Person:
KURU, ELIF

Loading...
Profile Picture
Google ScholarScopusORCIDPublons
Status
Organizational Units
Job Title
First Name
ELIF
Last Name
KURU
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 7 of 7
 • PublicationMetadata only
  BPPV Hastalarının Klinik Bulgularının Retrospektif İncelenmesi
  (2022-10-10T00:00:00Z) Kuru, Elif; Yılmaz, Erdem Emre; Hüsam, Hilal; Özdemir, Sümeyye; Tas, Nida; Başöz, Meliha; Bal, Nilüfer; Gedik, Özge; YILMAZ, ERDEM EMRE; HÜSAM, HİLAL; ÖZDEMİR, SÜMEYYE; KURU, ELIF; BAŞÖZ, MELIHA; BAL, NİLÜFER; GEDİK, ÖZGE
 • PublicationMetadata only
  Menstrüel Siklusun Farklı Evrelerinde Yüksek Frekans Odyometri Değerlendirmesi
  (2023-06-15) Bal N.; Kuru E.; Başöz Behmen M.; Gedik Ö.; Soğancı İ. N.; Ayan A.; KURU, ELIF; BAŞÖZ, MELIHA; GEDİK, ÖZGE
  Giriş-Amaç: Menstrüel döngü; foliküler evre, ovulasyon evresi ve luteal evre olmak üzere üç evreye ayrılır. Menstrüel döngü sırasındaki östrojen ve progesteron gibi hormonların salgı seviyeleri değişiklikler iç kulak homeostazını ve işitsel duyusal işlemeyi etkiler. Östrojen artışı, sinir sisteminde aktif rol oynayan inhibitör nörotransmitter GABA’nın salgılanmasını uyararak inhibitör etkilerini arttırabilir. Tersine, progesteron artışı nöronların duyarlılığını azaltabilir ve östrojenle GABA salınımını azaltabilir. Hormonlardaki bu değişikliklerin işitsel, koku alma ve tat alma duyularını etkileyebileceğini bildiren çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmanın amacı, menstrüel siklus evrelerinde hormonal değişikliklerin işitsel işlev üzerindeki potansiyel değişiklerin etkisinin ortaya konulması ve hormonal değişiklerin koklea ile bağlantısını odyolojik test bataryalarıyla değerlendirmektir. Gereç-Yöntem: Bu çalışmaya, dahil edilme kriterlerini karşılayan, düzenli menstrüel döngüye ve normal işitmeye sahip, 18-35 yaş arası, 20 sağlıklı kadın birey dahil edilmiştir. Katılımcılara menstrüel siklusun foliküler (1-5.gün; faz1), ovulasyon (14-17.gün; faz2) ve luteal (21-28.gün; faz3) evreleri sırasında yüksek frekans odyometri değerlendirmesi yapılmıştır. Bulgular: Bu çalışma sonucunda sağ kulak işitme eşiği 11.2 kHz\"de luteal fazda [(-0,75) ± 5,91] foliküler [2 ± 5,47] ve ovulasyon [2 ± 6,76] fazlarına göre anlamlı ölçüde daha iyi elde edilirken, 10 kHz\"de sol kulak işitme eşiği luteal [(-3,5) ± 5,15] fazda foliküler faza [(-0,5) ± 5,82] göre anlamlı ölçüde daha iyi elde edilmiştir. Tartışma-Sonuç: Hormonal dalgalanmalar metabolizma, ses parametreleri, bazal metabolik sıcaklık, kalp atış hızı ve işitme dahil olmak üzere birçok fizyolojik süreçteki değişikliklerle ilişkilidir. Bu bilgiden yola çıkarak hormonların işitsel sistem üzerindeki etkileri araştırılmaya devam etmektedir. Ancak yapılan çalışmalarda daha çok işitsel potansiyeller ve merkezi işitsel yolağa odaklanılması sebebiyle hormonal değişikliklerin periferik işitsel sisteme etkisi için kesin bir sonuca henüz varılamamıştır. Östrojen ve progesteron hormonları için koklear reseptörlerin varlığı nedeniyle menstrüel siklusun farklı evrelerinde bu hormonların konsantrasyonlarındaki değişiklikler iç kulak homeostazını ve işitsel fonksiyonları etkileyebilmektedir. Bu çalışmanın literatürdeki bu eksikliğe dikkat çektiği düşünülmekle birlikte ileride yapılacak çalışmalarla fizyolojisinin daha iyi anlaşılacağı düşünülmektedir. Yapılan çalışma sonucunda menstrüel siklusda yüksek frekans işitme eşiklerinde klinik olarak anlamlı farklılıklar gözlenmemiştir. Bu konuda daha fazla katılımcı ile daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
 • PublicationMetadata only
  Genç Yetişkin Bireylerde Klik ve Tone Burst Masseter VEMP Bulgularının Karşılaştırılması
  (2022-05-13T00:00:00Z) Başöz, Meliha; Kuru, Elif; Gedik, Özge; Bal, Nilüfer; BAŞÖZ, MELIHA; KURU, ELIF; GEDİK, ÖZGE; BAL, NİLÜFER
  Amaç:Bu çalışmanın amacı 20-45 yaş arası sağlıklı genç yetişkin bireylerde klik ve tone burst uyaran kullanılarak yapılan mVEMP testine ait klinik verilerinin oluşturulmasıdır.Metot:Bu çalışma; Bezmialem Vakıf Üniversitesi Odyoloji Kliniğine gelen otoskopik ve odyolojik bulguları normal olan, herhangi bir vestibüler şikayeti olmayan ve hikayesinde nörolojik, sistemik ve metabolik hastalığı olmayan, çalışmaya gönüllü 41 birey üzerinde gerçekleştirilmiştir. Tüm bireylere mVEMP incelemesi GN otometrics ICS charter EP200 (Denmark) cihazı kullanılarak yapılmıştır. Bireylerin sağ ve sol kulak P11, N21 latansları ve N1-P1 interval latansları, P11-N21 amplitüd değerleri ve amplitüd asimetri oranları klik ve tone burst uyaran kullanılarak değerlendirilmiştir.Bulgular:Sağ ve sol kulaklar, klik ve tone burst uyaran kullanılarak karşılaştırıldığında latans ve amplitüd değerlerinde istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gözlenmemiştir. Uyaranlar arası değerlendirme yapıldığında; p11, n21 latansları ve N21-P11 interval latanslar tone burst uyaranda anlamlı ölçüde uzamış ve amplitüd değerleri istatistiksel olarak anlamlı ölçüde daha büyük elde edilmiştir (p<0.001). Amplitüd asimetri oranları arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gözlenmemiştir.Sonuç:Elde edilen bulgulara göre, tone burst uyaran ile daha uzun latanslı ve daha büyük amplitüdlü dalgalar elde edilmiş ve uyaranlar arasında amplitüd asimetri oranlarında anlamlı farklılık elde edilmemiştir. Amplitüd değerlerinin büyük olması sebebiyle klik uyaranla karşılaştırıldığında tepe noktalarının bulunması tone burst uyaran ile daha kolaydır. Çalışma sonuçlarına göre her kliniğin kendi normatif verilerini oluşturması önerilmekle birlikte mVemp klinik uygulamasında diğer Vemp testlerinde olduğu gibi tone burst uyaran kullanılması daha uygun görülmektedir.
 • PublicationMetadata only
  Light cupula phenomenon: a systematic review
  (2022-11-01) Bal N.; Altun M.; Kuru E.; Başöz Behmen M.; Gedik Toker Ö.; KURU, ELIF; BAŞÖZ, MELIHA; GEDİK, ÖZGE
 • PublicationMetadata only
  Speech auditory brainstem response in audiological practice: a systematic review
  (2023-01-01) Başöz Behmen M.; Güner N.; Kuru E.; Bal N.; Gedik Toker Ö.; BAŞÖZ, MELIHA; KURU, ELIF; GEDİK, ÖZGE
  Background: Speech-ABR is an auditory brainstem response that evaluates the integrity of the temporal and spectral coding of speech in the upper levels of the brainstem. It reflects the acoustic properties of the stimulus used and consists of seven major waves. Waves V and A represent the onset of the response; wave C transition region; D, E, and F waves periodic region (frequency following response); and wave O reflects the offset of the response.PurposeThe aim of this study is to evaluate the clinical availability of the speech-ABR procedure through a literature review.MethodsLiterature search was conducted in Pubmed, Google Scholar, Scopus and Science Direct databases. Clinical studies of the last 15 years have been included in this review and 60 articles have been reviewed.ResultsAs a result of the articles reviewed, it was seen that most of the studies on speech ABR were conducted with children and young people and generally focused on latency analysis measurements. Most used stimulus is the /da/ syllable.ConclusionsSpeech ABR can objectively measure the auditory cues important for speech recognition and has many clini- cal applications. It can be used as a biomarker for auditory processing disorders, learning disorders, dyslexia, otitis media, hearing loss, language disorders and phonological disorders. S-ABR is an effective procedure that can be used in speech and language evaluations in people with hearing aids or cochlear implant. It may also be of benefit to the aging auditory system\"s ability to encode temporal cues.
 • PublicationOpen Access
  The effects of changes in stimulus properties on acoustic stapedius reflex response: a systematic review
  (2022-07-01T00:00:00Z) Oktay, Esranur; Başöz, Meliha; Kuru, Elif; Bal, Nilüfer; Gedik, Özge; BAŞÖZ, MELIHA; KURU, ELIF; BAL, NİLÜFER; GEDİK, ÖZGE
 • PublicationMetadata only
  GENÇ YETİŞKİN BİREYLERDE KLİK VE TONE BURST UYARAN İLE ELDE EDİLEN MASSETER VEMP BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI
  (2021-12-01T00:00:00Z) BAŞÖZ, MELİHA; KURU, ELİF; GEDİK, ÖZGE; Topaloğlu, Beyzanur; Turun, Ayşe; Çelik, Pınar; BAL, NİLÜFER; BAŞÖZ, MELIHA; KURU, ELIF; GEDİK, ÖZGE; BAL, NİLÜFER