY, YELIZ EMINE; AKÇAKAYA, ADEM