Person:
KURU, ELIF

Loading...
Profile Picture

Email Address

Birth Date

Organizational Units

Job Title

Last Name

KURU

First Name

ELIF

Name

Search Results

Now showing 1 - 1 of 1
  • Publication
    Menstrüel Siklusun Farklı Evrelerinde Yüksek Frekans Odyometri Değerlendirmesi
    (2023-06-15) Bal N.; Kuru E.; Başöz Behmen M.; Gedik Ö.; Soğancı İ. N.; Ayan A.; KURU, ELIF; BAŞÖZ, MELIHA; GEDİK, ÖZGE
    Giriş-Amaç: Menstrüel döngü; foliküler evre, ovulasyon evresi ve luteal evre olmak üzere üç evreye ayrılır. Menstrüel döngü sırasındaki östrojen ve progesteron gibi hormonların salgı seviyeleri değişiklikler iç kulak homeostazını ve işitsel duyusal işlemeyi etkiler. Östrojen artışı, sinir sisteminde aktif rol oynayan inhibitör nörotransmitter GABA’nın salgılanmasını uyararak inhibitör etkilerini arttırabilir. Tersine, progesteron artışı nöronların duyarlılığını azaltabilir ve östrojenle GABA salınımını azaltabilir. Hormonlardaki bu değişikliklerin işitsel, koku alma ve tat alma duyularını etkileyebileceğini bildiren çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmanın amacı, menstrüel siklus evrelerinde hormonal değişikliklerin işitsel işlev üzerindeki potansiyel değişiklerin etkisinin ortaya konulması ve hormonal değişiklerin koklea ile bağlantısını odyolojik test bataryalarıyla değerlendirmektir. Gereç-Yöntem: Bu çalışmaya, dahil edilme kriterlerini karşılayan, düzenli menstrüel döngüye ve normal işitmeye sahip, 18-35 yaş arası, 20 sağlıklı kadın birey dahil edilmiştir. Katılımcılara menstrüel siklusun foliküler (1-5.gün; faz1), ovulasyon (14-17.gün; faz2) ve luteal (21-28.gün; faz3) evreleri sırasında yüksek frekans odyometri değerlendirmesi yapılmıştır. Bulgular: Bu çalışma sonucunda sağ kulak işitme eşiği 11.2 kHz\"de luteal fazda [(-0,75) ± 5,91] foliküler [2 ± 5,47] ve ovulasyon [2 ± 6,76] fazlarına göre anlamlı ölçüde daha iyi elde edilirken, 10 kHz\"de sol kulak işitme eşiği luteal [(-3,5) ± 5,15] fazda foliküler faza [(-0,5) ± 5,82] göre anlamlı ölçüde daha iyi elde edilmiştir. Tartışma-Sonuç: Hormonal dalgalanmalar metabolizma, ses parametreleri, bazal metabolik sıcaklık, kalp atış hızı ve işitme dahil olmak üzere birçok fizyolojik süreçteki değişikliklerle ilişkilidir. Bu bilgiden yola çıkarak hormonların işitsel sistem üzerindeki etkileri araştırılmaya devam etmektedir. Ancak yapılan çalışmalarda daha çok işitsel potansiyeller ve merkezi işitsel yolağa odaklanılması sebebiyle hormonal değişikliklerin periferik işitsel sisteme etkisi için kesin bir sonuca henüz varılamamıştır. Östrojen ve progesteron hormonları için koklear reseptörlerin varlığı nedeniyle menstrüel siklusun farklı evrelerinde bu hormonların konsantrasyonlarındaki değişiklikler iç kulak homeostazını ve işitsel fonksiyonları etkileyebilmektedir. Bu çalışmanın literatürdeki bu eksikliğe dikkat çektiği düşünülmekle birlikte ileride yapılacak çalışmalarla fizyolojisinin daha iyi anlaşılacağı düşünülmektedir. Yapılan çalışma sonucunda menstrüel siklusda yüksek frekans işitme eşiklerinde klinik olarak anlamlı farklılıklar gözlenmemiştir. Bu konuda daha fazla katılımcı ile daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.