Person:
OTÇU TEMUR, HAFİZE

Loading...
Profile Picture
Google ScholarScopusORCIDPublons
Status
Organizational Units
Organizational Unit
Job Title
First Name
HAFİZE
Last Name
OTÇU TEMUR
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 6 of 6
 • PublicationMetadata only
  kısa dönem azitromisin profilaksisi alan kronik akciğer hastalıklı çocuk hastalarda qtc süresinde uzama
  (2018-04-11T00:00:00Z) Yozgat, Yılmaz; Çakır, Erkan; Otçu Temur, Hafize; Yakut, Kahraman; Yazan, Hakan; Erenberk, Ufuk; Uzuner, Selçuk; YOZGAT, YILMAZ; ÇAKIR, ERKAN; OTÇU TEMUR, HAFİZE; YAKUT, KAHRAMAN; YAZAN, HAKAN; ERENBERK, UFUK; UZUNER, SELÇUK
 • PublicationMetadata only
  hafif kistik fibrozisli çocuk hastalarda sağ kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesi
  (2018-04-12T00:00:00Z) Gulieva, Aynur; Yozgat, Yılmaz; Çakır, Erkan; Otçu Temur, Hafize; Erenberk, Ufuk; Uzuner, Selçuk; Al Shadfan, Lina Muhammed; Yakut, Kahraman; YOZGAT, YILMAZ; ÇAKIR, ERKAN; OTÇU TEMUR, HAFİZE; ERENBERK, UFUK; UZUNER, SELÇUK; YAKUT, KAHRAMAN
 • PublicationMetadata only
  Esansiyel Tremor Hastalarında Artmış Yorgunluğun Beyin Yapısal Korelasyonları: Bir Diffuzyon Tensor Görüntüleme Çalışması
  (2019-03-10T00:00:00Z) ÜSTÜN, İSMET; ŞENGÜL, YILDIZHAN; OTCU, HAFİZE; ALKAN, ALPAY; OTÇU TEMUR, HAFİZE; ALKAN, ALPAY
 • PublicationMetadata only
  Esansiyel Tremor Hastalarında Kognitif Bozulmanın Düzeyiyle Beyin Mikroyapısal Değişikliklerinin Diffuzyon Tensor Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Değerlendirilmesi ve Korelasyonlarının Saptanması
  (2018-12-06T00:00:00Z) ŞENGÜL, YILDIZHAN; OTÇU TEMUR, HAFİZE; ÇORAKÇI, ZEYNEP; ŞENGÜL, YILDIZHAN; OTÇU TEMUR, HAFİZE; ÇORAKÇI, ZEYNEP
 • PublicationMetadata only
  The Relationship Between Precocious Puberty and Premature Thelarche withSerum Irisin Levels
  (2019-09-19T00:00:00Z) Özgen, İlker Tolga; Kutlu, Esra; Bulut, Huri; Otçu Temur, Hafize; Torun, Emel; Cesur, Yaşar; ÖZGEN, İLKER TOLGA; OTÇU TEMUR, HAFİZE; TORUN, EMEL; CESUR, YAŞAR
  Background and Aims: Irisin is a newly discovered adipomyokine that occurs by the cleaved from a transmembrane protein called -Fibronectintype III domain containing 5- (FNDC5). Previously, there was a change in irisin levels in different prepubertal and pubertal stages.Although the mechanisms that trigger the onset of puberty cannot be explained yet, there is a hypothesis that peripheral adipose tissue and adipokines secreted there may induce the initiation of puberty by stimulating the central neural network.The aim of our study was to compare the levels of irisin in prepubertal and prepubertal children and to determine whether adipomyokine could be used as a marker. Methods: The study was perfomed in 94 girls, with 33 precocious puberty, 31 premature thelarche and 30 prepubertal volunteers.Age and body mass index (BMI) standard deviation score (SDS) groups were generated.The levels of irisin were compared between groups. Also examined the correlations between irisin and age, BMI-SDS, height-SDS, weight-SDS, bone age, uterine axis, right ovary size, left ovary size, basal FSH, basal LH, peak FSH, peak LH and estradiol (E2). With multiple regression analysis the most important factors that influence the level of the irisin have been identified. Results: The table comparing the precocious puberty, premature thelarche and control group is as follows (Table 1).There was a positive correlation between irisin and BMI-SDS, height-SDS, weight-SDS, bone age, uterine axis, right ovary size, left ovary size, basal FSH, basal LH, peak FSH and peak LH. In the multiple regression analysis, it was observed that the most important factor associated with irisin was the peak LH level, respectively, and age and BMI-SDS respectively. Conclusions: The irisin levels were significantly higher in the precocious puberty group than the premature thelarche and the control group.Although there is a finding supporting the hypothesis that the elevation of irisin may be effective on the onset of puberty, it is not possible to confirm this hypothesis with this study.It can also be thought that increased muscle and fat tissue during puberty may play a role in increasing irisin levels.In spite of this, it was concluded that this increase in iris levels could be useful in the diagnosis of precocious puberty and could be used as a marker after higher number of patients studies.
 • PublicationMetadata only
  Puberte Prekoks ve Prematür Telarş ile Serum İrisin Düzeyi İlişkisi
  (2019-04-17T00:00:00Z) Kutlu, Esra; Özgen, İlker Tolga; Bulut, Huri; Otçu Temur, Hafize; Torun, Emel; Cesur, Yaşar; ÖZGEN, İLKER TOLGA; OTÇU TEMUR, HAFİZE; TORUN, EMEL; CESUR, YAŞAR
  Amaç: İrisin, -Fibronectin type III domain containing 5- (FNDC5) adı verilen bir transmembran proteinin yıkımı ile ortaya çıkan yenikeşfedilmiş bir adipomyokindir. Daha önce prepubertal dönemde ve puberte evrelerinde irisin düzeylerinde değişiklik olduğu saptanmıştır.Puberte başlangıcını tetikleyen mekanizmalar halen tam olarak açıklanamamakla beraber periferik yağ dokusu ve oradan salgılananadipokinlerin santral sinir ağını uyararak puberte başlangıcını tetikleyebileceği hipotezi vardır. Çalışmamızın amacı puberte prekokslu,prematür telarşlı ve prepubertal çocuklarda irisin düzeylerini karşılaştırmak, bu adipomyokinin bir belirteç olarak kullanılıpkullanılamayacağını incelemekti.Gereç-Yöntem: Çalışmaya 33’ü puberte prekoks, 31’i prematür telarş, 30’u kontrol grubunda olmak üzere toplam 94 kız çocuğu dâhil edildi.Yaş ve vücut kitle indeksleri (VKİ) standart deviasyon skoru (SDS) benzer gruplar oluşturuldu. Gruplar arasında irisin düzeyleri karşılaştırıldı.Ayrıca irisin ile yaş, VKİ-SDS, boy-SDS, ağırlık-SDS, kemik yaşı, uterus uzun aksı, sağ over boyutu, sol over boyutu, bazal FSH, bazal LH, pikFSH, pik LH ve östradiol (E2) arasındaki korelasyonlar incelendi. Çoklu regresyon analizi ile irisin düzeyini etkileyen en önemli faktörlerbelirlendi.Bulgular: Puberte prekoks, prematür telarş ve kontrol grubunu karşılaştıran tablo aşağıdadır (Tablo 1). İrinsin ile VKİ-SDS, boy-SDS, ağırlık-SDS, kemik yaşı, uterus uzun aksı, sağ over boyutu, sol over boyutu, bazal FSH, bazal LH, pik FSH ve pik LH arasında pozitif korelasyonsaptanmıştır. Çoklu regresyon analizinde irisin ile ilişkili en önemli faktörün pik LH düzeyi olduğu sonrasında sırası ile yaş ve VKİ-SDS olduğugörülmüştür. Yapılan ROC analizinde eşik değer 631 ng/mL alındığında puberte prekoks tanısı için sensivite ve spesifitesinin çok yüksekolduğu gösterildi.Sonuçlar: Puberte prekoks grubunda irisin düzeyleri prematür telarş ve kontrol grubundan anlamlı derece yüksek bulunmuştur. İrisinyüksekliğinin puberte başlangıcı üzerine etkili olabileceği hipotezine destek veren bir bulgu olmakla beraber bu çalışma ile bu hipotezikesinleştirmek mümkün değildir. Puberte sırasında artmış kas ve yağ dokusunun irisin düzeylerinin artışında rolü olabileceği dedüşünülebilir. Tüm bunlara karşın irisin düzeylerindeki bu artışın puberte prekoks tanısında faydalı olabileceği ve hasta sayısı daha yüksekçalışmalar yapıldıktan sonra bir marker olarak kullanılabileceği kanaati oluşmuştur.