Person:
ÖZMAN, ZEYNEP

Loading...
Profile Picture
Google ScholarScopusORCIDPublons
Status
Organizational Units
Organizational Unit
Job Title
First Name
ZEYNEP
Last Name
ÖZMAN
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 10 of 19
 • PublicationMetadata only
  Hipertansiyonda iskeminin ve oksidatif stresin rolü.
  (2018-05-14T00:00:00Z) Shundo, Harika; Erdoğan Çakar, Ayşe; Özman, Zeynep; Cinemre, Fatma Behice; Kahyaoğlu, Behlül; Ağaç, Mustafa Tarık; Aydemir, Birsen; Cinemre, Hakan; ÖZMAN, ZEYNEP
  Giriş ve Amaç: Arteriyel kan basıncının 90/140 mmHg veya üzerinde bulunması yada kişinin antihipertansif ilaç kullanıyor olması hipertansiyon olarak tanımlanır. Hipertansiyonun hipoksi ve oksidatif stresle ilişkisi değişik çalışmalarda gösterilmiştir. Bu çalışmada, iskeminin erken fazını gösteren -İskemiyle modifiye olmuş albümin (İMA)- ve oksidatif stres markırı olan malondialdehid (MDA) kullanarak hipertansiyon etyopatalojisinde iskeminin ve oksidatif stressin rolünü araştırmayı planladık.Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza Haziran 2016-Ekim 2017 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Polikliniğine hipertansiyon tanısıyla başvuran, bilinen semptomatik kardiyovasküler hastalığı olmayan 153 hasta dahil edilmiştir.Hastaların rutin kardiyovasküler muayeneleri, kardiyovasküler risk durumları ve ilaç kullanımları kayıt altına alınmıştı. Hipertansiyon şiddeti ESC Arteriyel Hipertansiyon 2013 Kılavuzu`na göre evre1-2-3 olarak sınıflanmıştır. Hastaların hepsinden kan örnekleri alınarak serumları ayrıldı, analiz edilinceye kadar -80 °C`de saklandı. Serum IMA düzeyleri kobalt albumin bağlanma testi ve serum albümin konsantrasyonları Bromokrezol yeşili boyanma yöntemiyle kolorimetrik olarak ölçüldü. MDA, tiobarbitürik asit reaktif madde (TBARS) kullanılarak Yagi(2) yöntemine uygunölçüldü. MDA miktarı -extinction-(1.56 9 10-5 M/cm) katsayısı kullanılarak hesaplandı, sonuçlar μMol/L olarak ifade edildi.Bulgular: İMA değerleri, absorbans ünitesi olarak ölçülüp hastaların serum albümin konsantrasyonlarına göre düzeltildi (D-İMA). D-İMA Evre1 hastalarda 0,286±0,061 (mean±SE), Evre2 hastalarda 0,405±0,045 ve Evre3 hastalarda 0,574±0,094 olarak bulundu. Oneway ANOVA ile grupların ortalamaları arasında anlamlı fark vardı (p<0,037). D-İMA değerleri Evre3 hastalarda Evre1 hastalara göre anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,037). MDA sonuçları: Evre1: 1,030±0,236(mean±SE), Evre2: 1,994±0,244 ve Evre3: 2,434±0,444 olarak bulundu. Oneway ANOVA ile grupların ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,015). Tukey ile grup karşılaştırmaları yapıldı. Evre3 hastalarda MDA değeri Evre1 hastalara göre anlamlı olarak daha yüksek (p<0,011) bulundu. Sonuç: Çalışmamızın bulguları hipertansiyon hastalarında İMA ve MDA değerlerinin hipertansiyonun şiddeti ile ilişkili yükseldiğini göstermektedir. Arteriyel kan basıncı yüksek seyreden hastalarda, iskemi ve oksidatif stress hipertansiyonun şiddeti ile orantılı olarak artmaktadır. Altta yatan mekanizmaların ileri çalışmalarla araştırılmasına ihtiyaç vardır.Anahtar Kelimeler: Esansiyel Arteriyel Hipertansiyon,Oksidatif Stres, İskemi
 • PublicationMetadata only
  Gastrointestinal Kanser Hastalarında Oksaliplatin ve İrinotekan Direnci: Gsk3β-Temelli EMT Mekanizması
  (2019-05-06T00:00:00Z) Men, Ahmet Yasir; İnce, Merve Nur; Bezdegümeli, Erhan; Küçükakça, Bilge Nur; Özman, Zeynep; Deveci, Asuman; Güney, Gamze; ÖZMAN, ZEYNEP
 • PublicationMetadata only
  The Role Of Trace Elements Status In Patients With Gastrointestinal Bleeding
  (2018-11-19T00:00:00Z) Cinemre, Hakan; Karacaer, Cengiz; Bahtiyar, Nurten; Erdoğan Çakar, Ayşe; Aydın, Sükeynet; Özman, Zeynep; Cinemre, Fatma Behice; Aydemir, Birsen; ÖZMAN, ZEYNEP
 • PublicationMetadata only
  Evaluating Cytotoxicity of Dentin Bonding Adhesive Systems on Human Dental Pulp Stem Cells
  (2022-04-23T00:00:00Z) Kazak, Mağrur; Sarıalioğlu Güngör, Ayça; Özman, Zeynep; Dönmez, Nazmiye; SARIALİOĞLU GÜNGÖR, AYÇA; ÖZMAN, ZEYNEP; DÖNMEZ, NAZMİYE
 • PublicationOpen Access
  Evaluation of Some Physico-chemical and Antioxidant Characteristics of Commercial Honey Samples Originated from Different Regions of Turkey
  (2022-01-01T00:00:00Z) Bilgin, Mehmet Gültekin; Güneş Bayır, Ayşe; Özman, Zeynep; Babalı Balıbey, Fatmanur; Turgay, Feyzanur; Karakaş, İrem; Köse, Nesrin; Sevinç, Tülay; Selçuk, Tuğbanur; Öztürk, Nezire; BİLGİN, MEHMET GÜLTEKİN; GÜNEŞ BAYIR, AYŞE; ÖZMAN, ZEYNEP; BABALI BALIBEY, FATMANUR
 • PublicationOpen Access
  Comparison of the effects of rutaecarpine on molecular subtypes of breast cancer
  (2021-06-01T00:00:00Z) Çokluk, Erdem; Özman, Zeynep; Güney, Gamze; Deveci, Asuman; Şekeroğlu, Mehmet Ramazan; ÖZMAN, ZEYNEP
  Objective: Natural compounds have gained considerable attention in recent years due to disadvantages and properties of current chemotherapy drugs in cancer therapy. In addition, the impact of these compounds is specific for each type and/or subtypes of cancer due to different treatment response. Rutaecarpine, an alkaloid obtained from Evodia Rutaecarpa Chinese herb, has anticancer activity by inhibiting topoisomerase and/or cyclo-oxygenase-2 levels. However, the effectiveness of rutaecarpine has not been well known in breast cancer in terms of subtype. Therefore, we investigated the potential therapeutic effects of rutaecarpine on two different subtypes of breast cancer cells. Materials and methods: The cytotoxic and apoptotic effects of rutaecarpine on MCF-7 and MDA-MB-231 cells were analyzed by WST-1, Annexin V, cell cycle, and acridine orange staining. Results: WST-1 results indicated that rutaecarpine significantly inhibited the growth of both cancer cells for 48 h (P < 0.05). In addition, rutaecarpine treatment caused apoptotic cell death through chromatin condensation and nuclear blebbing and G0/G1 arrest in both breast cancer cells. However, the efficacy of rutaecarpine was more profound in MCF-7 cells than MDA-MB-231 cells. Conclusions: Consequently, rutaecarpine has a potential therapeutic effect on breast cancer. However, the effectiveness of rutaecarpine is dependent on the subtype of breast cancer.
 • PublicationMetadata only
  Metastatik prostat kanserinde toll benzeri reseptörler (TLRs)’in aktivitesi ve apoptoz ile ilişkisi
  (2019-06-27T00:00:00Z) Küçükakça, Bilge Nur; İnce, Merve Nur; Özman, Zeynep; Aktaş, Oğuzhan; Bezdegümeli, Erhan; Men, Ahmet Yasir; Deveci, Asuman; Güney, Gamze; ÖZMAN, ZEYNEP
 • PublicationMetadata only
  Anti-cancer activity of valproic acid in triple negative breast cancer cells.
  (2019-10-07T00:00:00Z) Şahin, Elvan; Güney, Gamze; Özbek İpteç, Betül; Deveci, Asuman; Bakırdöğen, Merve Almula; Özman, Zeynep; ÖZMAN, ZEYNEP
 • PublicationMetadata only
  Therapeutic potential of CDK4/6 inhibitor in triple negative breast cancer cells
  (2021-01-28T00:00:00Z) Özman, Zeynep; Güney, Gamze; Şekeroğlu, Mehmet Ramazan; ÖZMAN, ZEYNEP
 • PublicationMetadata only
  The Effects of Rutaecarpine on Metastatic Prostate Cancer Cells
  (2022-04-01T00:00:00Z) Şekeroğlu, Mehmet Abdülkadir; Çokluk, Erdem; Özman, Zeynep; Deveci Özkan, Asuman; Güney, Gamze; Şekeroğlu, Mehmet Ramazan; Tuncer, Fatıma Betül; ÖZMAN, ZEYNEP